Wonen

Traditionele maatregelen blijken niet meer voldoende om voor iedereen een betaalbare woning te realiseren. D66 vindt daarom dat er op een creatieve manier gekeken dient te worden naar oplossingen om woningen betaalbaar te maken voor starters zonder dat dit leidt tot “scheefwonen” of stagnatie in de doorstroom. Hierbij blijven we wel oog houden voor het prachtige buitengebied, dat we ook groen willen houden.

Wat zijn de trends en ontwikkelingen?

Vijfheerenlanden biedt voor iedereen een goede basis om te leven en te werken. In alle dorpen en steden is behoefte aan nieuwbouw. De druk op de woningmarkt is hoog. Naast woningbouw zijn ook goede voorzieningen, zoals een school, een huisartsenpraktijk of een dorpshuis belangrijk; die houden een dorp of wijk leefbaar.

Hoe ziet D66 dat?

D66 Vijfheerenlanden is, net als iedereen, voorstander van het bouwen van voldoende nieuwe woningen. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met klimaatadaptatie, energie, biodiversiteit, grondstoffenschaarste en luchtkwaliteit. We kunnen de steden vernieuwen met wijken waar mens en milieu beter van worden!
Mensen die in Vijfheerenlanden leven en opgroeien, moeten op een fijne manier kunnen wonen. Maar ook degenen die in de regio komen werken, voorzien we graag van aantrekkelijke mogelijkheden om in de buurt van hun arbeidsplaats te wonen en te leven. Er moet daarom aandacht zijn voor de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen voor verschillende leeftijden en sociale omstandigheden.

Hoe willen wij dat doen?

Wij willen dat er in al onze woonplaatsen huizen bij komen. In de kleinere dorpen om jongeren de mogelijkheid te bieden er te blijven wonen. In de grotere plaatsen gaat er tevens om tegemoet te komen aan de regionale behoefte. Een goede mix van verschillende type woningen zorgt ervoor dat mensen van jong tot oud in hun dorp blijven wonen en maakt een goede doorstroming mogelijk. Betaalbaarheid van woningen is een groot probleem.

D66 vindt dat er op een creatieve manier gekeken dient te worden naar oplossingen om woningen betaalbaar te maken voor starters zonder dat dit leidt tot “scheefwonen” of stagnatie in de doorstroom. Alleen de traditionele maatregelen blijken niet meer voldoende om dit te realiseren. Een methode die wij hiervoor graag willen onderzoeken is inkomensafhankelijke erfpacht welke bijvoorbeeld al succesvol wordt toegepast door de gemeente Zaanstad.

Samen met inwoners willen we kijken naar de behoefte aan voorzieningen en de mogelijkheden deze in het dorp te houden of te krijgen. We stellen heldere eisen en richtlijnen, zodat woningcorporaties en bouwers hun werk goed kunnen doen. Bij deze afspraken is er ook aandacht voor het stimuleren van doorstroming en eventueel voorkeursbeleid, om te voorkomen dat jongeren noodgedwongen uit de dorpen wegtrekken.

Daarbij gaat D66 Vijfheerenlanden ervan uit dat er zoveel mogelijk binnenstedelijk wordt gebouwd, zodat ons prachtige buitengebied ook groen buitengebied blijft. De gemeente stelt eisen aan of stimuleert verduurzamen. Denk daarbij aan het gebruik van biobased materialen, zoals hout. Ook kunnen we corporaties aanmoedigen zonnepanelen op daken leggen. Dit vanuit de gedachte dat de huurder daardoor een lagere stroomrekening heeft. Hiermee wordt dan vervolgens goodwill gecreëerd, waardoor bewoners ook zelf aan de slag willen met verduurzamen.