Hoofdstuk 7: Een sterke economie is de ruggengraat van een gezonde stad

De laatste jaren zien we in toenemende mate belangstelling van ondernemers voor Schiedam. Van Offshoreindustrie en innovatieve startups tot (gespecialiseerde) detailhandel, het is in onze stad te vinden. Het bieden van een goed ondernemersklimaat is een taak van de gemeente. Dit is helaas nog onvoldoende terug te zien in de waardering van ondernemers voor de dienstverlening door de gemeente. Ook dienen regels en wetgeving voor ondernemers gebruikt te worden om te bekijken wat wèl mogelijk is, in plaats van te bepalen wat niet kan.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Een duidelijk verbeterde dienstverlening van de gemeente aan ondernemers. Goed ondernemerschap moet echter vooral komen vanuit ondernemers zelf. De gemeente dient dan ondernemers de ruimte en mogelijkheden te bieden hun activiteiten uit te oefenen.

Te bereiken door:
• De gemeente denkt actief mee met Schiedamse ondernemers door ondernemers te wijzen op mogelijkheden en kansen in de gemeente. Dit naar het voorbeeld van het centrummanagement;
• Snel en duidelijk communiceren naar en een flexibele opstelling van de gemeente richting ondernemers is wat D66 betreft een vereiste;
• Verdere versoepeling van de omgang met regels en ruimte bieden voor innovatieve ideeën. D66 ziet bestaande regelgeving vooral als middel om te bepalen wat allemaal wèl mogelijk is. Ook moeten periodiek regels in de stad tegen het licht gehouden worden om te bezien of zij nog wel nodig zijn.

2. Verdere inzet op de aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt.

Te bereiken door:
• Ondersteuning in het opbouwen van kennis- en ervaringsclusters zoals het offshore-valley en het innovatiekwartier. Dit zijn voorbeelden van een campus die aansluiting tussen scholing en arbeidsmarkt verbetert.

3. Een ondernemende stad is een sociale stad. Het MKB en horecaondernemers brengen levendigheid met zich mee, zeker in het stadscentrum en de wijkcentra. Sociaal-ondernemers creëren daarnaast extra maatschappelijke waarde en dragen zo bij aan een brede welvaart en vormen daarmee een belangrijke partner voor de gemeente.

Te bereiken door:
• D66 Schiedam wil sociaal-ondernemers stimuleren zich te vestigen en te ontwikkelen in Schiedam. Hierbij helpt de gemeente met het leggen van contacten tussen sociaal-ondernemers, het MKB en de gemeente zelf;
• De bezettingsgraad in de binnenstad is de afgelopen jaren fors toegenomen. De aandacht hiervoor mag echter niet verslappen. Zeker niet in de nasleep van de coronapandemie;
• Het ombouwen van winkelruimten tot woningen op de Hoogstraat moet, nu er meer belangstelling is van ondernemers, ontmoedigd worden.
• Tegelijkertijd dienen ook de overige winkel- en verblijfsgebieden in de stad (Mgr. Nolenslaan, Hof van Spaland, Groenelaan) aandacht van de gemeente te blijven krijgen. Hierbij streven we ook naar een zo divers mogelijk aanbod van ondernemingen.
• De rol van winkelstraatmanager heeft de afgelopen jaren zijn toegevoegde waarde bewezen. D66 pleit voor het in stand houden van deze functie, wanneer ook de ondernemers hieraan waarde blijven hechten.