Hoofdstuk 3: Een duurzame en groene leefomgeving

Het groen houden en verder verduurzamen van onze leefomgeving is een enorme uitdaging voor een stad omgeven door verkeersaders en industrie. Toch is dat precies wat we moeten doen om Schiedam leefbaar te houden. Leefbaar bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, maar ook wanneer we aan de slag gaan met de uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Waar mogelijk brengen we groen terug in het straatbeeld en zoeken we naar innovatieve en duurzame oplossingen om het leefklimaat in de stad te bevorderen. Zo dragen we bij aan het vrij zijn en vrij leven van de inwoners van onze stad.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. D66 vindt het belangrijk dat het toevoegen van aantallen woningen, en de daarbij behorende verdichtingsopgave, op een goede manier gebeurt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het openbaar gebied.

Te bereiken door:
• Het opstellen van een masterplan op stadsniveau door een gerenommeerd stedenbouwkundig bureau. Een integrale visie op de stad geeft handvatten aan plannen op kleinere schaal;
• Bij nieuwbouwprojecten wordt actief ingezet op circulair en klimaat-adaptief bouwen, daar waar dit de minimumnorm overstijgt wordt dit eventueel gefaciliteerd en/of financieel gestimuleerd door de gemeente.

2. Het voorkomen en beperken van geluidsoverlast draagt bij aan een prettige woon- en leefomgeving.

Te bereiken door:
• D66 is van mening dat een uitbreiding van Rotterdam-The HagueAirport (Zestienhoven) niet noodzakelijk is en dus niet mogelijk moet worden. Vanwege de verschillende belangen is samenwerking in de klankbordgroep belangrijk;
• Het weren van bepaalde type voertuigen (die voor geluidsoverlast zorgen) uit de binnenstad draagt bij aan een aantrekkelijke en fijne leefomgeving voor elke inwoner.

3. D66 pleit voor een vitale leefomgeving met aantrekkelijk groen en vindt het belangrijk dat bij nieuwe ontwikkelingen aandacht is voor bestaand groen en de handhaving daarvan.

Te bereiken door:
• D66 is een voorstander van meer fruitbomen in de stad. Dat geeft een impuls aan het straatbeeld en stimuleert sociale cohesie / ontmoeting. De gemeente speelt hierin een faciliterende rol, waarbij het onderhoud bijvoorbeeld door buurtbewoners wordt uitgevoerd;
• D66 ziet graag dat groene gebieden (vb: Maasboulevard), samen met bewoners / omwonenden en met behulp van een landschapsarchitect heringericht worden zodat meer wordt ingezet op natuurinclusief en kwalitatief aantrekkelijk groen. Kwalitatief groen draagt bij aan het voorkomen van hittestress en zorgt voor biodiversiteit, hetgeen ook een positief effect heeft op het welzijn van de inwoners;
• D66 is voorstander van insectvriendelijk groenbeheer, hetgeen de biodiversiteit ten goede zal komen;
• Daar waar mogelijk dient onderzocht te worden of het kansrijk is Tiny Forests toe te voegen en in te passen in het bestaande stedelijke weefsel;
• Het zorgvuldig omgaan met oud en belangrijk groen in de stad is een vereiste. Daarom wil D66 dat de gemeente een lijst publiceert met daarop alle belangrijke en monumentale bomen in onze stad, zodat deze voor iedereen duidelijk zijn;
• Stimuleren van initiatieven om de stad groener te maken, zoals bijvoorbeeld deelname van Schiedam aan het NK Tegelwippen. (zie link: NK Tegelwippen 2021 (nk-tegelwippen.nl))

4. D66 pleit voor een schone leefomgeving omdat het de leefbaarheid en veiligheid ten goede komt. De buitenruimte is van ons allemaal, het is dus van belang dat iedereen daar een steentje aan bijdraagt en de gemeente daar een actieve rol in speelt.

Te bereiken door:
• D66 is van mening dat de gemeente actiever in moet zetten op afvalscheiding bij de bron. Een goede informatievoorziening aan burgers over de mogelijkheden bij Irado (gratis aanhanger etc.) zal ertoe leiden dat meer inwoners hiervan gebruik gaan maken en afval gaan wegbrengen;
• Als Schiedammers beter afval scheiden betaalt de gemeente, en dus de Schiedammer, minder aan verbrandingsheffing;
• De gemeente dient te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een slimmere afvalverwerking/ophaalmomenten in overleg/samenspraak met Irado. (vb; sportpark Harga). Naar aanleiding van behoefte en vraag momenten inplannen;
• De succesvolle aanpak van rattenoverlast in een deel van Nieuwland moet voortgezet worden in andere delen van de stad. Deze aanpak moet actief samen met bewoners uitgevoerd worden. Hierbij moet de gemeente de verbindende partij zijn tussen bewoners, Irado en Woonplus.
• De gemeente gaat ondernemers bijstaan met advies voor het verduurzamen van hun onderneming;
• Inzet op gebruik van walstroom in het offshore-cluster.