Economie en werk

Circulaire economie

WAT
In 2040 is de gemeente Rheden circulair.

WAAROM
Alle menselijke activiteit draait op wat de aarde ons geeft. Maar de capaciteit van onze aarde kent haar grenzen. De wereldbevolking blijft groeien en de vraag naar grondstoffen blijft toenemen. We maken producten (vaak) goedkoop en gooien die na gebruik weg. Om dit tegen te gaan is een ander economisch model nodig, waarbij het maximaliseren van hergebruik en het minimaliseren van waardevernietiging het uitgangspunt zijn. Dus het optimaliseren van de levensduur van producten, onderdelen en materialen, zodat ze aan het einde van deze levensduur zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden hergebruikt.

HOE
Dit bereiken we door:

 • De circulaire economie tot uitgangspunt te maken bij al ons handelen. Dus bij alle gemeentelijke plannen en opdrachten en bij alle bestaande (interne) financiële afwegingen en benaderingen.
 • Bij het maken van (stedenbouwkundige) ontwerpen rekening te houden met meer hergebruik en zuiniger omgaan met grondstoffen. Slim ontwerpen (minimaliseren van primaire grondstoffen), bewust gebruik (producten gaan langer mee) en meer en beter hergebruik.
 • Voor het meer en beter hergebruik zijn kringloopwinkels en repair-cafés van belang.
 • Een ja-nee-beleid voor de hele gemeente. Dus geen reclame meer in de brievenbus, behalve als er een ja-ja-sticker op zit.
 • De deeleconomie te stimuleren. Naast het inzetten van deelauto’s ook deelgereedschap, deelfietsen of deeleigendom e.d., mogelijk georganiseerd in coöperatieve samenwerkingen en uitvoering op wijk- of dorpsniveau. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld.
 • Het stimuleren van circulair handelen van het bedrijfsleven door de inzet van stimuleringsregelingen en kennisuitwisseling te bevorderen.

Lokaal
ondernemen

WAT
De economie ontwikkelt zich op allerlei vlakken, en verandert daarmee onmiskenbaar. D66 Rheden wil zich inspannen in om in die transitie optimale omstandigheden te creëren of te behouden voor ondernemers in onze gemeente.

WAAROM
Een vitale lokale economie is belangrijk voor onze gemeente Rheden.
Denk hierbij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven, maar ook aan faciliteiten voor de groeiende groep zzp-ers die onze gemeente rijk is.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Als de gemeente diensten inkoopt of inhuurt dit zo veel mogelijk lokaal te doen. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld dat bij een enkelvoudige onderhandse aanbesteding in principe een lokale ondernemer om een offerte wordt gevraagd.
 • Ondernemers te helpen lokale productie en het kopen van lokale producten door consumenten te promoten: dit is niet alleen goed voor de lokale economie, maar vaak ook een duurzamere optie.
 • Er aan bij te dragen dat er meer locaties met flexibele werkplekken komen van waaruit zzp-ers of startende ondernemers kunnen werken.
 • Ondernemers die werken met kleine kringlopen, hergebruik en die het potentieel van mensen optimaal inzetten extra te ondersteunen.
 • De mogelijkheden voor het aan huis verrichten van ambachtelijk werk te verruimen.

Werk

WAT
We willen, samen met de ondernemers in de gemeente en directe omgeving, beleid ontwikkelen dat ertoe leidt dat zoveel mogelijk inwoners vanuit de bijstand of met een indicatie vanuit de participatie- wet, mee kunnen doen in het arbeidsproces. Dit naar ieders vermogen en zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

WAAROM
Het is voor mensen met een bijstandsuitkering of met een psychische of verstandelijke beperking vaak lastig om werk te krijgen. Vanuit de Participatiewet is de gemeente verantwoordelijk om mensen die kunnen werken maar dit niet redden zonder een steuntje in de rug, aan het werk te helpen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Inwoners te stimuleren om vanuit de bijstand (meer) vrijwilligerswerk te doen, zodat de betreffende inwoner relevante werkervaring opdoet en zijn netwerk uitbreidt.
 • Inwoners in de bijstand toestemming te geven om opleidingen te volgen als deze de kans op werk vergroten. We passen daarvoor sollicitatieverplichtingen aan.
 • Initiatief te nemen voor een pilot ‘Bijverdienen in de bijstand’. We kunnen hierbij een voorbeeld nemen aan andere gemeenten die hier al ervaring mee hebben.
 • Mensen die in de WW zitten of geen vast inkomen hebben, begeleiding aan te bieden om te voorkomen dat ze in de bijstand komen.
 • Voor die groep bijstandsgerechtigden die niet reageert op positieve prikkels, gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheden om hen te activeren.
 • Te zorgen voor voldoende veilige plekken voor beschut werk voor mensen met een beperking.
 • Bij de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aan te blijven sluiten bij regionale ontwikkelingen en te blijven deelnemen in arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor.
 • Waar mogelijk te experimenteren met een vorm van basisinkomen.