Ombudsman

Meer contact met inwoners en maatschappelijke organisaties

Simone Meijnen - Beeld: ConnyvS

Fractie hoort graag uw mening

Wij hebben, zoals de meeste politieke partijen in Alkmaar, elke maandagavond fractievergadering. Dan bespreken we de lopende zaken zoals de onderwerpen die in de raadsvergadering op de agenda staan, werkbezoeken die we af gaan leggen en wie naar welke raadsinformatiebijeenkomst gaat. Het gebeurt ook vaak dat we mensen ontvangen die met ons in gesprek willen over een bepaald onderwerp dat hen bezighoudt.
Dat kan gaan over een idee om de gemeente te verbeteren, over iets waar ze het niet mee eens zijn of over iets waar ze juist steun voor zoeken.
Als raadslid hebben wij een volks vertegenwoordigende rol en wij stellen het altijd zeer op prijs als betrokken mede-Alkmaarders ons opzoeken om te vertellen wat hen bezighoudt. Het is fijn dat we van alle kanten gevoed worden met informatie, zodat we zo goed mogelijk een weloverwogen besluit kunnen nemen over gemeentebeleid.

Raad wil contact

We gaan gelukkig binnenkort ook weer met de hele gemeenteraad de wijken en dorpen in om in gesprek te gaan met de bewoners, zodat we beter begrijpen wat er in onze gemeente speelt.  Niet om te antwoorden, maar om te luisteren. Om op te halen wat de werkelijke uitkomsten zijn van beleid en om die aan te passen waar dat nodig is. Om te leren van wat goed én fout gaat.
Vóór de coronapandemie deden we dat al regelmatig. We hoorden dan van bewoners ideeën en klachten over bijvoorbeeld het milieu, geluidsoverlast, inspraak of bomen snoei binnen de gemeente.
Wij, de gemeenteraad, kunnen niet alle klachten van de inwoners over het al dan niet verkeerd uitgevoerde beleid in behandeling nemen en oplossen. Wij kunnen wel de weg wijzen naar de juiste balie binnen de gemeente en kritische vragen stellen aan de wethouder die over de uitvoering van het beleid gaat. Het is namelijk wél onze taak om het college te controleren op hun uitvoerende rol.
En ergens is dat frustrerend. Voor ons én voor mensen die bij ons komen met hun klachten. Ik heb het gevoel dat wij hiermee de afstand die mensen met de politiek voelen alleen maar in stand houden.
Terwijl wij willen dat het menselijk contact versterkt wordt. Als je iemand binnen de gemeente wilt spreken, moet dat mogelijk zijn en dan moet je ook het gevoel hebben dat je gehoord wordt!

Ombudsman

Daarom wil D66 één punt waar inwoners terecht kunnen met vragen en klachten, digitaal maar ook via persoonlijk contact. Waar wij ons binnenkort, samen met andere partijen, voor willen gaan inzetten is het aanstellen van een gemeentelijke ombudsman in Alkmaar. Een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandeld over alle gemeentelijke afdelingen, die wél daadwerkelijk kan helpen als het misgaat tussen bewoners en de gemeente. En die de gemeente uitdaagt om anders te kijken naar hun werk en dienstverlening, zodat de belangen van de inwoners altijd gerespecteerd worden.
D66 hoopt hiervoor in de gemeenteraad de handen op elkaar te te krijgen. We denken echt dat we het vertrouwen in de overheid en de politiek terug kunnen winnen door open en transparant te zijn en door samen te werken, als Alkmaarders met elkaar.

Flessenpost

Deze column van fractievoorzitter Simone Meijnen is op 28 oktober 2022 gepubliceerd op https://flessenpostuitalkmaar.nl/