Duurzaam wonen en werken

De energietransitie is een feit, ook in de gemeente Buren. Voor een duurzame toekomst maken we onze huizen energiezuiniger en maken we meer gebruik van openbaar vervoer of elektrisch personenvervoer. D66 Buren vindt dat iedereen hierin mee moet kunnen: als je de middelen of kennis niet hebt, dan zorgen wij ervoor dat het toch kan. We vertrouwen erop dat mensen dit zelf willen en moedigen dit aan. Draagkracht voor de energietransitie is enorm belangrijk. D66 Buren vindt dat de gemeente de leiding neemt in het betrekken van omwonenden bij energieprojecten én zorgt de gemeente ervoor dat zij mee kunnen profiteren.

Maatwerk

We stimuleren een transitie naar kringlooplandbouw en willen een einde aan de bio-industrie. Met zo veel mogelijk mensen, bedrijven, agrarische ondernemingen en de gemeente zelf kunnen we de gemeente Buren verduurzamen. Tegelijkertijd moeten toekomstbestendige initiatieven zoals zonnevelden, windmolens en andere oplossingen zo veel mogelijk passen in ons landschap. We vinden het namelijk ook belangrijk dat onze natuur en cultureel erfgoed beschermd wordt. 

We houden kernen voor nieuwe generaties vitaal. Dit doen we door nieuwe woningen te bouwen die goed passen bij iedere kern. Uiteraard zijn deze nieuwe woningen duurzaam en gasloos.
Maar ook oudere generaties moeten goed kunnen blijven wonen in hun kern. Dat vraagt diversiteit in woonvormen: een mix van huur- en koopwoningen, groot en klein, voor jong en oud. Aantrekkelijke woningen voor ouderen zijn cruciaal voor doorstroming.

Concreet willen we:

 • Betaalbare en duurzame woningen voor starters, doorstromers en instromers.
 • Meer woningen, die passen bij de behoeftes en uitstraling van iedere kern. We kiezen voor enkele groeikernen waar voorzieningen zoals winkels en bibliotheken blijven of komen. In deze groeikernen kan woningbouw, infrastructuur en openbaar vervoer geconcentreerd worden.
 • Het voortouw nemen in draagvlak creëren voor duurzame energieprojecten; we wachten niet af en laten ons niet leiden door energiebedrijven.
 • Zonnevelden, windmolens en andere technieken op plekken plaatsen waar het past in ons landschap; inwoners van de gemeente Buren kunnen mede-eigenaar worden en zo meeprofiteren.
 • De energietransitie positief stimuleren, zoals het stimuleren van jeugdactiviteiten rond duurzame energieprojecten.
 • Particulieren en bedrijven ondersteunen die willen verduurzamen maar de kennis of middelen niet hebben. Bijvoorbeeld door de gemeente te stimuleren om energiebesparing bij woningen te financieren, en te investeren in het energieloket.
 • Voldoende openbare laadpalen: een laadpaal in ieder kern is nog niet voldoende.
 • Kringlooplandbouw stimuleren door aansluiting te zoeken bij de provincie.
 • De aantrekkelijkheid en biodiversiteit van het landschap verbeteren door: het beheersen van de intensieve grootschalige landbouw en veeteelt; het beheersen van de grondwaterstand gericht op de fauna; het beheersen van het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen; het stimuleren en subsidiëren van omgevingseigen landschapselementen zoals houtwallen en hagen.
 • Milieunormen (zoals voor stikstofuitstoot) streng handhaven en risico’s op zoönosen actief aanpakken (zoals covid-19, q-koorts en vogelgriep).
 • Een bijdrage leveren aan de  verlaging van de stikstof depositie in gevoelige gebieden onder andere door strenger handhaven van emissies binnen de gemeente.