Wijchen dat de kracht van de regio benut en daaraan een bijdrage levert

De Wijchense inwoners zijn gebaat bij goede regionale samenwerking. Als samenwerken voordelen biedt, moet je dat doen. Dat geldt voor heel veel thema’s. D66 staat voor een open blik op de regio in het belang van Wijchen en de Wijchenaren. Dat moet we dan wel goed regelen, met oog voor de inbreng van Wijchen en democratische controle door gemeenteraden.

Om Wijchen staat geen hek

Heel veel thema’s moet je samen aanpakken. Een lokale aanpak klinkt goed, maar vaak is samenwerken beter. Dat geldt voor zaken als vervoer, economie, duurzaamheid, wonen, maar ook voor onderwerpen als waterhuishouding en jeugdzorg.
Veel Wijchenaren werken buiten Wijchen, maken gebruik van onderwijs, cultuur of zorg in de regio. Mensen van buiten Wijchen komen hier om te werken, te ondernemen, te winkelen of te recreëren.
De gemeente Wijchen is voor heel veel zaken verantwoordelijk. Dat geldt voor vergunningen, het bevolkingsregister, wegen, groen, speeltoestellen en terrassen. Dat kan de gemeente prima zelf regelen. Andere zaken moet je afstemmen of kun je beter samen doen. Dan kun je ook gebruik maken van elkaars deskundigheid. Dat doen we al voor o.a. mobiliteit, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de energietransitie en toerisme.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Uitgangspunten: beleid lokaal bepalen en regionaal afstemmen, uitvoering regionaal indien dat efficiënter is.
 • Inkoop van zorg, kwaliteitsbewaking en gespecialiseerde jeugdzorg regionaal organiseren.
 • Omgevingsvisies regionaal afstemmen.
 • Gelijke spelregels en streven naar beleidsharmonisatie bij energietransitie.
 • Constant onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor Europese, landelijke en provinciale subsidies en fondsen.
 • Met de regio een actief beleid voeren om bedrijven te werven en te behouden in de regio

We houden grip op de regio

Regionaal samenwerken kan bij de uitvoering van beleid zeer nuttig zijn. Als je samenwerkt geef je wat uit handen. Dat geldt ook voor de democratische controle. De gemeenteraad heeft weinig grip op gemeenschappelijke regelingen.
Als de gemeenteraad niet oppast, is een gemeenschappelijke regeling (GR) een ondemocratische regionale macht. Deze heeft een eigen dynamiek waarop alleen afgevaardigde collegeleden invloed hebben. Daarom is het van groot belang dat de raad veel beter afspreekt wanneer en waarover zij wordt geïnformeerd. De raad moet grip houden op de regio.
Dat begint met goed in beeld hebben welke taken (en soms impliciete bevoegdheden) we regionaal hebben georganiseerd. Lokaal gaan we het zicht op samenwerking beleggen bij een raadswerkgroep of -commissie. Hierdoor zijn we proactief betrokken en kunnen we de afgesproken kaders van de raad beter bewaken.
Wij zijn nu geen voorstander van een extra regionale bestuurslaag. Wel moet er ruimte komen voor een democratisch politiek debat over regionale samenwerking.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Nut en noodzaak van alle samenwerkingen via gemeenschappelijke regelingen heroverwegen we regelmatig.
 • Kaders afspreken over informatie aan en consultatie van de raad bij samenwerkingen.
 • Jaarlijkse inhoudelijke toetsing van samenwerkingsverbanden.
 • Iedere raadsperiode een regionaal politiek congres over GR-en.

Samen staan we sterk in het Land van Maas en Waal

Historisch-geografische en culturele factoren bepalen mede onze identiteit. Wijchen is een Gelderse gemeente in het Rijk van Nijmegen. Maar Wijchen is ook deel van het Land van Maas en Waal.
In 2020 is in een gemankeerd proces een fusie tussen Druten en Wijchen gestrand. Voor D66 Wijchen is bestuurlijke herindeling voorlopig van de baan. Dit betekent niet dat een open en constructieve samenwerking binnen het Land van Maas en Waal niet nuttig kan zijn. Met alle vragen en uitdagingen waar een gemeente mee te maken heeft, is meer ambtelijke samenwerking efficiënter. Bovendien versterkt het de slagvaardigheid van gemeenten en de dienstverlening aan de inwoners.
Ook binnen grotere samenwerkingsverbanden is het raadzaam als Land van Maas en Waal meer samen op te trekken. Niet om ons af te zetten tegen een groter geheel of tegen Nijmegen. Wel omdat we een gezamenlijke identiteit en gezamenlijke belangen hebben. Dat varieert van watermanagement tot mobiliteit en toerisme.

De speerpunten van D66 Wijchen zijn:

 • Samen sterk in een veranderende regio Maas en Waal.
 • Met een open blik vanuit Wijchen naar de regio kijken versterkt Wijchen.
 • Onderzoek draagvlak voor een Werkorganisatie Maas en Waal (WMW): ambtelijke samenwerking in een Werkorganisatie Maas en Waal.