Hoofdstuk 11: Veilig Schiedam

Veiligheid is voor D66 een absolute voorwaarde voor een fijne, aantrekkelijke en leefbare stad, waarin iedereen zich vrij en thuis voelt. Zonder veiligheid is er namelijk geen vrijheid, democratie of recht.

Uit onderzoek blijkt dat ondanks dat de criminaliteitscijfers in Schiedam de afgelopen jaren zijn gedaald, het gevoel van onveiligheid stijgt. Daarom wil D66 de komende jaren flink blijven investeren in het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de betreffende wijken waar dat speelt. Dat vraagt in deze gebieden een langjarige, fundamentele, brede integrale aanpak in samenhang met wonen, onderwijs, zorg en andere domeinen. Daarnaast willen we met een zichtbare kortdurende aanpak een aantal plekken veiliger maken die nu door Schiedammers als meest onveilig worden bestempeld, zoals de omgeving van station Schiedam Centrum en metrostation Parkweg.

Het gaat dan niet alleen om het terugdringen van overlast en criminaliteit. Het gaat ook om het waarneembaar (terug)winnen van vertrouwen van bewoners, door samen met bewoners en diverse partners zichtbaar in de stad te investeren in waarin we geloven: een prachtig en veerkrachtig Schiedam, waar het fijn wonen, werken en verblijven is. Als D66 staan we voor hard waar het moet, zacht waar het kan. Preventie, curatie, repressie. We laten iedereen vrij, we laten niemand vallen, helpen waar nodig en pakken keihard door waar het moet om overlast en criminaliteit een halt toe te roepen en terug te dringen.

Doelen aankomende raadsperiode:

1. Investeren in het verbeteren van de veiligheidsbeleving in Schiedam. Cijfers zijn belangrijke indicatoren, maar de beleving van Schiedammers telt voor ons even zwaar mee. D66 handelt daarom vanuit een stelregel: Waar mensen zich niet veilig voelen, is het niet veilig! Totdat het tegendeel is aangetoond.

Te bereiken door:
• Een fundamentele brede integrale en vooral zichtbare investering van meerdere jaren om de veiligheidsbeleving te verhogen in de wijken Oost, Groenoord en Nieuwland en rondom station Schiedam Centrum en metrostation Parkweg (signal places);
• Faciliteren en investeren in de wijken in het elkaar beter leren kennen; bewoners onderling én vertegenwoordiging van wijkbewoners met gemeente, politie en andere partners in de wijken;
• Veiligheidsbeleving te meten en beleid op effectiviteit te controleren aan de hand van een ‘Veiligheidsmonitor’;
• Wij zetten ons onverminderd in voor het tegengaan van overlast en illegale activiteiten in Schiedam, zoals hennepteelt, drugshandel, witwassen, illegale onderverhuur of vastgoedfraude.

2. Voorlichting en bewustwording over de gevolgen van criminaliteit kan voor een veiliger en fijner Schiedam zorgen voor nu en voor de volgende generaties.
Te bereiken door:
• Meer bekendheid creëren bij jeugd en jongeren over risico’s op het laten verleiden tot ondermijnende activiteiten en de consequenties daarvan voor individu, buurt, stad en samenleving. Dit moet opgenomen worden in diverse sociale-, onderwijs- en andere relevante programma’s;
• Samen met Schiedammers ideeën bedenken voor en werken aan naleving van gewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld het voorkomen van zwerfvuil. Zwerfvuil is een breed gedeelde ergernis, die helaas negatief doorwerkt in het gevoel van veiligheid.

3. D66 wil dat er ook op gemeentelijk niveau extra aandacht wordt besteed aan cyberveiligheid en het bestrijden van cybercriminaliteit. Veiligheid in de huidige samenleving gaat verder, want ook online moeten burgers zich veilig voelen. Nu investeren in een cyberweerbare samenleving is een investering in de toekomst!

Te bereiken door:
• Meer controle op dataverzameling en- gebruik in de lokale openbare ruimte, zoals bij SmartCity-projecten waarbij de gemeente met bedrijven in zee gaat;
• Investeren in kennis en kunde binnen de gemeente om op een veilige en effectieve manier met data en technologie om te gaan.