De democratische gemeente

D66 is opgericht om democratie dichter bij mensen te brengen. Wij willen dat mensen het recht hebben om zelf te kiezen wie hen bestuurt en zoveel mogelijk invloed hebben op het gevoerde beleid. Dat geldt voor de landelijke politiek, maar ook voor de gemeente.

Macht en tegenmacht

De afgelopen jaren zijn er veel waarschuwende berichten geweest over het openbaar bestuur. Ondermijning, invloed van de onderwereld, corruptie, belangenverstrengeling. Gelukkig zijn het in veel gevallen incidenten buiten Baarn, maar het vereist wel waakzaamheid. Zeker vanuit D66 mag verwacht worden dat wij scherp letten op de integriteit van het openbaar bestuur en de kwaliteit van de besluitvorming. Net als duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren wanneer er toch een lastige situatie ontstaat. Macht en tegenmacht (‘checks en balances’) staan daarin centraal.

Gemeente is open en toegankelijk

Ook inwoners moeten in staat zijn om het openbaar bestuur te controleren. Hiervoor moet de gemeente open en transparant communiceren. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waarom bepaalde beslissingen genomen zijn. Deze informatie wordt actief door de gemeente gedeeld met inwoners.

De Wet open overheid gaat per 1 mei 2022 in. Deze wet zal bijdragen aan de openheid van de gemeente. D66 zal erop toezien dat de invoering van de wet goed gebeurt. Daarbij zullen we het ambitieniveau van de gemeente uitdagen bij de uitvoering van de wet.

Samen zijn we de gemeente

Voor elke duizend inwoners zijn er ook duizend verschillende manieren om mee te willen en kunnen doen. We willen samen met de inwoners meer vorm geven aan nieuwe directe democratie-instrumenten. Hiermee willen we ook bevorderen dat er bij participatieprojecten inwoners deelnemen die dit normaal gesproken niet zo snel zullen doen. In de afgelopen periode hebben we hier de eerste stappen naar volwassenheid gezet door een meer centrale regie op participatie voor te stellen.

D66 omarmt nieuwe initiatieven zoals de kinderburgemeester, de jongerenraad en wijkbudgetten omdat deze initiatieven de gemeente en de lokale politiek dichterbij onze (jonge) inwoners brengt. Maar D66 wil graag nog verdere stappen zetten door meer ruimte te bieden aan allerlei initiatieven (‘right to challenge’), door meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners (‘burgerforum’) en door vaker met enquêtes/peilingen de wensen van onze inwoners op te halen.

Heldere communicatie

De gemeente heeft een belangrijke voorlichtingstaak. Iedere inwoner moet in begrijpelijk taal geïnformeerd worden over belangrijke thema’s. Hier moet een helder communicatieplan voor zijn. Voor grotere maatschappelijke thema’s wordt een apart communicatieplan opgesteld.

Wat D66 betreft wordt het vast onderdeel van besluitvorming dat vastgesteld wordt welke doelstellingen de gemeente wil realiseren. Dit nodigt de inwoners extra uit om hun mening over de doeltreffendheid van het beleid te delen.

D66 wil een investeringsprogramma om de communicatie te verbeteren van de gemeente met inwoners en ondernemers. Er zijn mooie stappen gezet. Bijvoorbeeld in de communicatie aan de balie. Maar het kan beter. Bijvoorbeeld door meer proactief en met lef te anticiperen op vragen. Maar ook door gemeentenieuws actiever te communiceren.

Dienstverlening

De gemeente is er voor haar inwoners en de bedrijven die gevestigd zijn. Zij is een serviceorganisatie en moet ervoor zorgen dat haar dienstverlening toegankelijk is. Informatie moet goed vindbaar en begrijpelijk zijn. Burgers en ondernemers moeten ervaren dat ze optimaal geholpen worden.

De dienstverlening van de gemeente moet klantgericht en efficiënt zijn. Om deze dienstverlening verder te verbeteren zijn zowel een klantgerichte cultuur als digitalisering noodzakelijk.

  • Een klantgerichte cultuur: Uitgangspunt van de gemeente voor de dienstverlening aan haar inwoners is adequaat, meedenkend, betrouwbaar en tijdig. De gemeente kent haar inwoners en ondernemers, is benaderbaar, is gericht op wensen en behoeften en is continu gericht op duurzame relaties en oplossingen. Zij streeft naar heldere, integrale communicatie.

    D66 ondersteunt het gemeentebeleid. Wij vinden het belangrijk dat de dienstverlening zo persoonlijk mogelijk is en oplossingsgericht. Met expliciet aandacht voor verschillende doelgroepen en hun behoeften. Jongeren, ouderen, nieuwkomers, mensen met beperking, ondernemers, etc.: iedereen moet goed geholpen worden. Daarom is het belangrijk om continu in gesprek te blijven met deze doelgroepen en op deze basis verder te optimalieren.
  • Digitalisering: Digitalisering biedt kansen om burgers en bedrijven hun zaken digitaal prettig en efficiënt te laten regelen. De gemeente werkt eraan dat de digitale basis (systemen, producten, processen) structureel op orde is. En werkt toe naar excellente dienstverlening.

    D66 zet in op een eigen Digitale Agenda voor Baarn, naar het voorbeeld van de Digitale Agenda van de VNG. Streven is om alle informatie en diensten van de gemeente digitaal toegankelijk beschikbaar te maken. Daarnaast moet het voor inwoners altijd mogelijk zijn om fysiek langs te komen aan de balie.

    D66 wil extra investeren in informatiebeveiliging. De (financiële) gevolgen kunnen groot zijn als dit niet goed op orde is. Bijvoorbeeld recente hacks bij overheidsorganisaties laten dit zien. Wat D66 betreft moet er een steviger strategisch informatiebeveiligingsplan opgesteld worden door de gemeente. Daarnaast willen wij dat er gewerkt wordt aan hoger bewustzijn van inwoners, ondernemers en medewerkers op het punt van informatiebeveiliging en privacy.