Begroting: eerste termijn D66

Op 8 november behandelde de gemeenteraad van Schiedam de conceptbegroting voor 2023.
Hieronder de bijdrage die fractievoorzitter John van Sliedregt namens D66 in eerste termijn uitsprak.

“Voorzitter,
Zoals ieder jaar bespreken we in november de conceptbegroting van onze gemeente.
Helaas ook dit jaar in zeer onzekere omstandigheden.
Werden de afgelopen jaren gedomineerd door de pandemie, dit jaar hebben we te maken met de gevolgen van een oorlog aan de rand van Europa. De gevolgen hiervan merken we vooral in Europa zelf en dus ook in Schiedam.

Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar stonden we stil bij de toen oplopende inflatie, die volgens sommige economen en analisten tijdelijk zou zijn. Ik twijfelde daaraan en zei: “Eerst zien, dan geloven”. Niet wetend, wat er allemaal nog zou gebeuren. En hoe extreem het zou worden.
Een oorlog. Mensen die gevlucht zijn en onderdak nodig hebben, energieprijzen die in korte tijd door het dak heen gaan, de dreiging van een recessie. Allemaal zaken die onze stad, haar inwoners, ondernemers, culturele instellingen en verenigingen raken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de recente noodkreet van ons Stedelijk Museum. Zaken die we ons vorig jaar om deze tijd nog niet konden voorstellen.

Wel kan ik mij prima aansluiten bij de nu heersende opinie, dat de inflatie in 2023 sterk kan gaan dalen. Maar ook hier geldt: Eerst zien, dan geloven. En dan nog: met de huidige inflatie en de daaraan gekoppelde ontwikkeling van de rente is het wel héél moeilijk een begroting op te stellen. Met de uitgangspunten waarmee deze conceptbegroting is samengesteld kan de fractie van D66 dan ook leven.
Een conceptbegroting, die D66 positief verraste. Waar de afgelopen jaren creatief gaten gedicht moesten worden, is er nu zelfs wat ruimte voor enkele extra investeringen. Maar wel met ook een terechte waarschuwing: Laten we onszelf niet rijk rekenen nu we een sluitende begroting hebben. Zolang er niet structureel meer geld vanuit het rijk komt, blijft het schipperen en moet we waken voor potverteren. Kijk naar het jaar 2026 in dit document. Ik roep het college dan ook op in Den Haag te blijven lobbyen voor structureel meer steun uit het gemeentefonds.

Maar niet alleen het college heeft hier een taak. Mijn collega’s van partijen met een landelijke basis roep ik op, zich ook sterk te blijven maken in Den Haag, voor de belangen van onze stad. Dat geldt ook voor financiële problemen die te danken zijn aan de huidige crisis. Wij hebben de ingang, maak daar dan ook gebruik van.

Terug naar de conceptbegroting:

De coalitievorming is ditmaal later dan gebruikelijk afgerond. De eerste prioriteit van het nieuwe college was vervolgens het opstellen van de conceptbegroting. D66 is blij dat hierin al wel geld is gereserveerd voor 4 speerpunten uit het coalitieakkoord, die wij ook terugzien in ons verkiezingsprogramma: armoedebestrijding, woningbouw, een schonere stad en de aanpak van racisme en discriminatie.
Wanneer wij vanavond deze conceptbegroting goedkeuren, kan het college door met het opstellen van het collegeprogramma. Met voor deze speerpunten al een budget dat klaarligt.D66 roept het college op bij het opstellen van het collegeprogramma bij het onderdeel sociaal domein vooral te werken aan structurele oplossingen en niet te vallen voor de verleiding van het plakken van korte termijnpleisters. Graag creatieve oplossingen. Waarmee we echt zaken oplossen. Zoals bijvoorbeeld de werkbonus. Een initiatief dat D66 erg lief is.
Zoek bij het bedenken van oplossingen ook aansluiting bij initiatieven en ideeën uit de stad. Bijvoorbeeld de Behoefteknop van Stichting J&S. Een prachtig initiatief, waarmee senioren door een druk op de knop kunnen aangeven dat zij behoefte hebben aan hulp of aandacht. Los van de professionele hulpinstanties, maar gewoon via een initiatief in de wijk. De Behoefteknop bewijst al een tijdje zijn meerwaarde in Schiedam-Zuid. Wil het college in gesprek met J&S om hen te ondersteunen bij het zoeken naar mogelijkheden om dit initiatief ook op andere plekken in Schiedam in te zetten? Graag horen we hoe de wethouder hier over denkt.

Soms moet je geduld hebben als je als raadslid iets aankaart, maar komt het uiteindelijk toch goed.
Maar…… ruim 11 jaar wachten op het nakomen van een toezegging, dat kan natuurlijk niet.
Ik heb het, dat begrijpt u, over de lijst met monumentale bomen in Schiedam.
Vorige maand stelde ik opnieuw vragen hierover. Niet voor het eerst. Hopelijk wel voor het laatst.
Het college gaf aan volgend jaar richting de zomer te komen met een “groene kaart”.
Fijn, maar na zoveel jaar wil ik graag van de wethouder horen dat onderdeel van deze kaart echt ook een overzicht is van monumentale en belangrijke bomen in deze stad. Om te voorkomen dat we op dat moment wéér aan de bel moeten trekken.

D66 staat voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Van jong tot oud. Ook staan we voor goed onderwijs. Voor iedereen.
In de commissievergadering vroegen we de wethouder daarom naar het project “Samen naar School”. Een initiatief om kinderen met een meervoudige beperking een plek te geven binnen het reguliere onderwijs. Er ontstond hier een misverstand over de term “Samen naar School”.
Kan de wethouder ons toezeggen zich hierin te gaan verdiepen en vervolgens hierover met onze fractie het gesprek aan te gaan? Wie weet is dit ook iets voor Schiedam.

Voorzitter,

Ik sluit af.
Met de conclusie dat we in Schiedam een ambitieus college hebben, dat wij als D66 graag de ruimte willen geven een goed collegeprogramma te schrijven. Met de conclusie dat er een begroting ligt, die onze stad voorlopig wat ruimte biedt. En met de overtuiging dat we in Schiedam ook in deze tijd van crisis en steeds moeilijker wordende vraagstukken ver kunnen komen als we ons in elkaar verdiepen, gebruik maken van onze verschillen en elkaar respecteren. Een kleurrijke stad, met een kleurrijke toekomst!