D66 wil een stop op recreatiewoningen in de uiterwaarden.

In de gemeenteraad van 20 september j.l. heeft D66 en de PvdDieren een amendement ingediend om de ontwikkeling van recreatieparken in de uiterwaarden een halt toe te roepen. Er moet eerst een plan gemaakt worden voor het gehele uiterwaardengebied. Dit amendement is niet aangenomen. GL/PvdA, PCG en CDA stemden voor dit amendement. Gemeentebelangen en VVD stemden tegen. 
 
D66 vraagt burgemeesters en Wethouders zich te houden aan de kaders van de overheid.  Door klimaatverandering moeten de rivieren bij hoogwater meer water verwerken dan tot nu toe. Bovendien zijn de uitwaarden grotendeels beschermd als Natura 2000. De overheid maakt de kaders en schrijft in de uitleg over de Beleidslijn Grote Rivieren, update juli 2019: 
 
“ in de uiterwaarden is alleen extensieve recreatieve ontwikkeling mogelijk”…..”met extensieve uiterwaardrecreatie wordt een vorm van dagrecreatie bedoeld die relatief weinig hinder voor natuur en bewoners van het gebied met zich meebrengt en waarvoor nauwelijks voorzieningen aangelegd hoeven te worden. Wandelen en fietsen vormen de hoofdmoot van deze vorm van recreatie”…..”omvangrijke  bouwwerken, zoals bezoekerscentra of bouwwerken ten behoeve van verblijfsrecreatie of horecavoorzieningen, zoals hotels, vakantieparken, restaurants en dergelijke, vallen niet onder extensieve uiterwaardrecreatie.”
 
In de praktijk blijkt dat in onze uiterwaarden seizoens-campings worden omgezet in vakantieparken met honderd en meer huisjes. En projectontwikkelaars praten met de gemeente over het bouwen van vakantieparken op de terreinen van de oude steenfabrieken. De gemeente Buren heeft wel een recreatievisie, maar geen beleid voor de natuur en ruimte rondom de rivier. D66 vindt dat zo’n beleid hard nodig is. 
 
Als er meer water vanuit Duitsland onze kant op komt, meer dan de rivier kan verwerken, dan stroomt de Betuwe als eerste onder. De dijken rondom de Betuwe zijn bewust wat minder sterk en hoog dan de dijken verder naar het westen, want daar wonen meer mensen en staan meer fabrieken en gebouwen. De kans op overstroming van onze gemeente is bewust 3 keer zo hoog als in de Randstad. Niet bouwen in de uiterwaard is in ons eigen belang. De evacuatie van 200.000 mensen uit ons rivierengebied in 1995 zijn we toch niet vergeten?

Beeld: Gijsjan van Blokland