Hoofdstuk 9: De gemeente en politiek toegankelijk voor iedereen

Schiedammers waarderen een transparante en toegankelijke gemeente en politiek. Schiedammers weten de weg om hun wensen en behoeften kenbaar te maken en worden professioneel en adequaat gefaciliteerd door de gemeente. De gemeente stelt zich hierbij open en transparant op naar haar inwoners. Schiedam maken we samen met inwoners, ondernemers en gemeente door ruimte te geven aan innovatieve initiatieven uit de stad. Bij nieuw beleid wordt zoveel mogelijk aan de voorkant samengewerkt met de stad (inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld) zodat toekomstige ontwikkelingen goed aansluiten op de leefwereld in Schiedam. Daarbij stelt de gemeente zich proactief op in haar dienstverlening voor inwoners en ondernemers en communiceert daar transparant over.

Daarnaast blijft D66 een groot voorstander van samenwerking tussen Schiedam en andere gemeentes in de regio. Zoals we die bijvoorbeeld al hebben in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. We streven naar samenwerken in de regio met aandacht voor de balans tussen kosten, overzicht en resultaat.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Bewoners, ondernemers en organisaties worden betrokken bij ontwikkelingen in de stad. Bij nieuwe ontwikkelingen worden de plannen nog te vaak gemaakt op het stadhuis en vervolgens gepresenteerd aan de stad. D66 Schiedam wil dat er veel meer participatie met de stad plaatsvindt en dat we aan de voorkant samenwerken om tot een zo goed mogelijk beleid, plan of nieuwe ontwikkeling te komen.

Te bereiken door:
• Het opstellen van een inclusief participatiebeleid waarbij met nadruk gekeken wordt op welke manier jongeren, bewoners uit ontwikkelgebieden en andere ondervertegenwoordigde doelgroepen beter mee kunnen denken over hun eigen stad. Digitale participatievormen kunnen hier een goede oplossing in bieden;
• Bij nieuwe ontwikkelingen geniet participatie de voorkeur, tenzij goed onderbouwd kan worden waarom dit niet passend is.
• D66 Schiedam staat voor inclusieve participatie, dat wil zeggen dat de participatietrajecten in de stad toegankelijk moeten zijn voor alle Schiedammers: van jong tot oud, van alle achtergronden en ook voor mensen voor wie participeren niet vanzelf gaat.

2. Schiedam gaat volop ruimte bieden aan goede creatieve ideeën van bewoners, ondernemers en sociale organisaties om de stad nog mooier, groener en socialer te maken. Te vaak stranden goede initiatieven op de bureaucratische molens van het Stadhuis. Het antwoord op goede ideeën van bewoners, ondernemers of instellingen uit de stad moet altijd zijn ja, mits i.p.v. nee, tenzij.

Te bereiken door:
• Initiatiefnemers faciliteren door een vaste contactpersoon aan te stellen binnen de gemeente die het initiatief ondersteunt waar mogelijk met regelgeving, financiering, expertise en relevante partners. Dit kan een initiatievenloket, makelaar of desk zijn;
• Onderzoeken of Right to Challenge mogelijk kan zijn op specifieke thema’s, en hoe de gemeente het gebruik hiervan kan stimuleren. Bij Right to Challenge moet het uitgangspunt zijn dat bewoners en organisaties uit de stad betere en betaalbaardere oplossingen kunnen bieden;
• Het opnieuw instellen van een wijkbudget waar bewoners zelf over mogen beslissen door middel van het inleveren van ideeën of het opstellen van een buurtbegroting.

3. D66 staat voor een open, betrouwbare en transparante bestuurscultuur. Voor Schiedammers moet duidelijk zijn hoe besluiten tot stand zijn gekomen, op welke manier zij invloed uit kunnen oefenen op het beleid en waar zij hun wensen en behoeften op de agenda kunnen zetten.
Te bereiken door:
• Er komt heldere communicatie richting de inwoners en ondernemers van Schiedam over de manier waarop zij invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Via de website van de gemeente, social media en op plekken in de stad is een duidelijk overzicht van hoe, waar en wanneer inspraak mogelijk is;
• Bestuurders organiseren regelmatig spreekuren waarbij bewoners en ondernemers op een vrije manier vragen kunnen stellen, ideeën kunnen pitchen en behoeften kunnen uiten;
• Net als afgelopen jaren gaat de D66-fractie op meerdere momenten in het jaar actief op zoek naar ideeën en feedback in de stad. Door het bezoeken van wijkoverleggen, een koffiekar op straat of aan te schuiven bij bewonersinitiatieven krijgt de fractie directe input van betrokkenen;
• De D66-fractie stelt zich benaderbaar op en heeft mogelijkheden voor bewoners om signalen af te kunnen geven of mee te kunnen denken. Dit doet de fractie door bereikbaar te zijn via de mail, de straat op te gaan en actief te zijn op social media;
• D66 zet zich in om bestaande regionale samenwerkingsverbanden te versterken, in het belang van Schiedam, door het democratische gehalte van de Metropoolregio en de Veiligheidsregio te vergroten;
• De gemeenteraad dient voorgezeten te worden door een zelfverkozen voorzitter, dat wil zeggen door een door Schiedammers democratisch gekozen gemeenteraadslid. Precies zoals dat sinds jaar en dag het geval is in de Tweede Kamer, die ook voorgezeten wordt door een democratisch gekozen Tweede Kamerlid. De gemeenteraad kan hiertoe een verzoek indienen bij de burgemeester, en/of zich in Den Haag inzetten voor een wijziging van de Gemeentewet met dezelfde strekking.

4. De gemeente communiceert op een open, transparante en duidelijke manier richting de inwoners, ondernemers en organisaties van Schiedam. Bij problemen, vragen of klachten worden bewoners op een nette en zorgvuldige manier geholpen.

Te bereiken door:
• Voor bewoners en ondernemers moet het makkelijker worden om de behandeling van hun idee, wens of klacht te volgen door het aanwijzen van een contactpersoon per casus;
• Er komt een duidelijk protocol waarin staat opgenomen wat de maximale reactietijd is van ambtenaren op vragen of ideeën van bewoners en ondernemers. Wij controleren en sturen actief op het naleven van de reactietijden;
• Instellen van een lokale ombudsman om problemen van burgers met de overheid op stadsniveau op te kunnen lossen.