Wonen

Meer woningen

WAT
In 2026 is er in de gemeente Rheden een fors aantal nieuwe woningen gebouwd of gepland ten opzichte van het aantal woningen begin 2022. D66 wil daarbij bewaken dat deze woningen duurzaam en natuur-inclusief gebouwd worden. De natuur en het cultuurhistorisch landschap worden daarbij gekoesterd.

WAAROM
Door een te lage bouwproductie is er in Nederland een groot tekort aan woningen ontstaan en zijn de prijzen de pan uit gerezen. Tot 2030 moeten er daarom een miljoen huizen bijkomen in Nederland. D66 vindt het belangrijk dat degenen die een betaalbare woning zoeken daarvoor ook in de verschillende dorpen van hun eigen gemeente terecht kunnen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Te ondersteunen en te bewaken dat op de voormalige ziekenhuislocatie van Rijnstate in Velp binnen tien jaar een nieuwe woonwijk met minimaal 750 betaalbare huizen wordt gerealiseerd, plus 350 woningen op het aanpalende terrein van het voormalige Golden Tulip Hotel.
 • Naast de bestaande plannen gericht te zoeken naar slimme mogelijkheden om enkele honderden nieuwe woningen te ontwikkelen. Bij voorkeur op inbreidingslocaties, ook door op beperkte schaal hoogbouw toe te staan.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

WAT
Met het in 2026 verhoogde aanbod aan woningen wil D66 ervoor zorgen dat alle doelgroepen gemakkelijker dan nu een passende woning kunnen vinden in de dorpen binnen onze gemeente. De woningen zijn, in verschillende prijsklassen, beschikbaar voor starters en doorstromers.

WAAROM
D66 vindt het belangrijk dat alle doelgroepen die een passende woning zoeken daarvoor ook in de verschillende dorpen van de gemeente Rheden terecht kunnen. Voor starters en doorstromers met een gemiddeld budget is momenteel te weinig aanbod binnen de gemeente. Ook voor oudere inwoners met een niet- levensloopbestendig huis zijn de mogelijkheden om binnen de gemeente te verhuizen te beperkt. Dit willen we veranderen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Te borgen dat er in de projecten die ontwikkeld worden voldoende aanbod is voor starters en huishoudens met een inkomen tot twee keer modaal.
 • Te borgen dat het aandeel van sociale huurwoningen mee ontwikkelt met de omvang van de doelgroep.
 • Samen met de ontwikkelaars en de woningcorporaties meer woningen realiseren in de middenhuur-klasse, zodat mensen gemakkelijker kunnen doorstromen en er weer woningen vrijvallen.
 • Er meer levensloopbestendige woningen worden ontwikkeld, waarbij de gemeente het instellen van voorrangsregelingen voor eigen bewoners stimuleert.
 • Verbetering van huisvesting voor studenten en jongeren te stimuleren.
 • Enkele locaties te vinden waar, met draagvlak van de omgeving, tiny houses en andere woonvormen gebouwd gaan worden.
 • Organisaties en maatschappelijke instanties ruimte te bieden om wonen en zorg te combineren.
 • Ons ervoor hard te maken dat groepen mensen met gezamenlijke initiatieven hun woonwensen zoveel mogelijk kunnen realiseren.

Duurzame woningvoorraad

WAT
D66 zet met de invulling die aan de nieuwbouwopgave gegeven wordt grote stappen op het vlak van circulaire en natuur-inclusieve bouw van energieneutrale woningen. D66 is daarbij actief promotor van innovaties op woongebied.

WAAROM
Om een bijdrage te leveren aan de vermindering van de stikstofdepositie en de reductie van CO2.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Voor alle nieuwbouw te borgen dat deze goed ingepast wordt in het landschap.
 • Voor alle nieuwbouw is het uitgangspunt dat deze klimaatpositief wordt gebouwd. Dit betekent dat nieuwe huizen meer energie produceren dan verbruiken. Dit compenseert oude huizen die moeilijk te verduurzamen zijn.
 • Circulaire bouw, energieneutrale bouw en CO2-opslag door houtbouw te stimuleren, door hieraan voorrang te geven bij de vergunningverlening.