1. Bewust besturen en lokale democratie

Waar staan wij voor

Wij staan voor een samenleving waarin gelijke gevallen gelijk behandeld worden en waarin we zorgen dat mensen die op achterstand staan extra kansen krijgen. Met respect voor de verschillen tussen mensen en oog voor wat ons verbindt zodat we samen vrij kunnen zijn. Bij vrij zijn hoort zeggenschap over je omgeving, over hoe je leeft, woont en werkt. Elk mens op de eigen unieke manier, waarbij de vrijheid van de een de ander ook vrij laat en alle grondrechten respecteert. Wij leiden vanuit deze waarden en stellen het welzijn van iedereen in onze gemeente centraal nu en in de toekomst. Bij elke keuze die wij maken houden wij oog voor de toekomst en op de wereld om ons heen. 

Bij het uitvoeren van wetten en regels staat de bedoeling van de wet voorop, en minder de letter. Daarnaast vinden wij dat de gemeente als overheid zich nadrukkelijk moet houden aan wetten, regels en beleid en dat wij collega overheden hierop moeten aanspreken. Wij staan dan ook niet achter het zoeken naar geitenpaadjes om onder wetten en beleid uit te komen, of wetten en beleid zo uit te voeren dat de bedoeling ervan zoekraakt. Wij willen juist proactief omgaan met de veranderingen die op ons afkomen en zoeken naar oplossingen die voor onze inwoners en ons grondgebied doelmatig zijn en passen bij de toekomst van iedereen vrij maar niemand laten vallen.

Besturen vanuit vertrouwen gericht op vrij en wel zijn

De meeste mensen deugen! Vandaar dat wij besturen vanuit vertrouwen. Vertrouwen ontstaat als mensen elkaar kennen en begrijpen. In onze manier van besturen en besluiten staat kennen en begrijpen van elkaar centraal. Zowel bij inwoners onderling als inwoners en gemeentelijke organisatie. Wij willen dat de gemeentelijke organisatie naast haar inwoners staat in plaats van tegenover hen. In het woord gemeente zit immers gemeenschap. Wij willen dat onze gemeente meer samen met de inwoners wordt geleid om goede antwoorden te vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen. Dat betekent een open, volledig transparante en navolgbare organisatie zowel ambtelijk als bestuurlijk, zowel wat informatie als besluitvorming betreft.

Leiderschap van nu en de toekomst

Wij willen zo snel mogelijk klimaat- en energieneutraal zijn als gemeente. Eind 2025 gebruiken we 30% minder nieuwe grondstoffen en vanaf 1 januari 2030 werken wij en onze opdrachtnemers circulair. Daarbij beginnen we met gemeentelijke gebouwen, beheer en onderhoud dat door, of namens, de gemeente of gemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd. In onze aanbestedingen zullen wij circulair bouwen en beheren als norm stellen. Wij stimuleren en helpen de medeoverheden waar wij mee samenwerken zoals onze buurgemeenten zoveel als mogelijk om hetzelfde te doen.
Dit geldt voor het beheer van alle overheidsterreinen binnen onze gemeentegrenzen, dus inclusief de nationale en regionale natuurgebieden. Waar nodig zullen wij de provincie stimuleren dit te
ondersteunen.
 
We stellen een wederkerend Investeringsfonds in voor ondernemers die hun bedrijf zelfstandig of in samenwerking met andere lokale/regionale bedrijven duurzaam, circulair en klimaatneutraal willen maken. Daarbij zijn voor ons agrarische ondernemers geen aparte groep maar vallen zij onder ondernemers. Wij gaan over tot deze stimuleringsregeling omdat veel banken weigeren leningen te verstrekken voor deze omvorming. Het gaat om een roterend fonds dat voldoet aan de voorwaarden ter voorkoming van staatsteun.