Interview met Annet van de Ree

Onze fractievoorzitter, Annet van de Ree, is geïnterviewd door de Nederlandse vereniging voor raadsleden.

Waarom ben je raadslid geworden?

Van huis uit ben ik met politiek opgegroeid en heb ik altijd een brede interesse gehad in maatschappelijke ontwikkelingen. Ik heb een sterk observatievermogen en doorgrond daarmee snel wat er in mijn omgeving en de samenleving gebeurt. Via de politiek kun je direct invloed proberen uit te oefenen op de effecten van het beleid op de samenleving.

Oplossingen zoeken in de politieke arena leidt helaas te vaak tot gekunstelde compromissen, die iedereen tevreden moeten stellen. De raad moet haar verantwoordelijkheid wel blijven nemen en stevige beslissingen niet uit de weg gaan.

De gemeenteraad is het hoogste politieke orgaan. Beleef je dat ook zo?

Binnen onze gemeenteraad was tot voor kort de coalitiediscipline strikt, maar er is een positieve tendens naar meer dualisme merkbaar. Dat juich ik uiteraard toe. Een positief-kritisch houding op het voorgestelde beleid leidt, naar mijn mening, tot betere beslissingen. Dit is positief voor onze inwoners én voor de gemeentelijke portemonnee.

Wat is volgens jou nodig om de gemeenteraad krachtiger en relevanter te maken?

De raad mag een kritischer en scherpere houding naar elkaar en naar het college ontwikkelen. De traditionele commissies zijn jaren geleden afgeschaft en daardoor voert de raad weinig openbare politieke discussies. De huidige vergadercyclus met informatie- en kaderraad begint wel beter te lopen, maar moet structureel gaan bijdragen aan het publieke debat.

Wat voor type volksvertegenwoordiger ben jij?

Positief kritisch, praktisch en doelgericht. Bereid tot samenwerking in de raad om belangen van burgers te behartigen. Ik kijk daarbij wel vanuit de afweging van belangen voor de hele gemeente en haar alle inwoners, niet van individuen.
Een raadslid is niet louter een doorgeefluik van wensen van inwoners, ik werk vanuit mijn eigen idealen en standpunten.

Stelling: Ieder raadslid moet in de raads- en commissievergadering kunnen zeggen wat hij/zij wil. 

Eens. Met de toevoeging dat de uitspraken wel moeten passen binnen de normen en waarden van het politieke debat. Dus reageren op de inhoud en het niet persoonlijk maken. Als je je niet kunt uiten via de gedragsnormen van het openbare debat, dan hoor je niet in de politieke arena thuis.

Wat doet jouw raad zodat vrouwen en mensen met een migratieachtergrond meer invloed op de besluitvorming krijgen?

In onze raad zie ik geen extra actie om mensen met een migratieachtergrond directer te betrekken. Vrouwen oefenen wel actief invloed uit via college-adviesorganen, dorpsraden, inspraakavonden en burgerparticipatietrajecten.
Jongeren daarentegen zijn slecht in beeld bij onze raad. Aandachtspuntje!

Wat is je belangrijkste speerpunt als raadslid in de komende raadsperiode?

Een goede inpassing van de effecten van de energietransitie in ons landschap, daar ligt de grootste uitdaging! En de bouw van nieuwe kerncentrales in Borssele is voor veel partijen een reële optie. Ik blijf erop hameren dat we ervoor moeten zorgen dat we de vruchten plukken in de vorm van financiële compensatie en dit inzetten voor de verduurzaming van onze gemeente.

Wat is de beste tip die je een nieuw raadslid zou geven?

Kies je speerpunten en verdiep je daarin, accepteer dat je niet op alle onderwerpen volledig ingelezen kunt zijn. Voor mij nu ook een valkuil, ik wil overal van op de hoogte zijn en een afgewogen mening vormen. Dat blijkt onmogelijk. Dit advies moet ik zelf dus in de praktijk gaan brengen.