Natuur, toerisme en recreatie

WAT
In 2026 hebben we grote stappen gezet als het gaat om het herstel van onze natuur en de biodiversiteit en is recreatie en toerisme meer in balans gebracht met de omgeving dan nu. Juist omdat we het belangrijk vinden dat inwoners, toeristen en ondernemers kunnen genieten van al het moois dat Rheden te bieden heeft, zet D66 in op het herstel van biodiversiteit, koesteren we onze bijzondere natuurgebieden en zorgen we ervoor dat recreëren op een verantwoorde manier gebeurt, met respect voor de natuur en de dieren die er leven.

WAAROM
In de gemeente Rheden kunnen wij genieten van bijzondere landschap en natuur. Veel inwoners genieten hier dagelijks van en jaarlijks trekt het vele toeristen onze kant op. Een gevolg is op dit moment ook dat het niet goed gaat met de biodiversiteit van de Veluwezoom. Dit betekent dat wij voor belangrijke keuzes staan in hoe wij omgaan met landschapswaarden.
Tussen natuurbehoud, natuurbeleving en toegankelijkheid ligt een spanningsveld waar we een verantwoorde balans in moeten vinden.
We willen dat de natuur en de dieren die hier leven de ruimte krijgen en de biodiversiteit kan herstellen. Tegelijkertijd willen we ruimte bieden voor verantwoorde recreatie en beleving van de natuur in onze gemeente. Wij willen een goede gemeentelijke regulering van (dag)toerisme, met name tijdens de piekdagen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • De gemeente Rheden aantrekkelijk te houden voor toeristen door ecologisch verantwoord gebruik van de natuurgebieden. We zoeken daarin een gezonde en toekomstgerichte balans tussen ecologische verbeteringen, economische belangen en welzijn van inwoners. Wij zijn daarbij voor maatwerk en het doorvoeren van verbeteringen op basis van onderzoek, gegevens en feiten.
 • Verdieping van de samenwerking tussen Rhedense ondernemers op het gebied van toerisme, waarbij we een verschuiving van dagrecreatie naar verblijfsrecreatie nastreven.
 • In de uitwerking van het ‘Masterplan Veluwezoom’ te borgen dat de uitgangspunten die we belangrijk vinden – forse reductie van gemotoriseerd verkeer door het natuurgebied, maar ook het toegankelijk houden van de Posbank voor bezoekers – zo goed mogelijk worden behaald zonder ongewenste neveneffecten.
 • Weekendafsluitingen die de twee mogelijkheden voor ‘rondjes Posbank’ op een effectieve manier afsluiten te zien als het minimum dat met ‘Masterplan Veluwezoom’ moet worden bereikt.
 • De effectiviteit van deze weekendafsluitingen wordt in de komende jaren gemonitord, indien nodig kunnen verdergaande maatregelen worden genomen om de gewenste reductie van het gemotoriseerd verkeer door het natuurgebied te bereiken.
 • De dialoog met Natuurmonumenten aan te gaan over hoe betere spreiding van bezoekers over de Veluwezoom bereikt kan worden, bijvoorbeeld door betaald parkeren in te voeren voor de centraal in het natuurgebied gelegen parkeerplaatsen.
 • De informatievoorziening van de gemeente meer toe te spitsen op betere spreiding van bezoekers en vermindering van gemotoriseerde verkeersbewegingen in het hart van de Veluwezoom.
 • D66 wil dat de gemeente een beleid opstelt over de maatschappelijke doelen die we willen bereiken met het toerisme in onze gemeente, en wat er wel/niet ten koste mag gaan van het toerisme.
 • We willen dat de gemeente onderzoekt of oude paden kunnen worden hersteld als wandelroutes. Bijvoorbeeld kerkepaden, jaagpaden en markewegen, die onder meer door ruilverkaveling zijn verdwenen. Het cultuurlandschap is ook het ontdekken waard.
 • Extra wandelroutes door ons cultuurlandschap, bijvoorbeeld langs de IJssel, kunnen de druk op de natuurgebieden verlichten.
 • Te onderzoeken of de fietsroutes door de Havikerwaard en tussen Rheden en Velp beter met elkaar te verbinden zijn, zodat een aantrekkelijke route van Dieren naar Velp langs de IJssel ontstaat.
 • De mogelijkheden te bekijken van een betere toeristische benutting van het Apeldoorns kanaal.