Begroting 2024, bijdrage D66

Op 7 en 9 november behandelt de gemeenteraad van Schiedam de concept-begroting voor 2024.
In de eerste termijn sprak D66 fractievoorzitter John van Sliedregt de volgende beschouwing uit:

“Voorzitter,
Nieuwsgierig opende ik op 5 oktober de concept-begroting. Mijn eerste reactie was er een van tevredenheid. Een begroting die de eerste twee jaar sluitend is, en in 2026 en 2027 grote tekorten kent.
Grote tekorten? Hoe kan je dan tevreden zijn?

Wel, deze tekorten zien we al lang aankomen. En ze zijn te danken aan de korting die vanuit Den Haag gepland staat voor het Gemeentefonds. De grootste bron van financiële ondersteuning van gemeenten in Nederland.
Als deze korting doorgevoerd wordt, dan kunnen we in Schiedam het licht wel uitdoen. Ik heb daar al vaker in deze zaal bij stilgestaan. Hoe zou je in Schiedam in vredesnaam een gat van 12 miljoen moeten dichten….?

Gelukkig heeft dit college het ditmaal inderdaad aangedurfd een begroting op te stellen, die niet structureel sluitend is. De fractie van D66 waardeert dit. Maak het probleem maar zichtbaar!

Op 22 november kiest Nederland een nieuw parlement. Hopelijk komt er daarna snel een kabinet dat eindelijk zorgt voor een stabiel en voldoende gevuld gemeentefonds. Ik blijf een beroep doen op mijn collega’s van partijen die ook een fractie hebben in de Tweede Kamer. Blijf aan de bel trekken. Zodat dit onderwerp na de verkiezingen niet “vergeten” wordt.
Voorlopig moeten we het doen met wat we nu weten. Dat zien we terug in deze begroting.

Kunnen we dan voorlopig achterover leunen? Nee, natuurlijk niet.
Er gaan gelukkig veel zaken goed in Schiedam. Maar er zijn ook zaken die NU onze aandacht nodig hebben.

Zoals het Natuur- en Milieu-onderwijs. Enorm belangrijk voor vooral de jongste groep Schiedammers. Zeker als je bedenkt dat er op het gebied van duurzaamheid, kennis van en omgang met de natuur nog heel veel te winnen is in onze stad. De minst duurzame stad van Nederland, zo lazen we pas.
Van dat lijstje wil de fractie van D66 af. En wel zo snel mogelijk!

Twee jaar geleden kondigde het college een halvering aan van de subsidie voor het Natuur- en Milieuonderwijs. D66 nam daarop met het AOV het initiatief tot een motie, waarin opgeroepen werd deze bezuiniging uit te stellen en te onderzoeken of deze onderbouwd kon worden. Dit onderzoek is inmiddels klaar en de onderbouwing van de bezuiniging wordt daarin niet geleverd.
Toch wil het college haar plannen doorzetten.

Dus is het tijd voor een nieuwe motie, waartoe D66 en Progressief Schiedam het initiatief hebben genomen. We dienen deze in samen met een aantal andere partijen.
Geef de betrokken organisaties nog even de ruimte te onderzoeken welke mogelijkheden tot samenwerking er nog wel degelijk zijn en zet de bezuiniging vooralsnog niet door. Gooi geen zaken weg, die in jaren zijn opgebouwd en die zeer waardevol zijn.

Om van dat lijstje waarover ik het net had af te komen hebben herinner ik het college trouwens ook graag aan de bij de zomernota aangenomen motie inzake verticaal groen. Maar we hebben nog een voorstel: Bekijk welke mogelijkheden er zijn om soepeler om te gaan met het plaatsen van zonnepanelen op historische gebouwen en monumenten in onze gemeente.
Ook hiertoe dienen wij een motie in.

Voorzitter,
In Schiedam gebeuren mooie dingen! De stad is in beweging en uitdagingen worden aangepakt.
Na corona zien we de activiteiten in de stad weer toenemen. Ook het aantal bezoekers van buitenaf neemt toe. Dat is voor een groot deel omdat we veel te bieden hebben op het gebied van historie, horeca en cultuur. De bruisende stad die we willen zijn heeft deze elementen nodig.
Enkele grote culturele instellingen kampen echter nog altijd met de naweeën van de pandemie en van de energiecrisis die vorig jaar de kop opstak. Laten we verantwoordelijk omgaan met het moois dat in de loop van de jaren is opgebouwd in onze stad.

Ten tijde van Corona is er vanuit het Rijk een steunpakket beschikbaar gesteld voor de culturele sector. Van dit vooraf gelabelde geld was nog een bedrag over, dat is overgeheveld naar de algemene middelen. De afgelopen tijd is dit enkele malen ter sprake gekomen tijdens discussies in deze raad. Om de culturele instellingen die het in de komende tijd nog altijd moeilijk zullen hebben een vangnet te bieden heeft D66 samen met PS het initiatief genomen tot een motie. Collega John Maris zal deze straks indienen.

Het blijven uitdagende tijden. De fractie van D66 zal zich blijven inzetten voor een Schiedam waarin voor iedereen plek is, waar voor iedereen gelijke kansen moeten zijn. Ook in het onderwijs.
In antwoord op onze recente schriftelijke vragen over het aanmelden van kinderen voor het basisonderwijs in onze stad staat de mededeling dat het college vernomen heeft dat er op dit punt schaduwlijsten bestaan. Als dit echt zo is, dan vinden wij dit niet kunnen. Het college geeft aan met de Schiedamse scholen in gesprek te gaan. Dat is mooi. Maar onze fractie beraadt zich wel op eventuele vervolgacties.

Voorzitter,
In 2025 viert Schiedam een heel mooi jubileum. De plannen daarvoor beginnen duidelijk te worden. En dat is natuurlijk ook hoog tijd. Met de raadsbrede motie inzake de besteding van 750.000 euro hopen we als raad de stad een aantal mooie cadeaus te bieden in dat jubileumjaar.

Maar we hebben nog een jubileum te herdenken. Alleen geen fraaie gebeurtenis.
We hebben inmiddels kunnen herdenken dat de gemeenteraad van Schiedam al ruim twaalfeneenhalf jaar wacht op nakoming van de toezegging tot het opstellen van een monumentale bomenlijst. Inmiddels onderdeel van de groene kaart.
In mei jl vroeg ik hier voor het laatst naar. “We hopen de eerste versie voor de zomer vast te stellen”, was het antwoord. Het is nu november. De monumentale bomen verliezen hun bladeren en wij hebben nog niets gezien. Dit kan echt niet! Wanneer komt die lijst nu eindelijk eens?

Maar los van het bovenstaande:
De fractie van D66 is blij met dit college en de zaken waarmee het bezig is.

Voor wat betreft het bieden van kansen aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben: wij zijn erg blij met de pilot met de werkbonus. We hopen dat deze proef mensen aan het werk krijgt.
Maar ook zaken als de succesvolle verhoging van de grens van de starterslening, de zelfbewoningsplicht en recent de startnotitie inzake het actieplan inclusieagenda. Of zeg maar gewoon “Samenleven”.

Maar ook ben ik blij met de manier waarop we elkaar in de raad momenteel soms kunnen vinden.
Ik hoop dat we dit kunnen voortzetten: samenwerken waar we elkaar kunnen vinden. En een respectvolle discussie voeren wanneer we het inhoudelijk niet eens zijn met elkaar.

Een mooier Schiedam bereiken we alleen samen. Dat geldt voor alle inwoners van onze stad. Laten we als raad het goede voorbeeld geven.