Algemene beschouwingen

Op 31 oktober 2022 is de begroting 2023 behandeld in de gemeenteraad van Alkmaar. Daar heeft fractievoorzitter Simone Meijnen de volgende algemene beschouwingen uitgesproken.

Vorig jaar dachten we nog dat het einde van een moeilijke periode, die van de COVID-pandemie, die grote gevolgen had voor Alkmaar, in zicht was.
Het was een periode die zwaar was voor iedereen, maar waarin saamhorigheid voelbaar was in de stad.
Voelbaar door solidariteit van onze inwoners en het college dat alle zeilen bij heeft gezet om ondanks alle beperkingen de Alkmaarse economie en het sociaal-maatschappelijke leven zo goed mogelijk in stand te houden en de schade zoveel mogelijk te beperken.
Inmiddels hebben we met nieuwe uitdagingen te maken die een groot effect hebben op de huishoudportemonnee van vele Alkmaarse inwoners, maar ook op die van onze ondernemers en op die  van de gemeente.
Er is nu een nieuw college en D66 is onder de indruk van het enthousiasme waarmee het college aan het werk is gegaan.

Wat ons betreft op het financiële vlak iets te enthousiast. Het college is namelijk alvast een aantal miljoenen euro’s dat eigenlijk in de algemene reserve hoort gaan oormerken als incidenteel beschikbaar, bv voor armoedebeleid, waarvan we de inhoud nog niet kennen, dus ook niet wat het zal gaan kosten.
Wat ons betreft kan geld pas gelabeld worden als we er een plan voor hebben, zoals dat ook in het coalitieakkoord is beschreven en beloofd;
Ik citeer:  
“Nieuwe bestedingsvoorstellen en investeringsaanvragen die nog niet zijn geautoriseerd door de raad worden behandeld bij de integrale financiële afwegingsmomenten en geld dat over is gaat naar de algemene middelen.”

En daar is tijdens de bespreking van de burap bijna een grap van gemaakt. D66 vindt het juist belangrijk dat onze inwoners ervan op aan kunnen dat wat er beloofd is, dat dat ook wordt uitgevoerd.
De manier waarop nu de Alkmaarse boekhouding wordt benaderd vinden wij dan ook niet oké!
 
Het is zaak dat we deze moeilijke periode als gemeente doorkomen. Dat we dat samen doen.
De nieuwe Alkmaarse politieke realiteit eist van ons dat we er alles aan moeten doen om het vertrouwen weer op te bouwen met respect voor elkaars verschillen, zodat we in deze energie- en klimaatcrisis met z’n allen onze schouders kunnen zetten onder een opbouwende samenwerking, net als tijdens de coronacrisis.

Wij willen onze waardering uitspreken voor het feit dat veel van de punten die wij in ons verkiezingsprogramma hebben staan overgenomen zijn door deze coalitie.
Daarvan willen wij een aantal zaken belichten
Ook wij willen aandacht voor een bereikbare gemeente voor onze inwoners. Wij vinden het belangrijk dat het menselijk contact binnen de gemeente versterkt wordt, dat de gemeente open staat voor klachten van inwoners over beleid en dan niet via een online klachtenformulier, maar via menselijk contact.

Wij vinden dat inwoners meer betrokken moeten worden bij lokale besluitvorming. Wij wachten in spanning de uitvoering van onze motie over de ontwikkeling van een participatie-verordening af.
Wij geloven in de plannen die langs het kanaal zijn ontwikkeld tijdens de vorige collegeperiode, en wij moedigen het college aan om er integraal naar te kijken en ook flink tempo te maken.
D66 vindt het belangrijk dat Alkmaarders een stem hebben in de ontwikkeling van al die nieuwe wijken en dat zij de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan hun leefomgeving en de leefbaarheid ervan. Denk hierbij aan zorg nabij, duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit, natuurlijk groen, cultuur en een fiets- en wandelvriendelijke woonomgeving.

Wij dringen aan op structurele input vanuit de samenleving door bijvoorbeeld een structurele klankbordgroep of denktank voor de ontwikkeling van het Alkmaarse Kanaal, waardoor je kennis en kwaliteit van het participatieproces verhoogd en daarmee de kwaliteit van de adviezen ook.
Vraag aan het college over de uitgestelde omgevingswet:
Is er rekening gehouden met evt meerkosten van de implementatie nu de wet is uitgesteld tot wrs juli 2023 en gaat het college al aan de gang met uitvoering van de wet, D66 zou het bv wenselijk vinden als er al versnelling van procedures gerealiseerd zou worden.