Onderwijs

Passend onderwijs voor jong tot oud draagt wat betreft D66 bij aan kansengelijkheid en inclusiviteit. Van voor- en vroegschoolse educatie voor de allerjongsten, via een passende vervolgopleiding in de regio tot oefenen met digivaardigheden van ouderen. Een leven lang leren binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

In de gemeente Vijfheerenlanden wordt samen met onderwijsinstellingen en kinderopvang vormgegeven aan duurzaam onderwijs. Passend onderwijs, kansengelijkheid, inclusiviteit en ouderbetrokkenheid zijn daarbij sleutelwoorden. Het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vormt de basis voor de manier waarop de gemeente, samen met de schoolbesturen en kinderopvang, de komende jaren wil inzetten op duurzame schoolgebouwen.
Leren stopt niet bij het laatste diploma, maar zet altijd door. Als gemeente kunnen we een mooie impuls geven aan een leven lang leren.
In de gemeente Vijfheerenlanden hebben we een grote maakindustrie. Een goed opgeleide groep werknemers op mbo-niveau is een must voor een groot deel van de bedrijven in onze gemeente.

Hoe ziet D66 dat?

D66 Vijfheerenlanden wil dat kinderen samen opgroeien en dat er op jonge leeftijd oog is voor de ontwikkeling van elk kind. In de leeftijdsgroep 0 tot 4 jaar kunnen ontwikkelachterstanden worden voorkomen, waardoor alle kinderen een eerlijke start maken op de basisschool. Kinderen die een ontwikkelachterstand hebben, hebben recht op vroegschoolse educatie (VVE). Door voor elk kind een ‘Rijke Schooldag’ te introduceren, kunnen kinderen in de eigen omgeving kennismaken met o.a. sport, cultuur en natuur. Op deze ‘Rijke Schooldag’ is het mogelijk huiswerkbegeleiding te krijgen en wordt een warme maaltijd aangeboden.
We hebben binnen Vijfheerenlanden geen instellingen waar mbo-onderwijs wordt aangeboden. Dit betekent dat studenten aangewezen zijn op Gorinchem, Nieuwegein of verder. Wanneer zij daar vervolgens stage gaan lopen, werk vinden en een woning betrekken, raken wij deze belangrijke jongeren al vroegtijdig kwijt. Het gevolg hiervan is dat wij binnen onze eigen gemeente een tekort hebben aan goed opgeleide technisch geschoolde werknemers. D66 Vijfheerenlanden vindt het van groot belang jongeren in de gemeente te behouden. De gemeente moet zich daarom actief inzetten passende mbo-opleidingen aan te trekken.
Digitale vaardigheden zijn steeds belangrijker in onze maatschappij, maar niet iedereen is even digitaal vaardig. Er zijn inwoners die daar hulp bij kunnen gebruiken. D66 Vijfheerenlanden wil investeren in de ondersteuning van deze groep inwoners en daarmee zorgen dat iedereen mee kan doen.
Natuurlijk zijn het de scholen en de professionals die in eerste instantie bepalen wat er past binnen het huidig educatieve programma. In sommige gevallen kan de gemeente scholen wel helpen en bijstaan bij tal van zaken. Daar waar dat gewenst is, zou de gemeente die rol op zich moeten nemen.

Hoe willen we dat doen?

Om kinderen zoveel mogelijk samen te laten opgroeien, streeft D66 Vijfheerenlanden ernaar dat de aanbieders van peuteropvang zoveel mogelijk ook VVE aanbieden. Hierdoor kunnen alle kinderen in dezelfde groep worden opgevangen. Waar nodig kan de inzet van voorschools maatschappelijk werk helpen mogelijke problemen vroeg te signaleren en op te lossen, bijvoorbeeld door een taalachterstand in te lopen, te leren spelen met leeftijdsgenootjes en emoties te leren beheersen. De gemeente heeft in samenspraak met de consultatiebureaus zicht op de groep kinderen die hiervoor in aanmerking komt. Waar mogelijk wordt gebruikgemaakt van subsidiemogelijkheden van het Rijk, bijvoorbeeld binnen het programma ‘Kansrijke Start’.
Voor het opzetten van een ‘Rijke Schooldag’ is een sterke samenwerking tussen onderwijs, opvang, lokale verenigingen, instellingen en organisaties vereist. De gemeente kan deze partijen helpen en ondersteunen om samen met scholen deze dag te realiseren.

Het aantrekken van passende mbo-opleidingen is niet het enige wat de gemeente kan doen om jongeren in de gemeente te houden. Het faciliteren van maatschappelijke stages en het opzetten van een marktplein voor beroepsoriëntatie, in samenwerking met het bedrijfsleven kan hierbij helpen. Samen met andere instellingen en lokale organisaties voor het bedrijfsleven (MKB, VNO-NCW etc) stageplaatsen, afstudeerplaatsen en projecten voor het voetlicht brengen bij mbo’s in naburige gemeenten helpt om jongeren naar de gemeente toe te trekken. Wanneer je je ergens gewaardeerd voelt dan wil je daar blijven. Het faciliteren van mbo-denktanks om mbo’ers een stem te geven, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mogelijkheden voor studenten van het mbo binnen de gemeente Vijfheerenlanden.

Het helpen van mensen die moeite hebben met lezen, schrijven of digitale vaardigheden kan bijvoorbeeld door steun aan het Taalhuis Vijfheerenlanden en door het ondersteunen van de bibliotheken. Bibliotheken hebben een belangrijke rol op de terreinen burgerschap en digitalisering. Hier zien wij ook een kans om jong en oud samen te brengen. Bijvoorbeeld door jongeren een maatschappelijke stage te bieden, waarbij zij andere inwoners wegwijs maken in het gebruik van een smartphone, tablet of computer.

Het onderwijs zelf is natuurlijk aan de scholen. Wij kunnen ons echter voorstellen dat er vanuit het onderwijs wel eens een vraag is naar praktische ondersteuning. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld helpen bij het koppelen van sportverenigingen, zwembaden, culturele verenigingen en bibliotheken aan scholen, ten behoeve van onderwijs.
Om burgerschap te stimuleren, kan de gemeente ondersteunen bij het organiseren van een Jongerendebat of -dag van de Democratie. Maar denk ook aan: een Kindervragenuur met de gemeenteraad op de Dag van de Kinderrechten en aan het helpen van scholen een lespakket in duurzaamheid te ontwikkelen. (Bij dat laatste project maak je kinderen bewust van wat ze zelf kunnen doen: het licht uit als je de kamer verlaat, doe de kraan uit tijdens het tandenpoetsen, afval scheiden, et cetera.)

Ook wil D66 Vijfheerenlanden de ‘Gezonde school’ stimuleren. Jong geleerd, is oud gedaan. Scholen hebben een voorbeeldfunctie in gezondheid en duurzaamheid. Hiervoor kunnen we lokale ondernemers en supermarkten betrekken bij ‘gezonde voeding op school’ en scholen helpen bij de aanvraag van (Europese) subsidies voor schoolfruit en groenten. En natuurlijk zoveel mogelijk schoolpleinen verbouwen met minder stenen en meer groen.