2. Gezond opgroeien en leven

Gezond samenleven sluit niemand uit. Wij staan voor een inclusieve gemeente waar iedereen de vrijheid voelt om zichzelf te zijn en waar iedereen alle kansen krijgt om mee te doen. Een Westerveld waar we geen onderscheid maken tussen mensen op welke grond dan ook.

Een gezonde fysieke leefomgeving is daarbij van groot belang. Wij zijn een gemeente met prachtige landschappen en een voor mensen gezonde omgeving wat bodem, water en lucht betreft. Toch hebben inwoners lokaal zorgen over de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en de effecten op omwonenden, bodem en grondwater. De gemeente heeft geen verantwoordelijkheid of taak in het toelaten van deze middelen of het gebruik ervan.

Als lokale afdeling van een landelijke partij kunnen wij daar wel aandacht voor vragen op het daarvoor verantwoordelijke niveau zoals provincie, rijk en Europa. Op gemeentelijk niveau kunnen wij wel handhaven op de regels en afspraken die hiervoor gelden. Verder richten wij ons op de optimale balans tussen alle functies die onze leefomgeving vervult. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de wolf in ons gebied, kijken wij naar die optimale balans en regelen we wat wij op gemeentelijk niveau kunnen doen. Daarnaast agenderen wij onze problemen met deze ontwikkelingen en besluiten van andere overheden op het verantwoordelijk niveau zoals regionaal, landelijk en Europa.

Zorg is van ons allemaal

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarbij vertrouwen we op de eigen kracht van mensen, dus investeren we in preventie en versterken de eigen regie van mensen over hun leven. Elke bewoner van gemeente Westerveld die is aangewezen op zorg moet de best mogelijke ondersteuning en hulp krijgen. Goede zorg sluit aan op de persoonlijke behoeftes, is toegankelijk en doelmatig. D66 is optimistisch, maar vindt ook dat er ruimte voor verbetering is in Westerveld. De zorg kan dichter bij inwoners worden georganiseerd en beter aansluiten op wat zorgbehoevenden en hun familie, vrienden, collega’s en buren zelf kunnen en willen doen.

Kunst en cultuur

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Kunst en cultuur zijn niet alleen het fundament van onze beschaving maar de aanjager voor individuele en maatschappelijke ontwikkeling. Iedereen zou daarom moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering. Zéker nu de coronacrisis de sector extra kwetsbaar heeft gemaakt. 

Westerveld is een gemeente met een rijk cultureel karakter. Wij zijn trots op het Shakespeare theater, de Kolonie van Weldadigheid en de Hunebedden. Maar ook op ons brede aanbod van culturele activiteiten op kleinere schaal; van schilderkunst tot dans en zang. Westervelders van alle leeftijdsgroepen en achtergronden kunnen met kunst en cultuur hun talenten ontdekken en tot uitdrukking brengen. 

Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod is in omvang en variëteit. D66 wil dat de gemeente alle vormen van actieve beoefening van kunst en cultuur zo veel mogelijk bevordert. Hierbij vragen wij extra aandacht voor de jeugd. De gemeente kan een belangrijke rol spelen op dit gebied, bijvoorbeeld door het stimuleren van theaterbezoek, schoolconcerten, workshops en andere culturele activiteiten. 

Ook vindt D66 aandacht voor activiteiten voor ouderen in het kader van de vergrijzing van groot belang. Wij maken ons zorgen over de eenzaamheid onder ouderen. Om die reden willen wij de activiteiten van diverse cultuur- en welzijnsorganisaties beter bekend en toegankelijk voor ouderen maken zodat een grotere groep mensen hieraan kan deelnemen.

Het bestaande cultuurfonds is een goed middel om vernieuwing en creativiteit op het gebied van kunst en cultuur te stimuleren. Wij willen dat dit fonds beschikbaar is voor projecten die een maatschappelijke meerwaarde leveren. Met het geld uit het cultuurfonds worden nieuwe initiatieven geholpen een goede start te maken. Hierbij hechten wij belang aan cultureel ondernemerschap. Activiteiten moeten zichzelf uiteindelijk kunnen gaan bekostigen, zodat gemeenschappelijke middelen weer gebruikt kunnen worden voor nieuwe projecten.

Woningbouw

De woningmarkt is oververhit. Veel mensen zijn op zoek naar een betaalbaar huis. Huizenprijzen blijven stijgen en starters komen er op de woningmarkt amper tussen. Wij zijn een gemeente met veel midden- en kleinbedrijven met praktisch opgeleid personeel. Deze mensen kunnen moeilijk in Westerveld een met hun salaris betaalbare woning vinden. Daarbij verdienen starters een betere kans op de woningmarkt. De afgelopen 10 jaar is er te weinig gebouwd in Westerveld en inwoners trekken naar de ons omringende steden voor betaalbare woningen. Wij willen deze inwoners voor Westerveld behouden met de bouw van betaalbare woningen. Daarnaast willen wij dat nieuw personeel van groeiende bedrijven dicht bij hun werk kunnen wonen. Hiervoor worden regionale afspraken gemaakt die wij versnelt willen uitvoeren. Maar we moeten niet alleen meer bouwen, we moeten juist anders bouwen.

Anders bouwen kan door inwoners te stimuleren samen een bouwgroep te vormen om zo gezamenlijk betaalbaar en circulair te bouwen en hen daarbij te ondersteunen met een begeleider. Anders bouwen kan ook door regelarme gebieden aan te wijzen waar inwoners op eigen initiatief, en met ondersteuning van de gemeente, kunnen bouwen. De ondersteuning van de gemeente bestaat uit voor een redelijke prijs vrijgeven van bouwgrond en begeleiding van (groepen) inwoners bij het papierwerk voor de bouw. Anders bouwen zit er ook in dat wij de starterswoningen willen behouden voor starters uit Westerveld. Dit willen wij regelen met voorwaarden bij de bouw van de starterswoningen. Hiervan zijn goede voorbeelden voorhanden.