Uitstekend en toekomstgericht onderwijs

Vrij zijn begint met uitstekend en toekomstgericht onderwijs in je eigen gemeente. Alle kinderen in de gemeente Buren gaan naar goede scholen – in de eigen omgeving als het kan, en via veilige fietspaden en wegen. We vinden het belangrijk dat basisscholen zijn gehuisvest in duurzame en multifunctionele gebouwen. In deze gebouwen kunnen scholen makkelijk samenwerken met bijvoorbeeld de kinderopvang, de logopedie, de bibliotheek, het consultatiebureau, etc. Zo wordt het schoolgebouw een veilige en informatieve plek voor alle kinderen en hun ouders. Dit betekent niet dat elke maatschappelijke uitdaging op het bordje van de school wordt gelegd. De gemeente pakt haar rol buiten school door bijvoorbeeld sport, spel en andere activiteiten te faciliteren.
Een rijke schooldag voor jong en oud in de gemeente Buren betekent dat kinderen zich veilig voelen, gezond eten, kunnen spelen, sporten en dat er aandacht is voor kunst en cultuur. D66 wil ervoor zorgen dat de gemeente investeert in digitalisering zodat iedereen beter voorbereid is op de toekomst. D66 stimuleert een leven lang leren voor iedereen die dat wil; ook dat betekent vrijheid.

Concreet willen we:

  • ervoor zorgen dat ieder kind op de basis- en middelbare school toegang heeft tot een laptop;
  • investeren in digitale faciliteiten voor en vaardigheden van leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolbestuurders;
  • scholen maximaal faciliteren en stimuleren om de door Covid-19 opgelopen leerachterstanden in te halen, door extra buitenschoolse lessen, extra klassenassistenten of andere bewezen maatregelen in samenspraak met de scholen;
  • studieplekken creëren voor mensen van alle leeftijden die thuis niet goed kunnen leren of concentreren, bijvoorbeeld in het buurthuis of op school;
  • zorg voor goed vervoer voor kinderen die naar passend onderwijs gaan, zonder administratieve rompslomp;
  • scholen stimuleren en ondersteunen om een gratis gezonde lunch aan te bieden; 
  • scholen stimuleren en ondersteunen bij de aanleg van een groen(er) schoolplein;
  • ervoor zorgen dat kinderen buiten de schoolmuren zo veel mogelijk in aanraking kunnen komen met (voor)lezen, muziek, kunst, cultuur en sport.