3. Een andere economie

Wij zien dat een economie gericht op winstmaximalisatie zonder daarin alle kosten mee te wegen (zoals kosten voor milieuvervuiling of armoedebestrijding) geen oplossingen biedt voor benodigde veranderingen voor een toekomstbestendig en leefbaar Westerveld. Daarom is een omslag nodig naar een economie gericht op welzijn, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Als gemeente hebben wij maar gedeeltelijk invloed op deze omvorming van de economie. Wel kunnen wij de werkwijze van de gemeente hierop richten en onze inwoners en bedrijven stimuleren hieraan bij te dragen. 

Met een zo goed mogelijk vestigingsklimaat ondersteunen wij ambitieuze bedrijven die economische successen én meerwaarde voor de lokale samenleving nastreven. Déze bedrijven zijn de dragers van de toekomstige werkgelegenheid. Ook houden we oog voor de belangen van de grote werkgevers in onze gemeente zoals Astron, Trajectum en Defensie. We scheppen de randvoorwaarden, stimuleren efficiënte procedures en bieden onze ondernemers de fysieke ruimte om door te groeien en te innoveren binnen onze gemeente. Ook stimuleren wij toekomstgerichte bedrijven om zich in onze gemeente te vestigen. 

Economie gericht op welzijn, duurzaamheid en sociale 
rechtvaardigheid

In het economisch beleid willen wij zelf en met onze collega overheden toewerken naar een nieuwe economie gericht op werkgelegenheid, welzijn, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Dat doen we door gebruik te maken van de ‘Donut van sociale en planetaire grenzen’ van Kate Raworth en de doorvertaling naar de Duurzame Ontwikkel Doelen (DOD, Global Goals van de VN). Het uitgangspunt daarbij is, de behoefte van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de aarde. Een economie waarin de boven- en ondergrenzen worden gerespecteerd.

Westerveld is DOD-gemeente en in het raadsprogramma willen wij concrete afspraken opnemen hoe deze doelen te bereiken. Daarbij nemen wij een gezonde sociale en fysieke situatie als uitgangspunt en de draagkracht van de leefomgeving als ontwikkelruimte. Hoe wij willen werken aan een gezonde sociale en fysieke situatie staat beschreven bij de andere thema’s. Wij hebben daarbij niet alleen een ecologische agenda waar we ons aan houden, we zien ook een grote sociale rechtvaardigheidsopdracht. Niet alleen een ecologisch plafond, maar ook een sociaal en bedrijfseconomisch fundament. Daar horen middellange termijn afspraken bij zodat bedrijven met vertrouwen kunnen investeren.

 Met het Deltaplan voor het buitengebied willen wij bijdragen aan de ontwikkeling naar een economie die de draagkracht van de leefomgeving niet overschrijdt. Op dit moment valt de impact van onze economie op klimaat, vervuiling van bodem, lucht en water en biodiversiteit buiten deze ontwikkelruimte. Hier iets in veranderen vraagt om een ontwikkeling naar een groene economie. Als gemeentelijke overheid helpen wij de risico’s te dragen van deze omvorming met als doel de groene keuze voor iedereen de logische keuze te maken: makkelijk en goedkoop. 

Elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit of economie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Als gemeente kunnen we daaraan bijdragen door criteria voor een groene economie op te nemen in onze aanbestedingsprocedures. 

De omvorming naar groen, circulair en klimaatbestendig produceren en diensten aanbieden geldt voor alle bedrijven in Westerveld, dus ook voor landbouw- en recreatiebedrijven. Wij willen dat de gemeente, ondernemers, provincie en rijk op korte termijn om tafel vraagt om voor de bedrijven in Westerveld langjarig, voorspelbaar en coherent beleid af te spreken gericht op circulair, duurzaam en klimaatneutraal ondernemen. Daarvoor richten wij een wederkerend fonds in om langjarige investeringen voor bedrijven mogelijk te maken. Zo’n akkoord kan slagen met een open, transparant proces waarbij partijen bereid zijn gezamenlijk belangen af te wegen, compromissen te sluiten en zich committeren aan afspraken. Daarbij ondersteunt de gemeente onze ondernemers met aanvullende financiering bovenop provinciale en landelijke regelingen zodat zij hier gebruik van kunnen maken. De financiering bestaat uit leningen uit een wederkerend fonds zoals genoemd bij nieuw leiderschap eerder in dit programma.

Wat in gang gezette ontwikkelingen en afspraken betreft houden we alle bedrijven aan deze bestaande regelgeving en gemaakte afspraken in convenanten. Wij zetten in op handhaving van de afgesproken werkwijze, zodat de gezamenlijk gestelde doelen gehaald worden. Dit geldt voor alle bedrijfsmatige activiteiten in onze gemeente. Als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemaakte afspraken niet voldoende zijn om de doelen te halen, dan gaan wij met de bedrijven in gesprek om de afspraken te herzien. Zo zullen wij de resultaten van een proefproject als de duurzame bollenteelt uitdragen en eraan bijdragen dat de beste werkwijzen standaard worden.