D66 wil een passende woning voor iedereen in Buren zodat onze kernen vitaal blijven.

Afgelopen raadsperiode, bij de inbreng van de motie om een onderzoek te gaan doen in Buren naar pre-mantelzorgwoningen,  heeft D66 Buren voorgesteld om in plaats daarvan nu al flexwoningen te gaan bouwen volgens de speciale regels die dit mogelijk maken. 

Om flexwoningen mogelijk te maken is een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 4 lid 11 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het bestemmingsplan wordt niet gewijzigd.
Dat kan als gebruik wordt gemaakt van de Crisis- en herstelwet. 
Daarvoor moet de gemeenteraad dan wel officieel toestemming geven.

De gemeente  sluit een gebruiksovereenkomst van 15 jaar voor het gebruik van de grond.
Daarna zouden ze naar elders kunnen worden verplaatst. De gemeente kan dan verschillende doelgroepen een woning aanbieden:  ouderen, jonge mensen, gezinnen en alleenstaanden uit verschillende inkomensklassen. Die variatie is heel positief voor een gezellige nieuwe buurt!

Beeld: Gijsjan van Blokland