Economie

Voor het welzijn van iedereen

Alkmaar, een gemeente van talenten en ondernemerschap. D66 wil ruim baan geven aan het ondernemerschap, om zo ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid en kansen te bieden aan inwoners.

Als centrumgemeente in de regio, moet Alkmaar een voortrekkersrol pakken in het verder ontwikkelen van een toekomstbestendige, duurzame economie die in dienst staat van het welzijn van iedereen.
D66 wil innovatief ondernemerschap stimuleren en we nodigen agrarische ondernemers uit bij te dragen aan onze duurzame ambities.
Alternatieve manieren om energie op te wekken ontstaan niet vanzelf. D66 steunt innovaties op dit gebied. Deze innovaties zorgen uiteindelijk ook voor economische voordelen, zoals meer banen en economische groei.

Investeren in energie-innovatie

Energie-innovatie is van grote betekenis voor onze gemeente; het biedt tal van kansen voor bedrijven, studenten en inwoners. Alkmaar investeert, onder andere via deelname in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in pionierende projecten gericht op duurzame energie, zoals voor het opwekken van groen gas, groene waterstof en de elektrificatie van industriële processen.

Zowel windmolens als zonnepanelen zijn nodig om Alkmaar te kunnen voorzien van voldoende stroom. Wat D66 Alkmaar betreft komen er geen zonneweides, maar ligt de prioriteit bij zonnepanelen op daken, boven parkeerterreinen en op het bouwvlak van een agrarisch perceel. Voedselproductie is even belangrijk als energiewinning. Het ene waardevolle moet niet zomaar worden opgeofferd tegen het andere.

Het opwekken van wind- en zonne-energie gebeurt wat D66 betreft mede door lokale ondernemers, zoals kleine energiecoöperaties. Door lokaal eigenaarschap te stimuleren en te faciliteren kunnen geïnteresseerde burgers, ondernemers of lokale energiecoöperaties investeren in duurzame energieopwekking in de regio. Dan kunnen de baten naar lokale burgers en ondernemers gaan en dus in de regio blijven.

Stimuleren maatschappelijk ondernemerschap

Voor een bloeiende gemeente hebben we een sterk en succesvol bedrijfsleven nodig.. Alleen zo zijn er genoeg banen en kansen voor inwoners om dicht bij de woning te kunnen werken en om zich te ontwikkelen. Daarom zorgt D66 voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

D66 erkent dat winst maken voor een onderneming noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering. Wel werken we aan een economie die ten dienste staat van onze samenleving. Een economie die de schade voor mens en natuur zoveel als mogelijk beperkt. We zien steeds meer ondernemingen die naast winst zo veel mogelijk maatschappelijke waarde willen creëren. Niet alleen voor hun klanten, medewerkers en toeleveranciers, maar ook voor de samenleving als geheel. Juist deze bedrijven wil D66 een extra steun in de rug geven door goede samenwerking met de gemeente. Maatschappelijke meerwaarde krijgt een prominente rol bij aanbestedingen.

De gezondheid van de mens is onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van dieren en onze leefomgeving en ecosystemen. Daarnaast is biodiversiteit van cruciaal belang voor de economie, de voedselzekerheid en een vitale bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. De biologische landbouw, als deel van een kringloop-economie, moet verder ontwikkeld worden. Biologische landbouw heeft positieve gevolgen voor de biodiversiteit, creëert banen en trekt jonge landbouwers aan. Ook de consument ziet de meerwaarde ervan. D66 wil de verschuiving naar dit type landbouw ondersteunen. Daarom wil D66 dat in de komende collegeperiode gewerkt wordt aan een actieplan voor de komende jaren voor duurzame landbouw. Landbouw waarbij er evenwicht is tussen de belangen van mens en de natuur, met een toekomst voor de boeren.
Samenwerking door de provinciale en lokale overheid, boeren, belangenorganisaties, ondernemers en bewoners is nodig om deze omvangrijke maatschappelijke transitie daadwerkelijk te laten slagen.

D66 pleit voor een landbouwsector die goed voedsel produceert en zorg draagt voor het landschap en een zelfherstellende en vruchtbare bodem. Meer dan de helft van het Alkmaars grondgebied wordt gebruikt voor landbouw en veeteelt. Veel boeren willen ook dat er een duurzame ommezwaai komt. De agrarische sector kent een grote ondernemerskracht. Juist die eigen kracht is nodig om de omslag te kunnen maken. Daarom wil D66 inzetten op een constructieve samenwerking en een overheid die een langjarig perspectief wil bieden aan de agrarische sector. Om te komen tot een innovatief en toekomstbestendig landelijk gebied ondersteunt D66 activiteiten die gericht zijn op het cluster agri & food zoals dat door onder meer Greenport NHN wordt uitgevoerd.

D66 wil onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vanuit de gemeente samen met bedrijven een stimuleringsfonds te starten. Om zo initiatieven gericht op biodiversiteit en landschapsbeheer te stimuleren.

Het vergunningstelsel wil D66 gebruiken om agrarische bedrijven naar een duurzame manier van werken te bewegen. Gedacht kan worden aan stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Wij ondersteunen dergelijke innovaties met vrijstelling op leges. Tegelijkertijd stimuleren wij afbraak van niet duurzame oude stallen. Verkrotting van agrarische bebouwing in het landelijk gebied gaan we zoveel mogelijk tegen.

De gemeente Alkmaar is samen met haar omgeving een bewezen toeristische trekpleister. Toerisme is een belangrijke bron van werkgelegenheid. D66 weet dat de aantrekkingskracht ligt in de diversiteit van toeristisch aanbod in de regio. We willen dan ook samen met de regio optrekken om het toerisme te stimuleren. Bijvoorbeeld door onze bijdrage aan de ontwikkeling van het Geestmerambacht.

Grote evenementen zijn goed voor het imago van regio Alkmaar. Binnen de gemeente Alkmaar wordt nu ingezet op één groot (inter)nationaal evenement per jaar. Dat is al goed begonnen door o.a. het Europees kampioenschap wielrennen in 2020 en het wereldkampioenschap Levende Standbeelden, gepland in mei 2022 . Wat D66 betreft is het niet alleen voor Alkmaar interessant om grote evenementen te hebben, maar geldt dat voor de hele regio. Daarom betrekken we zo mogelijk de buurgemeenten erbij.