Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Amstelveen

Floor Gordon – lijsttrekker D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Voorwoord

Amstelveen is een bijzonder groene en ondernemende stad vol cultuur, sport en met een internationale uitstraling. In Amstelveen kan iedereen meedoen ongeacht achtergrond, gender, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking, geloof of levensovertuiging. Onze vrije en verdraagzame stad is inmiddels een thuis voor circa 140 nationaliteiten, waar mensen samenleven in verscheidenheid. De goede bereikbaarheid, veiligheid, groene leefomgeving en voorzieningen van hoge kwaliteit, maken van Amstelveen een bijzonder gewilde plek om te wonen, te werken en te recreëren. Op deze stad mogen we trots zijn!

Amstelveen staat niet stil en de wereld om ons heen verandert ook steeds sneller. De coronapandemie heeft veel gevraagd van de flexibiliteit en veerkracht van onze inwoners en ondernemers. Het herstellen van de schade van de pandemie heeft prioriteit. We willen iedereen kansen bieden op een vrij en kansrijk leven, waarbij iedereen mee kan doen in het sociale leven en op het werk. Amstelveen staat daarnaast voor belangrijke uitdagingen op het gebied van onderwijs, wonen en klimaat, die ook om een blik verder vooruit vragen. Wij zetten in dit verkiezingsprogramma onze plannen daarvoor uiteen.

Goed onderwijs vormt de basis voor een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om de beste versie van zichzelf te zijn. Wij willen dat Amstelveen de stad is met de beste en meest inclusieve scholen waar voor álle kinderen ruimte is. In moderne schoolgebouwen, met een divers onderwijsaanbod, gegeven door voldoende goede leraren. Ieder kind verdient een rijke schooldag met voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur. Wij zetten in op kleinere klassen, aanpak van taalachterstanden, schoolfruit en de aanpak van personeelstekorten.

Wonen is een fundamenteel recht dat in onze grondwet is vastgelegd. Een recht dat door de forse woningtekorten de afgelopen jaren flink onder druk is komen te staan. Amstelveen levert een flinke bijdrage aan het oplossen van het woningtekort, bijvoorbeeld door het ombouwen van leegstaande kantoren en door de gebiedsontwikkelingen Kronenburg, Scheg en Legmeer. Wij willen dat iedereen kans heeft op een woning, ongeacht inkomen of achtergrond. We streven naar gemengde wijken en geven prioriteit aan betaalbare huizen voor starters en doorstromers. Bij nieuwbouw beschermen we het groen en is behoud van leefbaarheid het uitgangspunt. Duurzaam bouwen staat voorop: energieneutraal, met hergebruik van materialen, oog voor groen en ecologie en met duurzame vervoersoplossingen.

Nederland bungelt op de EU-lijsten ten aanzien van klimaat onderaan. De opwekking van duurzame energie is laag, onze lucht en ons water zijn vervuild en de biodiversiteit holt achteruit. Amstelveen kan laten zien dat we ambitieus én verstandig een koploper kunnen worden; door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met isolatie en schone mobiliteit; door de opwekking van hernieuwbare energie te vergroten met zonnepanelen en aardwarmte; door afvalscheiding en een economie met hergebruik van grondstoffen; door de aanpak van hittestress en wateroverlast; door te investeren in biodiversiteit en een groene gezonde leefomgeving.

Tot slot een persoonlijke noot: dagelijks geniet ik van onze groene omgeving en wandel ik door onze parken en polders. Ik voel me betrokken bij Amstelveen en ben trots op onze stad. Rechtvaardigheid, tolerantie en individuele vrijheid zijn voor mij belangrijk. Vanuit deze persoonlijke waarden heb ik mij met optimisme en passie de afgelopen jaren ingezet voor Amstelveen. Als moeder van drie schoolgaande kinderen ben ik gemotiveerd om de lat steeds hoger te leggen. Wij willen Amstelveen immers goed achterlaten voor volgende generaties. Het is daarom een grote eer lijsttrekker te mogen zijn van een optimistische en vooruitstrevende partij die dat als doelstelling heeft.

Voor u ligt een ambitieus verkiezingsprogramma. Een programma dat de huidige kwaliteiten van Amstelveen wil behouden: groen, cultureel, ondernemend en internationaal. Een programma dat laat zien dat we onze schouders eronder willen zetten om een antwoord te geven op de grote opgaven van deze tijd op het gebied van onderwijs, wonen en klimaat.

Floor Gordon
Lijsttrekker D66 Amstelveen