Raadsvergadering 14 02 2023

Onze fractie is op een aantal punten actief geweest in de gevoerde discussie en genomen besluiten,

Middels een motie van PCG en D66 is meer aandacht gevraagd voor de verbetering van de dienstverlening van de Omgevingsdienst Rivierenland

Middels een motie van GB, VVD en D66 wordt gevraagd de Raad meer te betrekken bij de tot stand koning van regionaal beleid van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland, zoals de gebiedsagenda en de regionale ruimtelijke visie

Via een amendement van D66, gesteund door PCG, PvdA/GL, CDA, op het voorstel tot gescheiden inzameling en duurzame verwerking van luiers en incontinentiemateriaal vanaf 2024 er voor te zorgen dat er 15 ondergrondse verzamelcontainers,  1 in iedere kern, worden geplaatst.


Tenslotte lag een D66 motie op de tafel van de raad om aan het Essenbosproject 5 ha extra toe te wijzen buiten de beleidskaders van zon-op-land in de gemeente Buren. De vraag vonden wij als D66 fractie gerechtvaardigd omdat dit een innovatief en lokaal gedragen project is dat bovendien een extra boost geeft aan de verbetering van de biodiversiteit in dit gebied. D66 streeft naar een raadsbrede consensus over aanpassing/actualisatie van het zon- en windbeleidsplan 2020. 7 maart vind hierover een inhoudelijke afstemming plaats waarna 21 maart een besluit volgt. Vervolgens komt dan ook de eerder aangehouden motie Essenbos in stemming.

Wil je meepraten over actuele onderwerpen in de Gemeenteraad, D66 heeft een actieve achterban waar deze worden voorbesproken. Alle leden kunnen hier natuurlijk aan meedoen. Stuur ons even een berichtje als jij dit ook wilt.