Hoofdstuk 6: Werk en inkomen voor iedere Schiedammer

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij vinden dat prestaties beloond moeten worden, met tegelijkertijd een eerlijke verdeling van de welvaart. Wie niet (meer) kan werken of niet (meer) voor zichzelf kan zorgen, verdient steun van de samenleving en dus ook van de gemeente. D66 wil inwoners zonder baan niet gevangen houden in een uitkering. Eén op de twaalf huishoudens in Schiedam leeft van een uitkering. Wij willen dat de gemeente deze mensen op weg helpt zelf actief een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt.

Bij het oplossen van de uitdagingen in het complete Sociaal Domein moedigt D66 het gebruik van creatieve en innovatieve ideeën aan. Baan- of inkomenszekerheid, eventuele schulden, taalvaardigheid, de mate van sociale contacten en/of het ervaren van overlast zijn slechts een paar voorbeelden van factoren die invloed kunnen hebben op een goede gezondheid, het gebruik van (jeugd)zorg en/of het benutten van het persoonlijk arbeidsmarktpotentieel. De uitdagingen zijn divers, veelomvattend, complex en domein-overstijgend. Om de uiteenlopende uitdagingen in het complete Sociaal Domein meer in samenhang en passend bij de (unieke) vraag per persoon of gezin georganiseerd te krijgen is D66 voorstander van een ‘Wethouder Sociaal Domein’. Deze wethouder heeft als taak om met creatieve en innovatieve ideeën door ‘ontschotting’ te zorgen voor doorbraakoplossingen over de verschillende domeinen heen. Voor de uitwerking van deze doorbraakoplossingen is geld beschikbaar vanuit de verkoop van Eneco-aandelen.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Toegankelijke schuldhulpverlening. D66 wil toegankelijkheid van schuldhulpverlening en de bekendheid van regelingen verbeteren.

Te bereiken door:
• Versoepelen van de criteria om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening;
• Meer informatieverstrekking in aanmoedigende communicatie uitgaande van het perspectief voor Schiedammers. Dit betekent in sommige gevallen op een creatieve manier en buiten de gebaande paden in gesprek gaan met de Schiedammer.

2. D66 wil dat Schiedam verder bouwt aan de regelarme bijstand, in plaats van de huidige – meer dwingende – re-integratietrajecten met een bijstandsuitkering.

Te bereiken door:
• Mensen met een bijstandsuitkering (4,2% van inwoners Schiedam, 2020. Bron: Staat van de Stad 2021) de kans te geven om een opleiding te volgen of een onderneming op te zetten, zonder dat dit direct invloed heeft op de hoogte van de uitkering;
• Inzet van D66 zal altijd zijn om te voorkomen dat mensen in de bijstand terecht komen. Als Schiedammers daar toch terecht komen, moeten zij de mogelijkheid hebben zelf de regie te voeren over hun re-integratietraject.
• Vaker een traject aan te bieden met behoud van uitkering;
• Onderzoek naar invoering van de werkbonus voor mensen met een bijstandsuitkering die parttime willen gaan werken zonder terugval in inkomen.

3. Extra aandacht voor kinderen in armoede. Kinderen die opgroeien in armoede verdienen dezelfde kansen als ieder ander kind. Ouders van kinderen die te maken hebben met armoede zijn niet altijd in beeld bij de gemeente; dit zijn namelijk niet altijd ouders met een uitkering.

Te bereiken door:
• Signaleringsfunctie door bijvoorbeeld de wijkteams. Professionals die (multiprobleem)gezinnen ondersteunen moeten goed op armoede en schulden letten. Dit geldt specifiek in het geval van aanstaande ouders die te maken hebben met armoede en de stress die voortkomen uit schulden.

4. Voldoende kansen voor alle Schiedammers. Chronische ziekte, een beperking of laaggeletterdheid zijn factoren die kunnen leiden tot een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen meer kansen creëren voor mensen die hiermee te maken hebben. We willen ook voldoende kansen blijven bieden aan kwetsbare mensen voor wie werken een te grote uitdaging is.

Te bereiken door:
• Werkgevers te stimuleren mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen;
• Mensen die dat nodig hebben passende werkplekken te bieden, op een beschutte voorziening met de benodigde ondersteuning;
• Waar mogelijk indicaties te versimpelen. Sommige mensen hebben nu tientallen indicaties met aparte trajecten tegelijk;
• Mensen waarvoor werken nog een te grote uitdaging is in te zetten op vrijwilligerswerk, ontmoeting en activering.

5. Werken aan kansen voor statushouders vanaf dag één. Vanaf het moment dat statushouders in onze gemeente zijn, zijn ze Schiedammers met dezelfde rechten en plichten als iedereen.

Te bereiken door:
• Wanneer statushouders in de gemeente Schiedam een (tijdelijk) nieuw thuis krijgen, zullen we vanaf dag één werk maken van hun integratie in onze gemeente door het aanbieden van een integratietraject.