Hoofdstuk 4: Bereikbaarheid in balans

Goede mobiliteit staat voor D66 voor vrijheid. Daarom willen wij dat iedere Schiedammer de beschikking blijft hebben over de juiste vervoermiddelen en verbindingen. De manier waarop we als gemeente werken aan mobiliteit en bereikbaarheid heeft te maken met grote veranderingen. Veranderingen zoals nieuwe vormen van mobiliteit en de nieuwbouw van woningen zorgen voor grote uitdagingen op mobiliteitsgebied.
D66 vindt ook dat er meer balans moet komen tussen mens en verkeer. Een balans tussen verkeersruimte enerzijds en een veilige en leefbare openbare ruimte anderzijds. Meer aandacht voor wandelen en spelen, woonstraten en woonerven, fietsen en groen. Dat is voor ons het Schiedam van de toekomst!

Doelen aankomende raadsperiode:

1. D66 zet zich in voor het behoud van Schiedam als OV-knooppunt waar elke Schiedammer aansluiting op heeft.

Te bereiken door:
• Op het vlak van de grote OV-knooppunten blijven we ons onverminderd inzetten voor het behouden van de intercitystatus van station Schiedam Centrum en daarnaast voor het realiseren van een Station Kethel ter ontsluiting van Kethel, Spaland en Groenoord. Hiervoor zal D66 draagvlak blijven zoeken binnen de metropoolregio;
• Daarnaast blijven we ons inzetten voor betere en hoogwaardige busdiensten met name om Schiedam-Zuid en Schiedam-Noord beter te verbinden met OV-knooppunten;
• We zorgen voor betere en goedkopere parkeervoorzieningen bij OV-knooppunten om reizen met het OV aantrekkelijker te maken. Dit gaat om parkeervoorzieningen voor zowel auto, als fiets, als deelmobiliteit.

2. Wij zetten ons in voor nieuwe vormen van mobiliteit om Schiedam leefbaarder, duurzamer en toekomstbestendig te maken.

Te bereiken door:
• Het aanjagen van een progressieve uitvoering van de mobiliteitsvisie van de gemeente, met nadruk op innovatie, ‘zero emissie verkeer’ deelmobiliteit, leefbaarheid en een verbetering van de balans tussen leefbaarheid voor bewoners en verkeer;
• We blijven ons dus inzetten voor deelmobiliteit en parkeren voor elektrische auto’s, waarbij we wel meer de aandacht gaan richten op hinder door bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde deelscooters of ongebruikte parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s;
• Er moeten meer laadpalen in Schiedam komen om de overstap naar elektrische auto’s makkelijker te maken. De laadpaaldichtheid in Schiedam is laag in vergelijking met veel andere gemeenten;
• Op termijn kunnen deelmobiliteit en zelfrijdende voertuigen een oplossing vormen voor binnenstedelijke mobiliteit en parkeren en het is van belang dat Schiedam hierop anticipeert.

3. D66 Schiedam pleit voor een betere balans tussen mens en verkeer.

Te bereiken door:
• Te zoeken naar mogelijkheden om een meer autoluwe binnenstad te realiseren. Aandachtspunten zijn herinrichting (denk aan de Coolsingel in Rotterdam) van het entreegebied en de Broersvest – waarbij onderzocht moet worden hoe bestemmingsverkeer en bereikbaarheid voor bewoners op niveau blijft (bijvoorbeeld door cameratoezicht, verkeersknipsystemen etc.). Door woningbouwontwikkeling op Nieuw-Mathenesse en net over de grens met Rotterdam in het M4H-gebied, wordt de Rotterdamsedijk als stadsentree de komende jaren steeds belangrijker. Deze moet hierop ingericht en opgeknapt worden;
• Pleinen en straten in woonwijken speel- en woon-vriendelijk maken door het naar beneden brengen van maximumsnelheden en het introduceren van verkeersvriendelijke afrem-oplossingen;
• Het creëren van autovrije zones rondom de Schiedamse scholen en in bepaalde wijken.

4. Een parkeerbeleid in balans met een fijne en groene(re) leefomgeving; D66 vindt het belangrijk dat het parkeren het straatbeeld niet domineert, met name als gevolg van de verdichtingsopgave.

Te bereiken door:
• Gereguleerd parkeren (zoals betaald, tijdelijk of met vergunning) is voor D66 alleen acceptabel wanneer er sprake is van parkeeroverlast ter plaatse. Wordt er gereguleerd parkeren ingevoerd, dan dient dit te gebeuren in goed (gelijkwaardig) overleg met bewoners en ondernemers. Hierbij worden creatieve oplossingen toegejuicht;
• Het bouwen van garages/ parkeerterreinen aan de randen van de wijk biedt ruimte en mogelijkheden voor vergroening elders;
• Eventueel waar mogelijk het parkeren in stadsgarages stimuleren door het tarief te drukken;
• Bestaande parkeervakken omzetten naar groene parkeerplaatsen of half-verharding daar waar parkeerplaatsen worden aangepakt. Alle nieuw aan te leggen parkeerplaatsen bestaan daarnaast per definitie uit half-verharding.