Afdelingsbestuur

De afdeling Alkmaar van D66 heeft circa 135 leden. Een flink aantal leden volgt de Alkmaarse politiek, bezoekt de plaatselijke vergaderingen en is ook daarbuiten actief voor de partij. Enkelen zijn vooral op provinciaal of nationaal niveau actief, bijvoorbeeld in themagroepen zoals landbouw, justitie, Europa of volksgezondheid. Sommigen geven er de voorkeur aan om de partij alleen te steunen door hun lidmaatschap en in het stemhokje. 

Bestuursleden

Het afdelingsbestuur bestaat uit:
Conny van Stralen, voorzitter
Annemieke van Steenbergen, secretaris
Hilde Donker, penningmeester
Petra Doets, politiek secretaris
Er zijn (binnenkort) enkele vacatures.

Lokale afdeling

De plaatselijke afdeling richt zich in de eerste plaats op de lokale politiek en het bestuur van de gemeente.

Dat doen we door:

  • bij verkiezingen een lijst met  capabele kandidaten te verzamelen die plaats willen nemen in de gemeenteraad;
  • een verkiezingsprogramma op te stellen waarin staat hoe de gemeente volgens ons de komende jaren bestuurd moet worden en welke doelen wat D66 betreft bereikt moeten worden;
  • het voeren van verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen maar ook voor de provinciale, nationale en Europese verkiezingen;
  • en als er geen verkiezingen zijn kunnen leden op vergaderingen in gesprek gaan met onze raadsleden, de wethouder en andere leden over hoe wij de idealen van D66 in de praktijk vorm geven.

Het afdelingsbestuur bestaat bij voorkeur uit minimaal vijf leden met de volgende taken:

  • bevorderen dat onze vertegenwoordigers in de raad uitvoering geven aan het verkiezingsprogramma dat  door de leden van de afdeling is vastgesteld;
  • het bijeenroepen van ledenvergaderingen, meestal vier of vijf per jaar (in een verkiezingsjaar gebeurt dit vaker);
  • activiteiten om de politieke standpunten van de partij binnen en buiten de afdeling te verspreiden en  bespreken;
  • het verzamelen van financiën die nodig zijn voor het voeren van verkiezingscampagne
  • het (laten) organiseren van deze campagnes, en
  • het verrichten van alle verdere verenigingsactiviteiten, waaronder ook het bevorderen van een prettige onderlinge sfeer in de afdeling.

De bestuursleden worden gekozen voor drie jaar en zijn één keer aansluitend herkiesbaar. D66 bestuursleden kunnen niet tegelijk ook in de gemeenteraad zitten of wethouder zijn. Dat zou leiden tot ondoorzichtige verhoudingen waarbij van een open en kritische  gedachtewisseling tussen leden, bestuur en volksvertegenwoordigers weinig terecht komt.
Als u vragen of opmerkingen heeft over de afdeling of over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de voorzitter.  Voor het afdelingsreglement klikt u hier