Naar aanleiding van….

Na elke raadsvergadering presenteren de raads- en commisieleden van D66 Vijfheerenlanden een update van de afgelopen periode.

Bijdrage van Jaap Breur

RES-bod
Op 9 februari heeft de gemeenteraad het beleidskader energietransitie (BET) en het bod voor de regionale energietransitie (RES) besproken. Op beide punten hebben wij, als D66 Vijfheerenlanden, tegen de voorstellen gestemd.
De reden hiervoor is duidelijk. Als we kijken naar het beleidskader, dan zit voor ons het grootste bezwaar in dat de coalitiepartijen (VHL lokaal, CDA, SGP en PvdA) uitzonderingsregels hebben toegevoegd om hun eigen voorkeuren voor het RES-bod te kunnen realiseren.

Het RES-bod hield in dat we drie locaties voor windmolens onderzoeken. Tien andere zoeklocaties waren eerder al afgewezen na een collegevoorstel.
Van locatie Autena weten we al uit eerder onderzoek dat deze veel negatieve impact heeft de inwoners en daarmee niet kansrijk is.
De volgende locatie is in een Natuur Netwerk Nederland (NNN) gebied bij het ecoduct langs de A2. Door strikte regelgeving voor ontwikkelingen in NNN is ook deze locatie kansarm.
Dan blijft als laatste locatie over: Zijderveld. Deze locatie is wel kansrijk voor plaatsing van windturbines. Echter is dit verre van voldoende voor het realiseren van de gehele beoogde energietransitie.
Dit betekent dat we met het gedane RES-bod de energietransitie bij lange na niet gaan halen. Dit was duidelijk een bod wat veel te mager was om voor te kunnen stemmen.

Wij zullen uiteraard in de volgende stappen op een contructieve manier blijven vechten voor een ambitieuzere en realistische stappen om wel het juiste steentje bij te dragen aan de energietransitie.

Bijdrage van Pascalle van Hemert

Landschapsvisie en startdocument landbouwvisie
Afgelopen raadsvergadering hebben we de landschapsvisie en het startdocument voor de landbouwvisie raadsbreed vastgesteld.

Wat D66 betreft ligt er een ambitieuze visie waarin we veel van onze standpunten terug komen. Om er een paar te noemen; het versterken van natuurwaarden en biodiversiteit, het verkorten van afzetlijnen van streekproducten en het creëren van een klimaatdeskundige landschap.
De huidige landschapsvisie is op dit moment ambitieuzer wat betreft de opwek van duurzame energie. Het college heeft daarom een addendum toevoegd zodat het voor inwoners duidelijk is wat de meest recente kaders zijn. Hierin is dus het RES-bod en het BET leidend.
Vanuit een deel van de raad werd er nog voorgesteld om het raadsvoorstel vast te stellen als inspiratie. D66 is het hier niet mee eens, omdat wij de visie graag gerealiseerd zien worden in de toekomst, wat ons betreft is het afdoen als inspiratie voor ons te zwak.  Dit amendement is wel aangenomen maar zal juridisch niks veranderen aan het voorstel. 

Bijdrage van Klaas de Zwaan

Stadhuis Vianen
In het raadsvoorstel over de herbestemming van het stadhuis in Vianen stond ondubbelzinnig te lezen dat verkoop van de gehele ‘achterblijflocatie’ de enige optie was. Dat heeft de nodige stof doen opwaaien, zoals u wellicht ook in de lokale pers heeft gelezen.

Onze fractie is vanaf het begin af aan helder geweest. Wij vinden dat de verkoop van het historische gedeelte (Voorstraat 30) nooit mogelijk zou mogen zijn – en wij gelukkig niet alleen. Met uitzondering van VHL Lokaal en VVD waren alle partijen het erover eens dat het niet-verkopen van het historische gedeelte als een hard kader aan het college moest worden meegegeven.
Het daartoe bestemde amendement werd aldus met een grote meerderheid aangenomen.

We hopen dat het ‘oude’ stadhuis een culturele, publieke en/of maatschappelijke functie krijgt, waarmee het een bruisend hart van Vijfheerenlanden blijft. Onze fractie ziet het Stedelijk Museum Vianen als een logische partner om de herbestemming van het stadhuis te bespreken, maar zeker niet de enige. Wethouder Ton van Manen heeft aangegeven die boodschap duidelijk te hebben verstaan.