Duurzaamheid

D66 Vijfheerenlanden streeft naar een duurzamere gemeente, daarin zijn we progressief én ambitieus. Op de thema’s: energie, klimaat, circulariteit en natuur stellen wij gezamenlijke doelen. Voor zowel gemeente, inwoners en bedrijven.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Energie

 • Voor de verwarming en het gebruik van elektriciteit in onze huizen gebruiken wij nog grotendeels fossiele brandstoffen. Sinds circa 1850 stoot de mensheid zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorgt voor veranderingen in het klimaat, wat grote gevolgen heeft. Alle woningen bij elkaar zorgen voor een grote hap van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas en het opwekken van duurzame elektriciteit zorgt dus voor een flinke afname van CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat.

Klimaat

 • Het klimaat verandert snel. Door de klimaatverandering hebben we enerzijds meer hittegolven en anderzijds vaker extreme regenval. Als wij ons daar niet goed op voorbereiden heeft dat invloed op gezondheid van onze inwoners, de leefbaarheid van onze dorpen en steden, het comfort in huizen en andere gebouwen en ook op de productiviteit van mensen.

Circulariteit

 • De overheid streeft landelijk naar een 100 procent circulaire economie in 2050. Ook de gemeente Vijfheerenlanden heeft zich aan die doelstelling gecommitteerd. Dat betekent dat er vanaf 2050 geen restafval meer mag worden verbrand en dat al het afval dat toch ontstaat, moet worden hergebruikt of gerecycled. Dat vraagt niet alleen een andere manier van afval inzamelen, het vraagt ook belangrijke aanpassingen in onze leefwijze en de manier waarop de gemeente werkt.

Natuur

 • Vijfheerenlanden scoort in de groenindex (Groenmonitor – Wageningen Environmental Research) laag op de lijst van groenste gemeente van Nederland (kijken we naar de data uit 2017, dan staat Zederik op plaats 284, Leerdam op 341 en Vianen op 363, dus op een gemiddelde plaats 328 van 388 gemeenten). De groenindex geeft de groenheid binnen de bebouwde kom aan. Ook op het gebied van natuur en landschap scoort Vijfheerenlanden, volgens het Telos Rapport, slechter dan vergelijkbare gemeenten. Daarnaast is het probleem van de afnemende biodiversiteit een serieus aandachtspunt.

Hoe ziet D66 dat?

Energie

 • In 2050 willen we energieneutraal en van het gas af zijn. Dat is een landelijke doelstelling, waarbij de gemeente Vijfheerenlanden zich heeft aangesloten. Van D66 Vijfheerenlanden mag het sneller, maar we zijn ook realistisch. De gemeente loopt niet voorop en er is veel te doen.
  Energie die je niet gebruikt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Energiebesparing is dus een belangrijk uitgangspunt. Om niet meer afhankelijk te zijn van aardgas zullen we stappen moeten zetten. Met het minder gebruiken van elektra en gas en het plaatsen van zonnepanelen op daken redden we het helaas niet; deze maatregelen zijn niet voldoende om de ambities waar te maken.

Klimaat

 • Het is belangrijk dat de bebouwde omgeving ’klimaatrobuust’ (opgewassen tegen de grillen van ons veranderende klimaat) is ingericht, zodat we, in de verzengende zomers die ons te wachten staan, redelijk koel kunnen blijven. Ook kunnen we dan de flinke regenbuien, die ook steeds vaker plaatsvinden, opvangen. Meer groen, bomen en natuurvriendelijke oevers zijn daarbij belangrijk.

Circulariteit

 • Om te zorgen dat we steeds minder grondstoffen gebruiken, ijvert D66 Vijfheerenlanden voor een circulaire economie. Dat betekent dat grondstoffen en producten zoveel mogelijk worden hergebruikt. Producten die nog opgeknapt kunnen worden, komen niet bij het afval terecht, maar gaan naar kringloopwinkels.
  Wij gaan uit van het principe dat de vervuiler betaalt. De afvalstoffenheffing is daarom een tarief dat de kosten voor de inzameling en het verwerken van afval 100 procent dekt.

Natuur

 • Het groene landschap is een belangrijke waarde van onze gemeente. Dat moeten we bewaren en versterken. Maar ook binnen de bebouwde omgeving mag er meer natuur en biodiversiteit komen. Dit is beter voor de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners. Een groene omgeving draagt daarnaast bij aan een gevoel van veiligheid.

Hoe willen we dat doen?

Energie

 • Bewoners worden door de gemeente ondersteund om hun energiegebruik te verminderen en om (eventueel) zelf energie op te wekken. Zo kan er bij het plaatsen van zonnepanelen op het dak of een kleine windmolen in de tuin de gemeente om advies gevraagd worden. Ook op het gebied van vergunningverlening helpt de gemeente mee. Waar mogelijk wordt centraal inkopen voor deze activiteiten gerealiseerd. Wij richten ons hierbij met name ook op bewoners met een kleinere portemonnee.
  We zullen niet morgen de gaskraan dichtdraaien, maar er zijn wel duidelijke stappen die genomen moeten worden. Dit laatste komt tot achter de voordeur bij inwoners. Daarom doen we dit samen en in kleine stappen. Om dat te realiseren is goede communicatie heel belangrijk. De komende jaren ligt de focus op het beperken van de vraag naar gas en elektra door te isoleren, zonnepanelen te plaatsen op daken en inwoners te helpen andere keuzes te maken in het dagelijks leven. Daar waar buren, straten, wijken of dorpen het initiatief nemen om zelf grotere stappen te zetten ondersteunen wij dat.
 • D66 Vijfheerenlanden wil dat er in de gemeente energie wordt opgewekt door windmolens en zonnevelden te plaatsen. Bij voorkeur zijn inwoners dan daadwerkelijk eigenaar van de molens en zonnevelden, bijvoorbeeld door een coöperatie. Vanzelfsprekend worden de windmolens en zonnevelden alleen geplaatst op locaties waar geen onacceptabele hinder ontstaat voor omwonenden. Zonnevelden worden gecombineerd met ander ruimtegebruik, zoals een overkapping tegen de regen, natuur en het houden van schapen.
 • D66 Vijfheerenlanden wil dat er een heel concreet plan komt om te zorgen het maatschappelijk vastgoed in 2040 al energieneutraal is. Dit is tien jaar eerder dan de landelijke doelstelling. Naast het maatschappelijk vastgoed willen we ook de openbare verlichting verder verduurzamen. Dit door bij nieuwe plaatsing en vervanging te kiezen voor led-verlichting welke dimbaar is en in het juiste kleur spectrum om ook het bioritme van de natuur zo min mogelijk te verstoren. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk gekozen voor pv panelen op de openbare verlichting zoals succesvol getest aan de Lijnbaan in Vianen en wordt de mogelijkheid van dubbel zoals wifi en laadfunctie in de openbare verlichting meegenomen.
 • De gemeente heeft niet alleen als werkgever en eigenaar een voorbeeldfunctie, maar ook als opdrachtgever. Met partijen die woningen ontwikkelen worden tevens afspraken gemaakt over duurzaamheid. D66 wil dan ook een programma van eisen voor nieuwbouw, die alle ontwikkelaars moeten volgen. Dit programma zal ambitieuzer zijn dan de landelijke wetgeving. Te lezen valt onder andere hoeveel procent van de nieuwbouw circulair moet worden gebouwd en hoeveel parkeerplaatsen voorbereid moeten zijn op elektrisch laden.

Klimaat

 • De gemeente werkt samen met het Waterschap om bewoners en bedrijven te stimuleren tuinen, daken en gevels groen te maken, en zorgvuldiger om te gaan met regenwater Dit doen we door te informeren en door het gezamenlijk inkopen van bijvoorbeeld regentonnen en groene daken te organiseren. Dit helpt bij de aanpassing aan het veranderende klimaat. Meer groen zorgt voor verkoeling op hete dagen, maar zorgt er ook voor dat het regenwater sneller de grond in kan, waardoor de riolen en straten niet vollopen.
 • Vanzelfsprekend ijvert D66 Vijfheerenlanden voor het natuurvriendelijk maken van de oevers. Ook worden er meer bomen geplant, want bomen zorgen voor verkoeling tijdens hete zomers.

Circulariteit

 • D66 Vijfheerenlanden is groot voorstander van een variabel afvaltarief (Diftar). Hierbij worden inwoners die hun afval correct scheiden, beloond en blijven de grondstoffen schoner en beter bruikbaar voor recycling. Het principe dat de vervuiler betaalt, wordt op die manier maximaal benut. Om het aanbieden van nog bruikbare producten aan een kringloopwinkel makkelijker te maken, moeten de afvalbrengstations worden ingericht als circulaire centra, met een duidelijke route voor alle herbruikbare stoffen. Het moet makkelijker zijn iets te af te geven voor de kringloopwinkel, dan het bij het afval te storten. Uiteraard ligt de focus op het verminderen van (rest)afval; pas dan kan de afvalstoffenheffing omlaag.
 • Natuurlijk gedraagt de gemeente zich ook maatschappelijk verantwoord en heeft circulariteit prioriteit. Of het nu over facilitaire zaken in het gemeentehuis gaat of om de nieuwe verkeersborden. Hiervoor zoekt Vijfheerenlanden ook de samenwerking met andere gemeenten in de regio. Met alle gemeenten samen kan er namelijk grote druk op de markt worden uitgeoefend om te verduurzamen. De gemeente stelt overigens niet alleen eisen aan de producten die zij inkoopt, maar stelt ook de vraag of iets überhaupt wel iets ingekocht moet worden. Daarnaast nemen we onze eigen afval stromen kritisch onder de loep en kijken hoe de gemeentelijke organisatie kan bijdragen aan een circulair systeem door minder papier te gebruiken, wegwerpartikelen te minimaliseren etc.

Natuur

 • Boeren die op hun land maatregelen willen nemen om natuur toe te voegen en de biodiversiteit te versterken, ondersteunen we. Ook werken we graag samen met natuurorganisaties. Onze dorpen en steden worden groen ingericht en met oog voor biodiversiteit. In de wijken en dorpen zijn inheemse bloemen, planten en bomen te vinden waar de vlinders, bijen, egels, vogels en alle andere soorten die van nature in onze gemeente voorkomen eten en schuilplaatsen kunnen vinden. We werken toe naar een robuuste natuur, zodat de biodiversiteit zich kan herstellen.