Wat is de rol van de gemeente bij zorgfraude?

De gemeente Wijchen laat wederom zien dat ze geen grip heeft op zorgaanbieders. Pointer en Follow the Money hebben vorig jaar al aangetoond dat er misstanden waren bij een Wijchense zorgaanbieder. De Gelderlander heeft nu onderzoek gedaan naar Shelterzorg waar ook misstanden lijken te zijn.

In beide gevallen wordt er gesproken over fraude in de zorg. Fraude in de zorg is extra schrijnend omdat hierdoor andere mensen worden benadeeld. Doordat bijvoorbeeld wachtlijsten oplopen. Tevens zorgen organisaties waar fraude plaatsvindt voor een slechte naam voor de hele sector.

Maikel Lukkezen: “De toegang tot zorg is een mensenrecht. Wanneer fraude toeneemt, nemen de wachtlijsten toe.”


D66 Wijchen heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheden om de gelden die niet besteed zijn aan zorg terug te vorderen. Daarnaast doet D66 een beroep op de wet open overheid. Zo wil D66 ervoor zorgen dat er duidelijkheid komt over het gevoerde beleid in Wijchen.

Aanleiding

Op zaterdag 23 juli 2022 publiceerde De Gelderlander een uitgebreid artikel over Shelterzorg, getiteld ‘Shelterzorg: veel geld, weinig zorg. Daaruit blijkt dat dit private Wijchense zorgbedrijf gesubsidieerd kon uitbreiden, zich in enkele jaren bovenmatig kon verrijken, dat er veel kritiek is op de kwaliteit van de zorg, en dat er werd gesjoemeld met persoonsgebonden budgetten. De vraag rijst dan: waarom heeft het college dit kunnen laten gebeuren en heeft de raad dan nooit aan de bel getrokken?

In de inleiding staat in een tussenzin: “Over de hoge winsten en de kwaliteit van de geleverde zorg zijn vragen gerezen, onder meer in de Wijchense politiek”. 
Er waren vanaf 2015 wel degelijk kritische geluiden vanuit de raad:

 • Shelterzorg kon in 2015 uitbreiden met de Zandroos (Voormalige Derde Orde Huis), met overheidssteun doordat via de gemeente Wijchen € 200.000 subsidie werd gegeven voor de verbouwing van de Zandroos
 • Hierover heeft de fractie van D66 Wijchen toentertijd kritische vragen gesteld en een amendement ingediend. De wethouder zag in die overheidssteun geen enkel bezwaar en de raad volgde hem daarin.
 • In 2017 werden door de fractie van D66 Wijchen schriftelijke vragen gesteld over de subsidiering van en de evaluatie van de Zandroos.
 • Het college verwees in zijn antwoord naar de regio en ging nauwelijks inhoudelijk in op de vragen over de Zandroos.
 • In 2017 werd een raadslid van D66 Wijchen benaderd door twee bronnen die ook in het artikel worden genoemd over misstanden bij de Zandroos. Hij heeft met goedvinden van deze bronnen de toenmalige wethouder hiervan op de hoogte gesteld en hem gevraagd maatregelen te nemen en door de inspectie onderzoek te laten doen.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft daarna een formeel onderzoek gedaan, zoals in het artikel genoemd.
 • Begin 2021 stelde D66 Wijchen mondelinge vragen aan het college over de screening van zorgaanbieders in Wijchen, dit ook naar aanleiding van misstanden elders die door Pointer en Follow the Money aan het licht waren gebracht. Uit de beantwoording door de wethouder bleek dat in Wijchen zorgaanbieders na toetreding niet regelmatig worden gescreend, maar dat bij gebleken misstanden wel werd opgetreden en dat er volgens de wethouder ook op onbehoorlijke verrijking wordt gescreend.
 • In die periode kwamen er berichten naar buiten over een zorgondernemer in de jeugd-ggz waarbij diverse misstanden waren gebleken. Tevens werden door onszelf de jaarrekeningen van Shelterzorg geanalyseerd.
 • In juli 2021 diende D66 Wijchen bij de Perspectiefnota de motie Screening Zorgaanbieders in. Die ging over zowel kwaliteit als onrechtmatige of buitensporige verrijking. De wethouder beweerde “dat de motie voor de screening van zorgaanbieders op kwaliteit en rechtmatigheid niet uitvoerbaar is”. Door het dictum aan te passen kreeg de motie toch steun van de meerderheid van de raad. 
 • Daarop kwam het college eind 2021 met een informatienota Screening zorgaanbieders. Daarin beloofde het college (eindelijk) de eerste stappen te willen gaan zetten in meer controle op kwaliteit en rechtmatigheid, dit echter vooral beperkt tot de fase van aanbesteding.

Uit het verloop blijkt dat het college steeds terughoudend en reactief heeft geopereerd, dit ondanks herhaaldelijk aandringen vanuit de raad om in dit dossier doortastender te zijn en ondanks vele berichten in de media over ‘zorgcowboys’, buitensporige verrijking via zorggelden en signalen dat soms de kwaliteit beneden peil was.
Het artikel in De Gelderlander laat zien wat er kan gebeuren als de gemeente onvoldoende grip heeft op zorgaanbieders.  

Vragen aan het college

 • Hoe kijkt het college terug op zijn eigen optreden en controle in de besteding van zorggelden in onderhavige casus van Shelterzorg?
 • In hoeverre ziet het college mogelijkheden om de zorggelden die niet zijn besteed aan zorg maar aan verrijking en vastgoed terug te vorderen?
 • Gaat het college nader onderzoek doen naar de in het artikel beschreven misstanden?
 • Zijn er andere casussen bekend van zorgverleners die werken voor Wijchen en in hoeverre wordt daar proactief onderzoek gedaan?
 • Hoe gaat het college zorgen dat er in de toekomst wel voldoende grip is op zorgaanbieders om dergelijke misstanden te voorkomen?

Daarnaast verzoeken wij het college, met een beroep op de wet open overheid, om inzage in het toezicht, reactie op meldingen en ambtelijke stukken die van belang zijn voor de beslissingen en beleid rondom de Zandroos en Shelterzorg.