Mobiliteit

Lopen, fietsen en openbaar vervoer moeten leidend zijn. Door te zorgen voor veilige fiets- en wandelpaden in autoluwe wijken kunnen kinderen weer lopend en fietsend naar school. In wijken komen centrale parkeerplaatsen met voldoende laadpalen.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Mobiliteit wordt groener. Het aanbod van deelauto’s neemt toe, er komen meer elektrische auto’s en fietsen en ook het gebruik van de fiets neemt een vlucht. Voor vervoer en mobiliteit kijkt D66 Vijfheerenlanden naar de meest efficiënte manier om van A naar B te komen. Het bezit van een auto is daarbij niet langer leidend.
Het aantal ouderen in onze gemeente neemt toe. En deze ouderen zijn mobieler geworden. We zien dat ouderen meer fietsen. Dat vraagt iets van onze fietsinfrastructuur.

Hoe ziet D66 dat?

D66 Vijfheerenlanden vindt dat het openbaar vervoer, de voetgangers en de fiets leidend moeten zijn in het mobiliteitsbeleid. Autoluw wordt de norm in alle nieuwe woonwijken en buurten. De historische centra zullen een maximumsnelheid van 15 km per uur krijgen; dat past bij het historische karakter van deze centra. Kinderen, maar vooral hun ouders moeten sterk gestimuleerd worden met de fiets of lopend naar school te komen. De steden en dorpen van Vijfheerenlanden zijn toeristische pareltjes. Door de juiste infrastructuur voor (elektrische) fietsers en wandelaars kunnen we dat nog meer aanjagen.

Hoe willen wij dat doen?

Wij willen het snelfietsnetwerk zo snel mogelijk realiseren, waarbij niet alleen goede fietsverbindingen tussen de dorpen, maar ook aansluitingen naar buiten de gemeente erg belangrijk zijn. Veiligheid voor de wandelaar en fietser staat hierbij voorop, met extra aandacht voor de Jan Blankenbrug en de rotondes in Leerdam. Op deze plekken ontstaan namelijk regelmatig onveilige verkeerssituaties. Ook de plannen voor de uitbreiding van infrastructuur voor auto’s zullen op die plekken opnieuw moeten worden bekeken.
Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken worden de fietsstalplaatsen bij grote opstapplaatsen vergroot. Een van de basisprincipes van D66 is dat aanpassingen aan de bestaande infrastructuur in alle gevallen ook een verbetering voor het fietsverkeer of openbaar vervoer moet betekenen. Door vlak bij horeca en ov-knooppunten laadpunten voor elektrische fietsen te plaatsen, wordt de aantrekkelijkheid voor toeristen verder gestimuleerd.

Er moeten veel laadpalen voor auto’s bijkomen. Niet alleen op aanvraag, maar ook door het onderwerp laadpalen standaard mee te nemen bij nieuwe ontwikkelingen.
Om nieuwe woonwijken autoluw te maken hebben langzaam verkeer, groen en speelvoorzieningen voorrang op parkeerplaatsen. Geconcentreerd parkeren aan de randen van nieuwe buurten en wijken maakt dat men sneller de fiets pakt of gaat lopen. In bestaande wijken wordt gekeken of bijvoorbeeld overbodige parkeerplekken kunnen worden omgezet in groene oases.

Nieuwe woningen die geschikt zijn voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte liggen maximaal 300 meter van voorzieningen als winkels, buurthuizen en ov-halten. De looproute naar deze voorzieningen moeten aantrekkelijk en veilig zijn.

Om kinderen lopend of met de fiets naar school te laten komen werken we samen met scholen. Maar we kijken ook of aanpassingen in de openbare ruimte hierin kunnen ondersteunen. Het lopend of fietsend naar school gaan heeft naast verkeersveiligheid ook een educatieve en gezondheidsmeerwaarde.