Algemene beschouwingen 2023

Op 4 juli vonden de zogenaamde algemene beschouwingen plaats in de gemeenteraad. Alle politieke partijen vertellen dan wat zij vinden van de plannen voor volgend jaar. Die plannen staan in de Kadernota. Hier vind je de bijdrage van D66 Rheden.

“Een nieuwe lente” lezen we in het voorwoord van de Kadernota. “…Een nieuw geluid”, vul ik maar aan. Maar hebben we deze tonen al niet eerder gehoord? We zien een financieel perspectief dat niet rooskleurig is. Deels overkomt het ons en deels laten we het ons gebeuren.

De fractie van D66 maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Zowel de gemeenteraad, het college en de organisatie zijn nodig om tijdig op te kunnen treden! Bij de begrotingsbehandeling in 2022 heeft de fractie van D66 ook aangegeven dat er nog werk te doen is, onder andere om grip en inzicht te krijgen op wat we willen doen en wat daarvan de maatschappelijke effecten zijn.

Voorzitter, een nieuwe lente, een nieuwe Kadernota. Maar over welke kaders gaan we het hebben? Graag willen we 4 onderwerpen aankaarten: Politieke dilemma’s – en hoe er mee om te gaan. Een daadkrachtige gemeente – kijkende naar de langere termijn. Het streven naar een sluitende begroting en aandacht voor de solvabiliteit en weerstandsratio.

Politieke dilemma’s

Het moeilijkste als raadslid zijn de politieke dilemma’s die je steeds tegenkomt. Wij willen als D66 daarin keuzes maken die wij kunnen uitleggen. Soms conflicteert een keuze met een eerder genomen besluit. Dat is lastig en soms moeten we dan toch een ander besluit nemen.

De wereld verandert. Niets blijft hetzelfde en daarom is het wel eens nodig om eerdere besluiten nog eens tegen het licht te houden. Het is nodig om soms terug te kijken om te zien of je nog op koers ligt naar die stip, op de langere termijn!

Als D66 vinden wij het belangrijk dat we daar dan open over zijn en dat wij onze argumenten met ieder delen. Waarom is de keuze die we maken nu van belang? Ook als een besluit een keuze is die pijn doet, zeker als dit botst met eerdere besluitvorming.

Een daadkrachtige gemeente

Want op de lange termijn willen wij nog altijd een daadkrachtige gemeente zijn. Een gemeente die keuzes maakt en durft te maken. Zodat het voor onze inwoners ook over 20 jaar nog net zo prettig wonen is als nu. We kunnen nu – op korte termijn – een generieke energietoeslag uitkeren, maar wat betekent dat voor de langere termijn? Kunnen we dan voorzieningen, zoals een rolstoel, niet meer
betalen voor iemand die dat echt nodig heeft?

Compensatie over de ene boeg gaat ten koste van service over de andere boeg. Daarom moeten wij zorgen voor financiële stabiliteit en dat brengt ons bij onze volgende punten: een sluitende begroting en een goed weerstandsvermogen.

De financiële gezondheid van de gemeente

D66 heeft het al vaker gezegd dat de focus meer mag liggen bij de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Niet als eerste reflex ‘compenseren’, maar juist ‘uitdagen’! Het HOE! Het moet gaan om het versterken van veerkracht en persoonlijke groei. Dus laten we oppassen dat we niet voor de bühne gaan overdrijven, laten we ook blijven nadenken. Omdat de pot met geld niet eindeloos diep is!

Daarom onze oproep aan alle portefeuillehouders en aan alle domeinen, om te kijken waar de (financiële) ruimte zit met inachtneming dat de gemeente er niet altijd voor aan de lat
staat! Kijk zowel naar minderen in de uitgaven als vergroten van de inkomsten.

In het coalitieakkoord hebben we afspraken gemaakt om de financiële reserve aan te vullen, waarbij de door de provincie gehanteerde maatstaven voor een goede financiële positie het
uitgangspunt is. D66 gaat ervan uit dat we deze ambitie ook blijven nakomen. Omdat voor de jaren 2024 en verder geen concrete bedragen zijn afgesproken, is het des te belangrijker om een duidelijk kader te hebben voor risicomanagement, weerstandsvermogen en solvabiliteit.

Voorzitter, bij de behandeling van de begroting 2023 (in het najaar van 2022) hebben we aan het college gevraagd om met een nota risicomanagement te komen om de kwaliteit van het risicoprofiel te verhogen. Concreet de vraag aan het college: wat is hier de stand van zaken van? Wanneer kunnen we deze nota verwachten?

Tot besluit

Nu nog een paar wensen, voorzitter, waarvan we hopen dat het college deze meeneemt in de begroting voor 2024:

  • Een verdere uitwerking van het onderwerp dat wij afgelopen juni in de oriënterende vergadering hebben geagendeerd over een bewuste en veilige inzet van digitale technologieën. Om zo te komen tot een beleidskader.
  • De uitwerking van een omgevingsfonds. Een onderwerp dat we al vaker hebben aangekaart. Een waardevermeerdering bij een functiewijziging, de baten daarvan zouden ten goede moeten komen aan de omgeving via een omgevingsfonds. Ga daarmee aan de slag.

Als laatste hopen wij dat, na de ‘nieuwe lente’, de rest van de seizoenen financieel mooier worden! Dankuwel.