Raadsperiode 2018-2022 overzicht

In maart 2018 gunden de kiezers in Schiedam D66 4 zetels in de gemeenteraad. Dit stelde ons in staat deel te nemen aan het college. Graag vertellen wij, wat wij in het college en raad hebben ondernomen èn bereikt! In het overzicht hieronder nemen wij ook zaken mee, die mede door D66 in de vorige periode zijn gerealiseerd en waarvan de resultaten nu zichtbaar worden.

Natuurlijk zijn deze resultaten voor een deel mogelijk geworden door samen te werken met andere partijen. D66 probeert zich daarom binnen de raad op te stellen als verbindende partij. In een raad met 15 fracties, zoals in Schiedam, is dat misschien wel belangrijker dan ooit!

Wonen en Buitenruimte

Woningaanbod
De woningmarkt in Schiedam, maar ook de woningmarkt in de overige gemeenten binnen de regio rijnmond is erg uit balans. Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen hebben erg veel sociale woningbouw terwijl de overige gemeenten weinig sociale woningbouw hebben. Uit deze overige gemeenten is er daardoor een toestroom van mensen naar de sociale woningbouw van Schiedam. Dit leidt tot wachtlijsten in Schiedam.

Tegelijkertijd zijn er in Schiedam te weinig woningen in het middensegment waardoor Schiedammers vanuit de sociale woningbouw binnen Schiedam moeilijk kunnen doorstromen en daardoor noodgedwongen verhuizen naar andere gemeenten.
We willen graag meer studenten in Schiedam zien wonen.
Ook zien we dat senioren graag willen verhuizen vanuit hun eengezinswoning naar bijvoorbeeld een appartement, maar dat zij dan wel graag in hun vertrouwde buurt willen blijven. Ook hiervoor is te weinig aanbod. Het gevolg is, dat deze mensen langer dan zij zouden willen in hun “oude”woning blijven.

Hiermee worden wachtlijsten in stand gehouden. Een onwenselijke situatie.

De oplossing hiervoor: Bouwen, bouwen, bouwen!

Tijdens het vorige college, waarin D66 de grootste partij was, is veel werk gemaakt van het bouwen van woningen in het midden- en duurdere segment. Onder andere op Sportpark Kethel, Sportpark Harga, de Houthaven.

Dit is een succes gebleken. Zo is 70% van de woningen in de Schiedamse Meesters (Sportpark Kethel) gekocht door inwoners van Schiedam. Ook bij andere nieuwbouwprojecten, zoals Harga, zien we Schiedammers doorstromen in hun eigen stad. Een andere maatregel was het afschaffen van verplichte erfpacht. In Schiedam kun je nu een huis kopen, dat op eigen grond staat.

Meer sociale woningbouw in de regio
Het huidige college, waarvan D66 deel uitmaakt, heeft afspraken gemaakt met een groot aantal steden in Zuid Holland, over het bouwen van meer sociale huurwoningen. Steden die hier de afgelopen tientallen jaren weinig mee hebben gedaan, zullen meer sociale huurwoningen moeten bouwen. Dit zal de druk op Schiedam verminderen.

Ook wordt verder werk gemaakt van het bouwen van woningen in met name het midden- en duurdere segment. Zo staan voor Schieveste ongeveer 3000 woningen gepland. Hierin zijn ook woningen in het sociale huursegment opgenomen.

In september 2020 behandelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie voor Schiedam.

Deze sluit voor het grootste deel aan op ons verkiezingsprogramma. Inclusief onze wens NIET te bouwen op Sportpark Thurlede. Met het onderzoek naar de mogelijkheden voor tiny houses op Volkstuinencomplex Thurlede wordt ook onze wens tot het behoud van dit complex een stuk groter.

Aanpak rattenoverlast
In mei 2018 stelden wij schriftelijke vragen over de overlast van ratten in delen van Schiedam.

Mede naar aanleiding van deze schriftelijke vragen ontstond nieuwe aandacht voor dit probleem. Het zorgde er ook voor, dat een beter contact ontstond tussen gemeente, Irado, Woonplus en bewoners. In een deel van Nieuwland is de aanpak van het probleem actiever en beter gecoördineerd verder gegaan. Met positieve resultaten! Het aantal ratten is afgenomen en de buurt ziet er beter en meer verzorgd uit.

Wat ons betreft een mooi voorbeeld voor verdere aanpak op plekken in Schiedam, waar de overlast er nog wel is.

De volgende stap, naar aanleiding van de ervaringen hierboven, is in het voorjaar van 2021 gezet. In geheel Nieuwland en Groenoord worden bossages verwijderd en vervangen door andere beplanting. Deze nieuwe beplanting is insectvriendelijk en gemakkelijker toegankelijk. Dit moet de aanwezigheid van zwerfafval en plaagdieren voorkomen.

Schaaktafels in de openbare ruimte
Samen met de fractie van de VVD diende D66 een motie in tot het plaatsen van schaaktafels in de openbare ruimte. Het mooie aan deze motie is, dat hij het resultaat was van samenwerking tussen de drijvende kracht achter Urban Chess in Nederland, de Schaakvereniging De Pionnetjes en bewoners en organisaties in de wijk. Inmiddels staan de eerste schaaktafels op het Wibautplein in Nieuwland. En er staat een damtafel in de Gorzen.

De laatste Geus

In de Woudhoek is een aantal straten vernoemd naar de leden van het Geuzenverzet uit de Tweede Wereldoorlog. Een van de Geuzen, Dirk Kouwenhoven, is echter niet herdacht met een straat of plein.
Bij de begrotingsbehandeling in november 2018 hebben wij het college gevraagd om aandacht hiervoor.

Burgemeester Lamers zegde toe, dit onder de aandacht van de straatnamencommissie te brengen.

Veiligheid

Veiligheidsgevoel op de kaart
De afgelopen jaren daalden de criminaliteitscijfers in Schiedam. Het is natuurlijk prachtig dat het aantal misdaden afneemt, maar de Schiedammers ervaren dit niet zo. Dit gevoel van veiligheid (ook wel subjectieve veiligheid genoemd) is net zo belangrijk als de cijfers. Als je je niet veilig voelt, dan ben je ook niet veilig.

D66 heeft hiervoor een aantal maal aandacht gevraagd. Onder andere door hiervoor een toezegging van de burgemeester te vragen bij de behandeling van de zomernota, in juli 2019. Deze toezegging werd gedaan, wat leidde tot een speciaal Stadserf over dit onderwerp. Dit leidde weer tot een onderzoek naar de veiligheidsbeleving in Schiedam, met aanbevelingen.

Een begrijpelijke APV
De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is het overzicht van de spelregels waaraan alle Schiedammers zich dienen te houden. Wat mag wel? Wat mag niet?

Een belangrijk document dus. Maar ook een stuk dat is opgesteld in heel ingewikkeld taalgebruik.

Daarom vroeg D66 in september 2019 om een vereenvoudigde, gemakkelijk te begrijpen versie van de APV. Een vraag waar burgemeester Lamers positief op antwoordde.

Geen noodzaak voor de Corona Noodwet
In juni 2020 sloot D66 Schiedam zich aan bij een verklaring van 32 D66 fracties in Zuid-Holland, waarin werd aangegeven, dat wij afwijzend stonden ten opzichte van de Corona Noodwet, die het kabinet wilde invoeren,

Onderwijs

Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum
Een van de wensen van D66 was een faculteitsvesting voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs, vooral gericht op de maritieme sector. Met de oprichting van het Maritiem Onderwijs en Innovatie Centrum is dit gerealiseerd!

Onderzoek naar structuurklassen
Om het aantal “thuiszitters”(met name kinderen met autisme) terug te dringen, werd bij de behandeling van de zomernota in juli 2019 door middel van een motie aangedrongen op een onderzoek naar het opzetten van een of meer structuurklassen. De motie werd ingetrokken na een toezegging van de wethouder.

Wijs met natuur- en milieuonderwijs
Bij de behandeling van de begroting in november 2021 nam D66 samen met het AOV en PS het initiatief tot een motie om de geplande bezuiniging op natuur- en milieu-onderwijs niet zomaar te laten doorgaan.

De motie riep op tot onderzoek naar samenwerking tussen het NME en andere partners en droeg het college op terug te keren naar de raad, wanneer deze niet de verwachte financiële voordelen (=bezuiniging) oplevert.

Deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.

Laaggeletterdheid
Een goede beheersing van het Nederlands zorgt ervoor dat mensen gemakkelijker kunnen meedoen in de stad.

D66 heeft meerdere malen aangedrongen op het stellen van doelen, om te kunnen meten of de aanpak van laaggeletterdheid in de stad succesvol is. Ons verzoek is overgenomen door het college.

Specialistische jeugdhulp op scholen
Voor dit onderwerp hebben wij de afgelopen jaren regelmatig aandacht gevraagd.

Recent heeft het college, op vragen van D66, aangegeven dat hiervoor plaats komt, wanneer de gemeente Schiedam, samen met Vlaardingen en Maassluis, zoals gewenst zelf haar jeugdhulp kan inrichten.

Duurzaamheid

Hergebruik bouwmaterialen
Bij de behandeling van de begroting, in november 2018, diende D66 een motie in, die opriep tot het hergebruiken van afgedankt bouwmateriaal. Deze motie “Bouwkringloop” is aangenomen en inmiddels is er bij Het Goed een punt waar her te gebruiken bouwmateriaal opgehaald kan worden.

Cultuur

Stadsdichter
Bij de behandeling van de zomernota, in juli 2018, diende D66 een motie in, waarin het college werd opgeroepen het initiatief van het Literair Genootschap, tot het benoemen van een Stadsdichter te ondersteunen. Deze motie is aangenomen. De inmiddels benoemde Stadsdichter wordt door de gemeente actief betrokken bij hiertoe gepaste momenten in de stad, zoals de Dodenherdenking.

Schriftelijke vragen fotofestival
Het Fotofestival Schiedam is in de afgelopen jaren een aantrekkelijk en gezellig evenement geweest. In het najaar van 2018 werd dit festival echter voor het eerst georganiseerd door een nieuwe partij. De organisatie rammelde aan diverse kanten.
Naar aanleiding hiervan stelde D66 schriftelijke vragen aan het college.

Vervolgvragen Fotofestival Schiedam (2021)
Omdat na enkele jaren nog altijd onrust bestond rond de organisatie van het fotofestival heeft de fractie in maart 2021 opnieuw schriftelijke vragen hierover ingediend bij het college.

Een helpende hand voor de cultuursector
Vanwege de Coronacrisis verkeert de culturele sector in Nederland in de problemen. Vanuit het kabinet werd in het voorjaar van 2020 wel geld beschikbaar gesteld voor de cultuursector, maar dit was met name bedoeld voor Rijksinstellingen.

D66 Schiedam heeft in mei 2020 de lokale D66 fracties in Zuid-Holland gemobiliseerd. Namens 30 fracties stuurden wij een verzoek om hulp voor de cultuursector. Dit resulteerde in gesprekken met D66 kamerlid Salima Belhaj. In eerste instantie telefonisch. Maar ook in een videoconferentie van circa 20 fracties met Salima Belhaj.

Ook brachten wij directeur Rob Roos van het Theater aan de Schie in contact met Salima. Hij heeft zelf met haar kunnen praten over de problemen waar hij en zijn collega’s momenteel mee kampen.
Hoeveel onze actie eraan bijgedragen heeft is moeilijk te zeggen, maar uiteindelijk is er beduidend meer geld beschikbaar gekomen om de cultuursector te ondersteunen. Per hoofd van de bevolking staan we in Nederland op dit punt wereldwijd zelfs op de derde plaats!

Aandacht en Zorg

Motie gezond opgroeien
Een gezond Schiedam begint bij de basis: goede voeding voor onze jongste stadsgenoten.

Daarom diende D66 bij de behandeling van de zomernota in juli 2019 een motie in, die opriep tot een onderzoek naar een aanpak tot het voorkomen van overgewicht door kinderen tot vier jaar een gezonde leefstijl aan te leren.

Schriftelijke vragen luchtkwaliteit scholen
In juli 2020 stelden Anouschka Biekman en Zülfikar Güler schriftelijke vragen over de luchtkwaliteit en ventilatie op scholen in Schiedam. Mede na twee Covid-19besmettingen op twee scholen.

Motie Frisse Scholen
Voor het onderwerp “Frisse Scholen” hebben wij al meerdere jaren aandacht gevraagd. Zie ook de schriftelijke vragen hierboven. In december 2020 dienden wij een motie hierover in. Deze werd unaniem aangenomen.

Schriftelijke vragen lage vaccinatiegraad
Na berichten in de media over de lage vaccinatiegraad in onder andere onze regio, stelde de fractie van D66 in april 2019 schriftelijke vragen aan het college. Deze vragen, en de antwoorden erop leest u hieronder.

Schriftelijke vragen Jongeren met een strafblad

Mensen verdienen een tweede kans na een misstap. De praktijk leert, dat jongeren met een strafblad niet terecht kunnen bij schuldhulpverlening. Hierdoor is het voor hen zeer moeilijk een normaal leven op te bouwen.

D66 stelde in maart 2019 schriftelijke vragen hierover.

Initiatief Raadsvoorstel “Geweld achter de voordeur”
Dit raadsvoorstel is in januari 2021 ingediend door 6 fracties uit de gemeenteraad. Een samenwerking van coalitie- en niet-coalitiepartijen. D66 was een van deze partijen.

Schriftelijke vragen “Perspectief voor de jeugd in coronatijd”

Uit bezorgdheid om het toenemende aantal jongeren met psychische klachten ten gevolgde van de coronabeperkingen, stelde de fractie van D66 in februari 2021 schriftelijke vragen.

Emancipatie LHBTI

Begin 2019 ontstond beroering vanwege de ondertekening van de Nashville Verklaring, waarin homoseksualiteit als een zonde werd weggezet en homoseksuele relaties werden afgewezen. D66 drong hierop bij het collega aan op het hijsen van de regenboogvlag, om te laten zien dat in Regenbooggemeente Schiedam iedereen welkom is, ongeacht seksualiteit, ras, geloof of overtuiging.
Hierop werd de regenboogvlag gehesen.

Schriftelijke vragen “behandeling racisme en discriminatie op scholen”

Racisme en discriminatie zijn helaas ook in Schiedam aanwezig. Naar aanleiding van de dood van George Floyd in de VS en verontrustende cijfers in “De staat van de stad 2020” stelde D66 in juni 2020 schriftelijke vragen over de behandeling van racisme en discriminatie op scholen in onze stad.

Vragen over Joods eigendom in en na de Tweede Wereldoorlog

In 2020 besteedden de onderzoeksprogramma’s Pointer en De Monitor aandacht aan de wijze waarop diverse gemeenten in Nederland in en direct na de Tweede Wereldoorlog zijn omgegaan met onroerend goed, dat toebehoorde aan weggevoerde Joodse eigenaren. Hierbij kwamen misstanden aan bod, zoals onteigening en het opleggen van belastingaanslagen. D66 heeft naar aanleiding hiervan samen met de VVD informeel vragen gesteld aan wethouder Rüseler, over de wijze waarop hiermee destijds door de gemeente Schiedam is omgegaan. De wethouder heeft hierop een onderzoek laten instellen.
Wij zijn nog in afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek. Deze verwachten wij richting de zomer van 2021.

Binnenstad

Schriftelijke vragen “verkeer op de Hoogstraat”

Ondernemers op de Hoogstraat ondervonden last van verkeer op tijden waarop dit niet toegestaan is.
Naar aanleiding hiervan stelde D66 schriftelijke vragen. Deze werden niet naar tevredenheid beantwoord, waarna hierover verder gesproken werd met wethouder Bregman.
Het is de bedoeling, dat bij de herinrichting een camerasysteem actief wordt, waarmee overtreders beboet kunnen worden.

Terugdringen winkelleegstand binnenstad

In de vorige raadsperiode is een aantal maatregelen genomen, om de winkelleegstand in de binnenstad terug te dringen. Dit beleid is voortgezet en werk en dat is in de afgelopen jaren duidelijk geworden. De leegstand is inmiddels gezakt van bijna 40% op het dieptepunt, tot ca 18% in 2020. Dus zelfs in het crisisjaar 2020 is de leegstand nog verder afgenomen.
Nog altijd teveel, maar de verbetering is er duidelijk!

Economie

Samen met de Fractie Van Dijk diende D66 bij de behandeling van de zomernota in juli 2019 twee moties in op het gebied van de economie van Schiedam.

De ene motie ging over een onderzoek naar “blurring”; het toestaan van mengvormen binnen de detailhandel en horeca. De andere ging over het realiseren van een fysiek ondernemersloket voor alle ondernemers in Schiedam.

Aan realisatie hiervan wordt gewerkt.

Tijdens de Coronacrisis zijn wij, voornamelijk achter de schermen actief geweest met het onderhouden van contacten met ondernemers en bewonersinitiatieven.

In de raad stelden wij in september 2020 vragen over winterterrassen voor de horeca.

Verkeer en Vervoer

Hoekse Lijn

Het lijkt inmiddels lang geleden, maar de constante vertraging van de opening van de Hoekse Lijn zorgde in 2018 voor een groot ongemak voor reizigers op dit traject. In november 2018 nam D66 het initiatief tot een motie. Deze riep het college op bij de gemeente Rotterdam (eigenaar van het Hoekse Lijn project) en de RET aan te dringen op maatregelen om het comfort van reizigers op de Hoekse Lijn te vergroten. Deze motie werd met ruime meerderheid aangenomen.

Onnodige en onveilige fietspaaltjes

Al een aantal jaar pleiten wij voor het verwijderen van paaltjes op fietspaden, waar deze niet strikt noodzakelijk zijn. Waar deze wel nodig zijn, dienen ze aan de veiligheidsrichtlijnen te voldoen.
De afgelopen jaren heeft dit o.a. geleid tot het verwijderen van een aantal paaltjes op de ‘s-Gravelandseweg. Maar om dit onderwerp onder de aandacht van wethouder en ambtenaren te houden, zijn we in 2020 met de wethouder en een ambtenaar op een aantal locaties gaan kijken.

Deelscooters
Eind 2019 deden de elektrische deelscooters hun intrede in Schiedam. Wat D66 betreft een prima ontwikkeling. Wel een punt van aandacht is het fout parkeren door de gebruikers. Een scooter die de stoep blokkeert zorgt terecht voor ergernis.

Al in mei 2020 heeft D66 aandacht hiervoor gevraagd. Regelmatig vragen we hiervoor nog aandacht bij de wethouder. Zo pleiten wij bijvoorbeeld voor aparte stallingsplaatsen voor deze scooters.

Financiën


Afschaffing hondenbelasting

Jarenlang heeft D66 Schiedam, samen met andere partijen, gestreefd naar afschaffing van de hondenbelasting. Mede door D66 en Progressief Schiedam maakte dit dan ook deel uit van het coalitieakkoord. Toen in 2020 het college met een voorstel kwam, dat naar ons idee niet aan deze afspraak voldeed, stelden D66 en Progressief Schiedam een motie op, die stapsgewijze afbouw van de hondenbelasting als opdracht had. Deze motie is aangenomen door een raadsmeerderheid.

Per 2025 is daarom de hondenbelasting in Schiedam afgeschaft!

Verkoop aandelen Eneco

Nadat de vorige raad had besloten de aandelen Eneco niet ter verkoop aan te bieden nam D66 in het voorjaar van 2019 samen met de VVD het initiatief tot een motie, die het college opriep over te stappen naar de commissie van verkopende aandeelhouders. Deze motie haalde een meerderheid.

In januari 2020 nam D66 samen met VVD, DENK, AOV en CDA het initiatief tot een vervolgmotie, over de verantwoorde besteding van de verkoopopbrengst. Deze motie werd uiteindelijk mede ingediend door GroenLinks, Progressief Schiedam, het SLV en LOS en werd bij stemming aangenomen door een zeer ruime raadsmeerderheid.
Een van de onderdelen van de motie was een revolverend duurzaamheidsfonds. Hiermee maakte D66 een van de punten uit ons verkiezingsprogramma waar. Ook andere onderdelen van ons verkiezingsprogramma komen terug in deze motie. Zoals huisvesting voor senioren, vergroening van de buitenruimte, investeren in sport en bewegen, een stevige financiële basis en gerichte investeringen in een structureel beter Schiedam.

Natuurlijk zijn dit grotendeels ook wensen en speerpunten van andere partijen, waardoor de motie een lijst van gedeelde wensen geworden is.

Activiteiten van D66 Schiedam buiten de raadszaal in deze raadsperiode

4 januari 2020 op straat met “Wensen voor 2020”
29 juni 2019 (SpreekUur 66)
april 2019: uitdelen paaseitjes
17 maart 2019 Uitnodiging tentoonstelling voor Jillis
5 januari 2019 op straat met “Wensen voor 2019”
29 september 2018: in gesprek met D66 tijdens de Brandersfeesten

Wij reikten de D66 Schiedam Valentijnsprijs uit:
In 2019 aan Natascha Visser en Willy Heikamp
In 2020 aan de vrijwilligers van De Boshoek
In 2021 aan de jongeren van Zafer

Ging alles goed in deze raadsperiode?


Nee, soms lopen zaken anders dan je denkt. Zo eindigde het project “Hoogstraat Plus” in een grote teleurstelling. We hadden het graag zo anders gezien: een volledig nieuw ingerichte Hoogstraat. Helaas paste het project uiteindelijk niet in het beschikbare budget en werd gekozen voor groot onderhoud.
Van zaken die succesvol zijn leer je. Van zaken die niet goed lopen leer je als het goed is nog meer.
De lessen van Hoogstraat Plus nemen wij mee bij toekomstige besluiten.