Bijdrage zomernota

Vandaag bespreekt de Schiedamse gemeenteraad de zomernota. De opmaat naar de begroting. Namens D66 sprak fractievoorzitter John van Sliedregt de volgende bijdrage uit:

Voorzitter,

De eerste zomernota van dit college!
Laat ik beginnen met een terugblik op het afgelopen jaar. Dan zie ik een college dat direct al enkele speerpunten uit het coalitie-akkoord heeft aangepakt. Ik zie wethouders die aanwezig zijn in de stad. Die meelopen met organisaties uit hun portefeuille en die spreekuur houden.
Zichtbaar, betrokken en bereikbaar. Prima!

Dan nu de zomernota.

Heel blij zijn wij met de pilot die gedaan gaat worden met de werkbonus. Een diepe wens van D66, ook verwoord in ons verkiezingsprogramma. Een positieve manier om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen. Geen pleisters plakken, maar daadwerkelijk iets oplossen!

Een middel om armoede aan te pakken waarvan D66 ook warm voorstander is, is de brugfunctionaris in het onderwijs. Fijn om vorige week te horen dat het college hiernaar onderzoek doet.
Dit kan ook een nuttig zijn voor het MBO. Waar de uitval hoog is. De wethouder gaat niet over het MBO, maar hij kan dit wel met de besturen daarvan bespreken. Wil de wethouder dit doen?

Op het punt van woningbouw zien we dat het een aantal jaren geleden ingezette beleid werkt. We slagen er beter dan voorheen in huizen te bouwen voor Schiedammers die in hun eigen stad willen doorgroeien naar een grotere woning.
Zijn we er al? Nee, de Staat van de Stad laat zien dat er nog altijd uitstroom is. Het duurt soms jaren voor je de verandering van beleid of de opbrengst van investeringen ziet. Vasthouden aan ingezet beleid is daarom belangrijk. En dat doet dit college.

Eén punt uit het coalitieakkoord missen we op dit punt wel in deze zomernota. Wanneer komt er een visie op de hoogbouw in Schiedam? De inmiddels gelukkig afgeblazen plannen voor The Miller geven aan dat deze echt nodig is.

Groen in de buitenruimte mag wat D66 betreft structureel meer aandacht krijgen. Iedere Schiedammer moet direct in contact kunnen zijn met zowel horizontaal als verticaal groen. Vooruitdenken, nadenken over hoe je dit bereikt is belangrijk. Daarom dienen we twee moties in.
Op het punt van verkeer en mobiliteit:
Om allerlei redenen zijn op dit gebied de laatste jaren te weinig stappen gezet. Laten we daarom kijken hoe we vaart kunnen maken met aanpak van de verkeerscirculatie in Schiedam.
Een betere verkeerscirculatie schept ook ruimte  voor oplossingen op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, voetgangers en fietsverkeer. Hiertoe dienen wij een motie in.
Verder zien we een forse groei van het aantal elektrische auto’s. Die groei zal de komende jaren alleen maar doorzetten.
Niet iedereen heeft de gelegenheid een laadpaal op eigen erf te plaatsen. Maar als je op straatniveau woont en toch vanuit huis wil opladen, dan moet dat toch mogelijk zijn? Het vermindert de druk op openbare laadpalen. Kabelgoottegels kunnen dan een oplossing zijn.
Wil het college onderzoek doen naar de mogelijkheden voor een dergelijke oplossing in Schiedam?

Twee andere punten, die gaan over wat we “Bruisend Schiedam” noemen.
In het coalitieakkoord staat, dat we het horecabeleid gaan versoepelen. Recent is hiertoe al een stap gezet door een wijziging in de APV. Mooi!  Maar wat gaat er verder gebeuren? Kan het college hier iets over zeggen?
Dan het afgeven van vergunningen voor evenementen. Dat is de laatste jaren te vaak onderwerp van discussie geweest. En recent hebben we zelfs moeten zien dat een evenement, KidsBouwdorp, afgelast werd. Ik heb meerdere malen gesproken met de organisatoren van KidsBouwdorp en met de verantwoordelijke collegeleden. Daarbij kreeg ik de overtuiging, dat deze annulering niet zozeer lag in de complexiteit van de vergunning, maar meer aan de communicatie binnen en vanuit de gemeente. Volkomen onnodig dus. En dat kan en moet snel veranderen.
Graag hoor ik van het college welke stappen hier ondernomen zijn en worden.
Voorzitter,
Al jaren is de financiële positie van de gemeente een punt van zorg.
Niet omdat wij iets fout doen, maar omdat er vanuit Den Haag de afgelopen jaren allerlei taken zijn ondergebracht bij de gemeenten, zonder dat daarvoor voldoende geld beschikbaar wordt gesteld.
De afgelopen jaren trokken we iedere keer wat laden open, hieven hier en daar een ongebruikte reserve op. En hoera, we hadden weer een sluitende begroting.
Verzetten we ons tegen het financiële regime dat ons wordt opgelegd?
Ach…. We dienen moties in op een VNG congres, en de VNG praat met het kabinet. Maar structureel heeft dat nog niets opgeleverd.
In deze zomernota zien we het volgende grote probleem al opdoemen. Vanaf 2026 en 2027 dreigen er echt heel forse tekorten.

Het valt het college te prijzen dat men hier vooralsnog geen bezuinigingen op inboekt. Men wil eerst de gesprekken tussen VNG en Rijk afwachten. Prima, maar…

Niet afwachten, maar rammelen aan die poort! Laat Den Haag weten dat het vet hier van de botten is. Dat we straks moeten gaan bezuinigen op de voorzieningen die het wonen in onze stad een extra toegevoegde waarde geven. Zoals cultuur, sport en recreatie. We zien de eerste tekenen al in de brandbrief van Schiedamse culturele instellingen van de afgelopen week.
En wat als we dan over een aantal jaar geen bibliotheek, zwembaden of theaters meer hebben? Is er dan wel voldoende geld?
Laten we niet de kikker zijn in een pannetje water op de inductieplaat. Die stil blijft zitten tot het te laat is. Actie voeren heeft zin. Zeker als je dit met een breed samengestelde groep doet. Kijk naar de recente acties tegen het opheffen van tramlijn 21!
Laat Den Haag waar het maar kan weten dat onze grens is bereikt. En om dan zelf maar een voorbeeld te geven:
De afgelopen weken heb ik gewerkt aan een brief aan de Tweede Kamerfractie van D66. Waarin opgeroepen wordt tot het doen van een structurele extra bijdrage in het gemeentefonds. Deze brief is inmiddels ondertekend door fractievoorzitters en wethouders van D66 van 27 gemeenten in Zuid-Holland. Aanstaande maandag zal hij in Den Haag aangeboden worden aan de fractie.
Hierbij roep ik mijn collega’s van partijen met een landelijke basis op hetzelfde te doen richting hun Tweede Kamerfracties. Laat breed en hard onze stem horen. Laten we niet die kikker in het pannetje water zijn!

Voorzitter, ik blijf optimistisch en sluit af met de wens dat we in Schiedam veel kunnen bereiken, als we elkaar maar weten te  vinden, luisteren naar elkaar en begrip hebben voor elkaar. Een kleurrijke stad, dat zijn we met elkaar.