Economie gericht op welzijn, duurzaamheid en socialerechtvaardigheid

In het economisch beleid willen wij zelf en met onze collega overheden toewerken naar een nieuwe economie gericht op werkgelegenheid, welzijn, duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Dat doen we door gebruik te maken van de ‘Donut van sociale en planetaire grenzen’ van Kate Raworth en de doorvertaling naar de Duurzame Ontwikkel Doelen (DOD, Global Goals van de VN). Het uitgangspunt daarbij is, de behoefte van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de aarde. Een economie waarin de boven- en ondergrenzen worden gerespecteerd.

Westerveld is DOD-gemeente en in het raadsprogramma willen wij concrete afspraken opnemen hoe deze doelen te bereiken. Daarbij nemen wij een gezonde sociale en fysieke situatie als uitgangspunt en de draagkracht van de leefomgeving als ontwikkelruimte. Hoe wij willen werken aan een gezonde sociale en fysieke situatie staat beschreven bij de andere thema’s. Wij hebben daarbij niet alleen een ecologische agenda waar we ons aan houden, we zien ook een grote sociale rechtvaardigheidsopdracht. Niet alleen een ecologisch plafond, maar ook een sociaal en bedrijfseconomisch fundament. Daar horen middellange termijn afspraken bij zodat bedrijven met vertrouwen kunnen investeren.
Met het Deltaplan voor het buitengebied willen wij bijdragen aan de ontwikkeling naar een economie die de draagkracht van de leefomgeving niet overschrijdt. Op dit moment valt de impact van onze economie op klimaat, vervuiling van bodem, lucht en water en biodiversiteit buiten deze ontwikkelruimte. Hier iets in veranderen vraagt om een ontwikkeling naar een groene economie. Als gemeentelijke overheid helpen wij de risico’s te dragen van deze omvorming met als doel de groene keuze voor iedereen de logische keuze te maken: makkelijk en goedkoop. 

Elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit of economie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Als gemeente kunnen we daaraan bijdragen door criteria voor een groene economie op te nemen in onze aanbestedingsprocedures. 

De omvorming naar groen, circulair en klimaatbestendig produceren en diensten aanbieden geldt voor alle bedrijven in Westerveld, dus ook voor landbouw- en recreatiebedrijven. Wij willen dat de gemeente, ondernemers, provincie en rijk op korte termijn om tafel vraagt om voor de bedrijven in Westerveld langjarig, voorspelbaar en coherent beleid af te spreken gericht op circulair, duurzaam en klimaatneutraal ondernemen. Daarvoor richten wij een wederkerend fonds in om langjarige investeringen voor bedrijven mogelijk te maken. Zo’n akkoord kan slagen met een open, transparant proces waarbij partijen bereid zijn gezamenlijk belangen af te wegen, compromissen te sluiten en zich committeren aan afspraken. Daarbij ondersteunt de gemeente onze ondernemers met aanvullende financiering bovenop provinciale en landelijke regelingen zodat zij hier gebruik van kunnen maken. De financiering bestaat uit leningen uit een wederkerend fonds zoals genoemd bij nieuw leiderschap eerder in dit programma.

Wat in gang gezette ontwikkelingen en afspraken betreft houden we alle bedrijven aan deze bestaande regelgeving en gemaakte afspraken in convenanten. Wij zetten in op handhaving van de afgesproken werkwijze, zodat de gezamenlijk gestelde doelen gehaald worden. Dit geldt voor alle bedrijfsmatige activiteiten in onze gemeente. Als uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gemaakte afspraken niet voldoende zijn om de doelen te halen, dan gaan wij met de bedrijven in gesprek om de afspraken te herzien. Zo zullen wij de resultaten van een proefproject als de duurzame bollenteelt uitdragen en
eraan bijdragen dat de beste werkwijzen standaard worden. 

Circulaire economie

Een toekomstbestendige economie is een circulaire economie. Bijna de helft van onze CO2-uitstoot is gelinkt aan de productie van voedsel en goederen. We stimuleren bedrijven die toewerken naar slimmere ontwerpen, hergebruiken en recyclen. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld; in 2026 willen we als gemeente 30 procent minder nieuwe grondstoffen gebruiken. We zorgen dat bedrijven elkaar op lokaal en regionaal niveau vinden, kennis delen en dat circulaire initiatiefnemers bij regionale investeringsfondsen terecht kunnen. Indien nodig vullen we dit regionale fonds aan met een lokaal wederkerend fonds. 

Wat u D66 ziet doen • Wij nemen alleen politieke besluiten op basis van een gezonde sociale en fysieke situatie die vallen binnen ontwikkelruimte begrensd door de draagkracht van de leefomgeving. Daarbij toetsen wij of het besluit bijdraagt aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.

• In onze aanbestedingsprocedures nemen wij gunningscriteria op voor een groene economie.
 
• We werken in het raadsprogramma de Duurzame Ontwikkel Doelen concreet uit tot opgaven voor de komende periode.

• Wij stellen een langjarig wederkerend fonds in voor bedrijven die investeren in circulair,
duurzaam en klimaatneutraal ondernemen.

• We maken een plan met als doel om als gemeente in 2025 30% minder grondstoffen te gebruiken. 
Hoe? Wij regelen de financiering van de stimuleringsregeling met een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Afdekken van de risico’s gebeurt door het rentepercentage van de Bank Nederlandse Gemeenten ligt te verhogen bij leningen uit het investeringsfonds. Belangrijk dat de rente onder het marktconforme percentage ligt om deelname te bevorderen.