Terugblik afgelopen raadsperiode

Gedurende de afgelopen raadsperiode heeft D66 Schiedam zich als onderdeel van de coalitie voor velerlei zaken hard gemaakt. Hieronder is een aantal van de resultaten die D66 in het college en de raad heeft bereikt opgesomd.

Onderwijs
Door middel van een motie is een toezegging van de wethouder ontvangen voor het doen van onderzoek naar het opzetten van een of meer VO-structuurklassen voor kinderen in het autistisch spectrum. D66 heeft eveneens aangedrongen op het monitoren van laaggeletterdheid met behulp van meetbare doelen.

Zorg
Het college heeft na aandringen toegezegd een samenwerkingsverband te starten voor jeugdhulp. Hiermee krijgt preventief jeugdbeleid meer vorm en kunnen problemen sneller worden aangepakt. Een ingediende motie, die opriep tot een onderzoek naar een aanpak van het voorkomen van overgewicht, door kinderen tot de leeftijd van 4 jaar een gezonde leefstijl aan te leren, is aangenomen.

Wonen
Afspraken zijn gemaakt over meer sociale woningbouw in de regio. Hierdoor zal de druk op sociale woningen in Schiedam afnemen en kan de focus meer komen te liggen op het realiseren van woningen in het midden- en duurdere segment waarmee doorstroming bevorderd wordt. Bovendien heeft D66 zich hard gemaakt dat de komende tien jaar zeker geen woningbouw komt op Thurlede.

Duurzame en groene leefomgeving
Na schriftelijke vragen van D66 inzake de rattenoverlast in Nieuwland is in een deel van de wijk een effectieve aanpak gekomen. Dankzij een motie van D66 komt er een kringloopcentrum waar herbruikbare bouwmaterialen (ingeleverd bij Irado) een nieuw leven krijgen.

Cultuur en Toerisme
Dankzij een motie van D66 heeft de gemeente de door het Literair Genootschap aangestelde Stadsdichter actief gesteund en betrokken bij gepaste momenten en gebeurtenissen. Vanwege de onvrede heeft D66 meerdere malen schriftelijke vragen gesteld waarmee ingezet wordt op de verbetering van de organisatie van het fotofestival.

Sport en bewegen
Op initiatief van D66 worden schaak-en damtafels in de openbare ruimte geplaatst en wordt onderzoek gedaan naar aansluiting van de gemeente Schiedam bij het JOGG-netwerk.

Diversiteit en inclusie
Op verzoek van D66 heeft de gemeente een statement uitgebracht naar aanleiding van de ondertekening van de Nashville-verklaring. Scholen worden gestimuleerd om tijdens de gemeentelijke campagne het melden van discriminatie en racisme bespreekbaar te maken en hun burgerschapslessen hierop aan te passen.

Economie
D66 Schiedam heeft zich sterk gemaakt voor de aansluiting van scholing en arbeidsmarkt. Met de offshore-campus als voorbeeld. De enkele jaren geleden onder D66-wethouder Marcel Houtkamp ingezette aanpak van de leegstand in de binnenstad werpt duidelijk haar vruchten af. De bezetting van panden in de binnenstad is gestegen van ca 60% naar ruim 83%.

Financiën
Wij namen het initiatief om samen met andere gemeentes de aandelen in Eneco te verkopen. Waarbij het van belang was dat de opbrengsten van de verkoop niet zomaar in de uitgaven verdwijnen, maar op een duurzame manier worden gebruikt. D66 heeft het initiatief genomen voor het afschaffen van de hondenbelasting. En met succes!

Veiligheid
Met het motto “Als je je niet veilig voelt, is het ook niet veilig” heeft D66 zich vanaf het begin van deze raadsperiode consequent hard gemaakt voor meer aandacht voor de veiligheidsbeleving van de Schiedammers. Uiteindelijk heeft veiligheidsbeleving een prominente plek gekregen in de in september 2021 aangenomen “kadernota Veiligheid”.

Voor een meer uitgebreide terugblik verwijzen we naar de volgende link:

https://schiedam.d66.nl/2021/04/11/raadsperiode-2018-2022/