Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag 2021 wordt de miljoenennota en de rijksbegroting voor 2022 aangeboden door de minister van financiën. Prinsjesdag is ook voor de gemeente een spannend moment, de hamvraag is waar wordt de komende tijd extra geld voor uitgetrokken? En in navolging op die vraag hoe kunnen wij als gemeente het extra geld wat onze kant op komt zo goed mogelijk benutten? Ik wil jullie hieronder meenemen in een aantal punten die er voor mij tussenuit sprongen:

  • Uit een inventarisatie blijkt dat nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Daarom heeft het kabinet eerder 100 miljoen euro beschikbaar gesteld en haalt het nog eens 100 miljoen euro uit 2023 naar voren om met de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUViS) scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen. Hiermee kunnen schoolbesturen en gemeenten het ventilatiesysteem aanpassen. Er wordt ook een vervolgregeling gemaakt voor de jaren 2022 en 2023.
  • Alle kinderen, jongeren en gezinnen verdienen het om op tijd passende hulp te krijgen wanneer zij die nodig hebben. Het kabinet stelt naar aanleiding van de uitspraak van de Commissie van Wijzen voor de jeugdzorg in 2022 1,3 miljard euro extra beschikbaar aan gemeenten.
  • Het komende kabinet kan volgens het rapport BMH-wonen overwegen om een nationale woonagenda uit te zetten, in samenwerking met provincies, gemeenten en corporaties. Daarbij is een aandachtspunt de onbalans tussen de opgaven waarvoor corporaties staan en de middelen die zij hiervoor hebben. Het is daarbij een optie dat de Rijksoverheid de medeoverheden ondersteunt bij het onrendabele deel van de publieke kosten bij woningbouw, zoals de infrastructurele kosten.
  • Om kwetsbare mensen te huisvesten is 50 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar nog krijgen tientallen gemeenten een financiële bijdrage voor de (flexibele) huisvesting van dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere “spoedzoekers”.
  • Er komen maatregelen om mensen financieel te verleiden tot verduurzamen. Er komen bijvoorbeeld maatregelen voor elektrische auto’s, warmtepompen en isolatie van woonhuizen.