Welzijn, (jeugd)zorg, werk en inkomen

D66 Vijfheerenlanden pleit voor samenwerking tussen informele en formele vormen van hulp en het vormen van netwerken rond en met kwetsbare groepen. Dit leidt tot een duurzame, humane en efficiënte aanpak. Met als doel een groot deel van de problemen te voorkomen.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

D66 laat iedereen vrij, maar laat niemand vallen. Het ‘maar laat niemand vallen’ willen we in de gemeente Vijfheerenlanden actief oppakken. De Sociaal Maatschappelijke Agenda (SMA) van de gemeente Vijfheerenlanden brengt focus aan om voor iedere inwoner, jong en oud, het volwaardig meedoen mogelijk te maken. Dat hoeft de gemeente gelukkig niet alleen te doen: ze werkt al jaren samen met instellingen die het leeuwendeel van de benodigde inzet leveren, maar wel richtlijnen en ondersteuning van de overheid wensen.

Daarnaast zijn er ook informele vormen van ondersteuning.
Om zorg betaalbaar te houden, wordt ook veel gevraagd van de sociale omgeving van mensen die zorg nodig hebben. Daardoor komt veel op de schouders van mantelzorgers terecht. Ondersteuning bij opvoedproblemen en in situaties waarbij het kind of de jongere zelf hulp nodig heeft is een taak voor de gemeente. De kosten voor jeugdzorg zijn hoog en vooral ook onvoorspelbaar. Dat maakt sturen op de kosten moeilijk.

Van inwoners wordt verwacht dat zij zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven vormgeven. De vraag is of wij dat ook echt van iedereen kunnen verwachten. Sommige inwoners hebben een helpende hand nodig. Iedere inwoner moet daarvoor wel toegang hebben tot gezondheidszorg en hulp bij financiële problemen. Maar er moet ook ruimte zijn voor informele ontmoetingen, zoals bij een sportclub, vereniging of andere sociaal-maatschappelijke voorziening. Dit betekent dat er voor de gemeente een grote taak weggelegd is voor het creëren en in stand houden van deze algemene (formele en informele) voorzieningen. Inwoners die zich thuis voelen in hun wijk dragen ook bij aan een veilige en leefbare wijk.

Armoede in Vijfheerenlanden bestaat. In Vijfheerenlanden leven ongeveer 900 kinderen in armoede. Dit kan niet alleen leiden tot grote problemen op persoonlijk niveau, maar levert door bijkomende problematiek ook vaak hoge kosten voor de gemeenschap op. Denk hierbij aan sociaal isolement, vroegtijdig schoolverlaten, jeugdcriminaliteit, verminderde kans op het vinden van een goede baan en gezondheidsproblemen. Welzijnsorganisaties, maar ook bijvoorbeeld de voedselbank, spelen een grote rol in de preventie en bestrijding van armoede in Vijfheerenlanden.
Nederland kent 2,5 miljoen laaggeletterden. Ondanks dit hoge aantal rust hier nog steeds een taboe op. Dat betekent dat deze groep zich stilhoudt en niet de juiste hulp krijgt.

Hoe ziet D66 dat?

Vanuit de gedachte dat we iedereen vrij moeten laten, maar niemand laten vallen vinden wij steun aan het verenigingsleven, sportvoorzieningen en allerlei voorzieningen op sociaal-maatschappelijk gebied gewoon nodig. Inwoners die in de knel dreigen te raken, moeten altijd kunnen rekenen op hulp. Wanneer zij zelf de weg niet weten te vinden, reiken wij een helpende hand. Bijvoorbeeld door het opzetten van netwerken rondom kwetsbare groepen.
Binnen deze netwerken wordt dan niet over, maar mét mensen gepraat; D66 Vijfheerenlanden heeft participatie immers hoog op de agenda staan.

Waar mogelijk wordt hiervoor gebruikgemaakt van subsidiemogelijkheden van het Rijk. Bijvoorbeeld vanuit het programma Grip op Onbegrip. Omdat veel van het zorgsysteem daarvan afhangt, moeten we ook goed voor de mantelzorgers zorgen. Dagbesteding en respijtzorg kunnen het werk van mantelzorgers tijdelijk verlichten.

Kinderen en hun gezinnen moeten in een zo vroeg mogelijk stadium de ondersteuning die nodig is krijgen. Acties die de gemeente Vijfheerenlanden nu al heeft ingezet om de kwaliteit van zorg te verbeteren, grip te krijgen op de kosten en de groei van kosten af te vlakken ondersteunen wij. Regionale samenwerking zorgt ervoor dat de denk- en slagkracht wordt vergroot.

D66 Vijfheerenlanden wil inwoners helpen zich thuis te laten voelen in hun wijk of dorp. Dat betekent dat daar ruimte is voor iedereen en dat we naar elkaar omkijken. Ook hier gaan formele en informele aandacht hand in hand. Wijkambassadeurs, wijkagenten en hulpverleners hebben een open houding en zijn een bekend gezicht voor inwoners. Ook informele plekken om samen te komen en met elkaar in gesprek te gaan worden gestimuleerd. Onbekend maakt immers onbemind.

D66 Vijfheerenlanden wil dat er juist ook bij nieuwbouw aandacht wordt besteed aan voldoende diversiteit, zodat sociale en leefbare wijken ontstaan. Al aan de tekentafel wordt rekening gehouden met de behoeften van verschillende typen inwoners en hun achtergrond. Ook in deze fase is inspraak van (toekomstige) bewoners belangrijk. Dit is direct een mooi moment voor hen elkaar te leren kennen.

Voor veel mensen met schulden is het onmogelijk daar zonder hulp uit te komen. Hiervoor zijn instanties voor schuldhulpverlening heel belangrijk. Ook welzijnsorganisaties en de voedselbank hebben hier een belangrijke functie. D66 Vijfheerenlanden vindt dat deze organisaties dan ook betrokken moeten blijven bij het beleid en dat samen met deze organisaties moet worden ingezet op bestrijding van armoede en de preventie van diverse problemen die hieruit voortkomen. Het voorkomen van problemen die voortkomen uit armoede en schulden zorgt dat de druk op de gemeentelijke vangnet voorzieningen afneemt. Dit leidt tot een duurzame, humane en efficiënte aanpak.

Wanneer we mensen zelfredzaam willen maken, is het nodig dat wij het taboe rondom laaggeletterdheid doorbreken.

Bewoners in armoede hebben vaker een hoge energierekening, maar missen de mogelijkheden te verduurzamen. Hier snijdt het mes aan twee kanten, vindt D66. Door hulp te bieden bij de verduurzaming van sociale woningen werken we aan de verduurzaming van de gemeente en gaan de energiekosten voor deze gezinnen omlaag.

Hoe willen we dat doen?

Welzijnsorganisaties en de voedselbank moeten zo veel mogelijk worden gefaciliteerd door de gemeente. Zij moeten betrokken blijven bij het beleid dat samen met deze organisaties moet worden ingezet op het verhogen van het welzijn van inwoners en de bestrijding van armoede en preventie van diverse problemen hieruit voortkomen.

Samenwerking binnen het netwerk van gemeente, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en informele hulp leidt tot maatwerk, waardoor de zorg wordt gegeven die nodig is en de kosten beheersbaar blijven. D66 Vijfheerenlanden wil dat mantelzorgers kunnen worden vervangen voor respijtzorg, dat dagopvang mogelijk is om de mantelzorger te ontlasten en dat mantelzorgers gerichter worden ondersteund.

Ook voor jeugdzorg zijn de maatschappelijke partners, zoals kinderopvang, consultatiebureaus en huisartsen van groot belang. Samen met hen wordt het mogelijk om vroegtijdig problemen te signaleren en nog aan de preventiekant te blijven. Zo wordt alleen als het echt nodig is Jeugdzorg ingezet. Door een betere regie op de te bieden hulp en het inzetten op preventie kan soms zwaardere jeugdhulp voorkomen worden. Dat is beter voor het kind en zijn gezin en geeft meer grip op de kosten.

Mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen, moeten hulp krijgen om hun financiële situatie op orde te krijgen. Maar niet van iedereen kan verwacht worden dat zij zelf actief hulp zoeken. Ook hier spelen de netwerken rondom kwetsbare groepen een rol. Alle kinderen moeten de kans krijgen lid te worden van een sport- muziek- of andere cultuurvereniging, ongeacht de financiële situatie van hun ouders. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘VHL-Pas’, waarmee kortingen verkregen kunnen worden op voorzieningen.

Ook de aanpak van laaggeletterdheid hoort hier wat ons betreft bij. Door in gesprek te gaan met deze groep doorbreken we het taboe en kunnen we samen bepalen welke hulp nodig is. Op deze manier krijgen ongeletterden meer veerkracht en zijn ze beter in staat hun leven zelf vorm te geven.

Mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, moeten daarvoor hulp krijgen. Hulp kan bestaan uit het verstrekken van informatie om minder gas en elektriciteit te gebruiken en zo de energierekening laag te houden, maar ook uit ondersteuning om energiebesparende maatregelen toe te passen.

D66 Vijfheerenlanden pleit voor samenwerking tussen informele en formele vormen van hulp en het vormen van netwerken rond en met kwetsbare groepen. Dit leidt tot een duurzame, humane en efficiënte aanpak. Met als doel een groot deel van de problemen te voorkomen. Zo zorgen we er samen voor dat de druk op de gemeentelijke vangnetvoorzieningen afneemt.