Veiligheid

Onze gemeente Vijfheerenlanden is voor iedereen een veilige plek. Samen met de wijkagent, inwoners en de gemeente zorgen we voor schone, veilige wijken. Ook bij de inzet van technologische innovaties blijft de menselijke maat gewaarborgd.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Een veilige gemeente is onmisbaar voor het leven in vrijheid. Veiligheid is een breed begrip dat op meerdere terreinen een rol speelt. Denk hierbij aan bescherming tegen criminaliteit zoals woninginbraak en vandalisme, maar ook aan bescherming van persoonsgegevens. Ook is ondermijning en drugscriminaliteit een rol gaan spelen in onze gemeente.
De opkomst van nieuwe (digitale) criminaliteit, maar ook een onveilige openbare ruimte dragen bij aan een onveilige samenleving. We zien een duidelijk verband tussen veiligheid en het beheer van de openbare ruimte.

Een gemeente met schone straten, zonder kapot straatmeubilair en met werkende straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast. Om je veilig te voelen, is het een voorwaarde dat je je geaccepteerd voelt. Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet. Vanaf het moment dat iemand in onze gemeente woont, heeft deze persoon dezelfde rechten en plichten als iedereen. Dat geldt ook voor mensen die naar Nederland zijn gevlucht.

Een onveilig gevoel kan ook vanuit de overheid komen. Een belangrijk onderdeel van veiligheid is je vrij voelen zonder het gevoel te hebben dat iemand over je schouder meekijkt. Cameratoezicht, maar ook andere maatregelen die aan de privacy van inwoners raken, kunnen daar invloed op hebben.
De gemeente Vijfheerenlanden gebruikt bijvoorbeeld algoritmes voor de bestrijding van bijstandsfraude. Dit betekent dat sociaal rechercheurs mensen die door de software worden aangewezen als fraudeur, kunnen onderzoeken.

Illegaal vuurwerk neemt steeds zwaardere vormen aan. Dit leidt tot overlast en kan ernstige ongelukken veroorzaken.

Hoe ziet D66 dat?

Voor aanpak van criminaliteit en vandalisme heeft D66 Vijfheerenlanden verschillende benaderingen. Natuurlijk moet er gesignaleerd en bestraft worden. Dit is een taak voor de politie en boa’s. Maar met alleen repressie komen we er niet. Juist het voorkomen van criminaliteit is belangrijk. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken en de aanpak kan ook per wijk verschillen. De gebiedsteams van de gemeente hebben hier samen met de wijkagent en de welzijnsorganisaties een belangrijke functie. De openbare ruimte moet op orde zijn. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte moet veiligheid als uitgangspunt worden meegenomen.

Wij willen als gemeente blijvend voorlopen op het gebied van vrijheid en inclusie. D66 Vijfheerenlanden heeft zich in de afgelopen jaren hiervoor sterk gemaakt. Bijvoorbeeld door vol overtuiging achter het idee van ‘Vijfheerenlanden Regenbooggemeente’ te staan. Deze aandacht mag niet verslappen. Inclusiviteit gaat natuurlijk verder dan alleen de LHBTI+-groep. Ook mensen met een handicap, een andere huidskleur of levensovertuiging en nieuwkomers moeten in onze gemeente een veilig thuis hebben.

D66 Vijfheerenlanden vindt het belangrijk de privacy van de inwoners van Vijfheerenlanden te bewaken. Wij willen onze vrijheden niet doelloos opofferen in ruil voor schijnveiligheid. Daarom zijn wij terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht. Deze maatregel dient altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel te zijn. Als gemeente zien we het ook als onze verantwoordelijkheid de digitale veiligheid te waarborgen. Hierin is het belangrijk voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens en dit op een juiste manier te behandelen.

In het gebruik van algoritmes voor de bestrijding van bijstandsfraude ziet D66 Vijfheerenlanden risico’s. Niet alleen staat dit op gespannen voet met het beginsel dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Ook in praktische zin kan dit gemakkelijk tot fouten leiden met grote gevolgen (denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst). Marlies van Eck (Tilburg University) heeft in haar onderzoek laten zien dat inwoners onvoldoende juridisch beschermd zijn wanneer met computer besluiten worden genomen. Het is dan vaak niet goed duidelijk hoe de besluiten precies genomen worden. D66 Vijfheerenlanden wil dat een besluit tot onderzoek naar een inwoner op ethische wijze tot stand komt.

Om ernstige overlast en ongelukken te voorkomen, pleit D66 Vijfheerenlanden voor de mogelijkheid dat instellingen als scholen en zorginstellingen een vuurwerkvrijezone kunnen aanvragen. Carbidschieten moet mogelijk blijven, maar onder toezicht, en op een beperkt aantal plekken. Het is goed dat de gemeente hierover in gesprek gaat met de liefhebbers van carbidschieten.

Hoe willen we dat doen?

Voor het signaleren en bestraffen van vandalisme en criminaliteit zijn de wijkagent en boa’s onmisbaar. Maar daarnaast zijn ook andere maatregelen nodig. Denk aan armoedebestrijding, zorgen voor een veilige omgeving en een goede aanpak van jeugd- en gezinsproblematiek. En denk ook aan het onderwijs: voorkom vroegtijdig schoolverlaters en volg jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken.
Verder dient het onderhoudsniveau voor de openbare ruimte op orde te zijn; geen versobering op dit terrein is ook van belang. Meer groen in de wijken vergroot ook het gevoel van veiligheid.

Inwoners kunnen met hulp van de gemeente overigens zelf ook veel doen. Denk hierbij aan buurtpreventie en appgroepen. D66 wil dat de gemeente goede voorlichting geeft over hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten.

Om inclusiviteit te vergroten, moeten we verder gaan dan 1x per jaar een regenboogvlag uithangen. D66 Vijfheerenlanden wil dat de gemeente regelmatig in gesprek gaat met belangenorganisaties zoals het COC, het Gehandicaptenplatform en de cliëntenraden. Zo weten we altijd waar problemen zich voordoen en kunnen we daarop inspelen.

Nieuwkomers willen we perspectief bieden. Vanaf de dag dat deze nieuwkomers de gemeente Vijfheerenlanden als (tijdelijk) nieuw thuiskrijgen, moet de gemeente werk maken van hun integratie in onze gemeente. Hierin speelt de gemeente een actieve faciliterende rol om de inwoners bij elkaar te brengen en van elkaar te leren.

De privacy van onze inwoners ligt ons nauw aan het hart. En de overheid mag nooit de veroorzaker zijn van een onveilig gevoel. Om die reden is D66 Vijfheerenlanden bij de inzet van camera’s voorstander van maatregelen met een afgesproken einddatum. Het aantal camera’s dat in de openbare ruimte onze inwoners in de gaten houdt, zal beperkt moeten blijven. Bijvoorbeeld door bijplaatsing van een camera waar dat nodig is, en er ergens anders één te verwijderen. De gemeenteraad moet altijd worden geraadpleegd voor inzet van deze instrumenten.

Digitale bedreigingen liggen op de loer en daarom zal de gemeente voorzorgsmaatregelen treffen. Hierin is heeft het veilig gebruik van data en persoonsgegevens prioriteit. D66 vindt het belangrijk dat er binnen de gemeente Vijfheerenlanden een goede digitale infrastructuur is die de gemeente beschermt.
Onderzoek naar onze inwoners moet zeer zorgvuldig gebeuren. Informatie die door algoritmen verkregen wordt, moet daarom eerst getoetst worden voordat er verdere besluitvorming uit voortkomt. Het mag wat nooit zo zijn dat als de software een persoon aanwijst, deze al 1-0 achterstaat. De menselijke maat moet boven alles gewaarborgd blijven.

Om te voorkomen dat zwaar illegaal vuurwerk schade en persoonlijke ongelukken veroorzaakt moeten er regels over het gebruik worden vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening.