Hoofdstuk 2: Wonen in een fijne stad

Schiedam moet een aangename stad zijn om in te wonen, waar voor iedereen die dat wil een kwalitatief goede en fijne woning beschikbaar is. Alleen dan kan je je vrij voelen. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat er snel meer woningen worden gerealiseerd. Met de focus op woningdifferentiatie en doorstroming ontstaat voldoende aanbod voor starters, komt er ruimte voor gezinnen en hebben vitale ouderen de mogelijkheid om in hun geliefde omgeving te blijven wonen. Het aan de slag gaan met de verdichtingsopgave die ook Schiedam te wachten staat moet nooit ten koste gaan van een fijne leefomgeving, waar inwoners prettig en gezond kunnen verblijven, recreëren en sporten.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Er zijn te weinig woningen, dus moet het woningaanbod snel worden aangevuld en moet doorstromen naar een andere woning worden gestimuleerd.

Te bereiken door:
• De gemeente moet werk maken van nieuwe woningen. Hierbij hanteren wij een focus op woningen in het midden- en hoge segment bedoeld voor Schiedamse gezinnen die willen doorstromen naar hun volgende woning en zo in Schiedam kunnen blijven wonen. Uit cijfers (staat van de Stad 2021) blijkt immers dat Schiedam vooral jongeren aantrekt, daar waar het oudere leeftijdsgroepen (40+) ziet vertrekken;
• Seniorenwoningen (nul treden woningen / gelijkvloers) moeten toegevoegd worden in wijken waar deze ondervertegenwoordigd zijn, zodat vitale ouderen binnen hun geliefde wijk kunnen blijven wonen;
• Het moet onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om een zelfbewoningsplicht op te nemen voor kwetsbare wijken zodat het excessief opkopen (en het tegen exorbitante huurprijzen aanbieden) van woningen door beleggers wordt tegengegaan;
UPDATE: Dit is opgenomen in het coalitieakkoord. In de raadsvergadering van 18 oktober 2022 is opkoopbescherming per 1 november 2022 vastgesteld voor de wijken Oost en Nieuwland.

• Bij nieuwe ontwikkelingen worden maximale huren (middenhuur) voor de langere termijn opgelegd;
• De bovengrens voor een starterslening dient eveneens te worden verhoogd naar een niveau dat past bij de huidige woningmarkt, > 225K.
UPDATE: Dit punt is opgenomen in het coalitieakkoord. In de raadsvergadering van 13 december 2022 is verhoging van de starterslening vastgesteld.

2. Nieuwe ontwikkelingen en plannen worden zorgvuldig ontworpen, waarbij het uiterlijk en imago van onze mooie stad Schiedam behouden blijft.

Te bereiken door:
• Wij willen kwalitatieve hoogstaande ontwerpen die afwijken van de doorsnee uitstraling stimuleren;
• De gemeente gaat zorgvuldig om met de monumenten in de stad. Het loont om te investeren in bijzondere gebouwen en/of objecten. Er zijn in Schiedam voldoende mooie plekken om het verschil te maken;

3. D66 streeft naar regionale samenwerking op het gebied van wonen.

Te bereiken door:
• Regionale afspraken handhaven, zodat spreiding van sociale woningbouw beter georganiseerd wordt. Uit cijfers blijkt dat Schiedam ook in 2021 nog boven het gemiddelde zit wat betreft sociale huurwoningen met 31,8% t.o.v. het 29,1% landelijk gemiddelde;
• Het zoeken van aansluiting/ samenwerking bij gebiedsontwikkelingen op de grenzen met gemeente Rotterdam, met name M4H.

4. In het kader van pionieren vindt D66 particulier opdrachtgeverschap belangrijk, met name voor locaties die in eerste instantie misschien minder interessant en aantrekkelijk zijn. De gemeente dient hier dan ook ruimte voor te bieden.

Te bereiken door:
• De gemeente is faciliterend wanneer woongroepen zich melden voor de ontwikkeling van een locatie. Ontzorging is hierin van belang, eventueel met samenwerkende partners;
• De gemeente spreekt nadrukkelijk over de mogelijkheid voor een collectieve ontwikkeling wanneer ontwikkellocaties aangewezen worden en zal locaties in kaart brengen die voor collectieve ontwikkeling ingezet kunnen worden.

5. D66 vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Schiedam invloed kan uitoefenen op zijn of haar eigen leefomgeving.

Te bereiken door:
• De gemeente stelt een participatiebeleid op waarin inclusiviteit, transparantie en toegankelijkheid voorop staan. Zo ontstaat meer draagvlak en bouwen we steeds verder aan een stad waarin iedereen zich thuis voelt en vrij kan zijn. Inclusief door te zorgen dat alle Schiedammers zich uitgenodigd voelen om mee te denken over hun wijk. Transparant door de benodigde informatie op tijd en volledig beschikbaar te stellen zodat bewoners op een goed geïnformeerde wijze een mening kunnen vormen over toekomstige ontwikkelingen. En tot slot toegankelijk door te zorgen dat alle Schiedammers kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in hun wijk in heldere en toegankelijke taal via on- en offline kanalen;
• Bij ontwikkelingen die noodzakelijk zijn voor de stad is het belangrijk om in goed overleg met de omgeving afspraken te maken over randvoorwaarden, communicatie en eventueel mogelijke aanpassingen om te zorgen voor een uitkomst waarin alle partijen gehoord zijn.

6. De gemeente werkt proactief mee aan het verduurzamen van de huidige woningvoorraad door particulieren te enthousiasmeren, activeren en stimuleren om over te gaan op het verduurzamen van hun woning.

Te bereiken door:
• De gemeente moet zich inspannen om de naamsbekendheid van Servicepunt Woningverbetering te verbeteren zodat woningeigenaren het goed weten te vinden en meer gebruik maken van de aangeboden mogelijkheden tot advisering;
• D66 ziet kansen in het aanbieden van een gratis maatwerkadvies aan woningeigenaren voor verduurzaming van hun woning;
• D66 wil dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheden om een laagrentende lening te verstrekken aan inwoners voor het verduurzamen / nul-op-de-meter maken van hun woning. De gemeente heeft hier immers een budget voor vrijgehouden in een revolverend fonds;
• D66 vindt het belangrijk dat de gemeente het juiste voorbeeld geeft in verduurzaming van het eigen vastgoedbezit. Waar mogelijk worden gemeentelijke vastgoedobjecten dan ook verduurzaamd en wordt daar actief over gecommuniceerd door de gemeente