Energietransitie en klimaat

CO2 neutraal

WAT
In 2040 is de Rhedense samenleving klimaatneutraal, met inzet van groene energie die betaalbaar is. In 2030 is de gemeente voor 55% klimaatneutraal. Met klimaatneutraal bedoelen we: geen uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) en andere stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

WAAROM
Rheden draagt hiermee bij aan de reductie van broeikasgassen en andere schadelijke stoffen, zodat de aarde niet verder opwarmt en de klimaatdoelen uit het ‘Verdrag van Parijs’ worden behaald. De uitstoot van stikstofverbindingen is schadelijk voor voedselarme natuurgebieden en microplastics zijn schadelijk voor levende organismen. De uitstoot daarvan moet dus óók naar nul.

HOE
Dit gaan we bereiken door zowel in te zetten op het besparen van energie als de opwek van hernieuwbare, schone energie mogelijk te maken.

 • Besparen van energie, want energie die niet wordt gebruikt hoef je ook niet (duurzaam) op te wekken. Dit geld zowel voor particulieren als ondernemers en organisaties.
 • Meer inzetten op bewustwording en gedrag door de inzet van energiecoaches, het stimuleren van isolerende maatregelen en het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
 • Geen ‘greenwashing’ – het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is bij inzet van groene energie.
 • Het bestrijden van energiearmoede door de inzet van (extra) middelen en beleid, zodat iedereen mee kan doen.
 • Woningcorporaties stimuleren hun woningbezit te verduurzamen, ook door de nadruk te leggen op de naleving van de gemaakte prestatieafspraken.
 • In 2026 zijn 50% van alle daken (van zowel particulieren als bedrijven) voorzien van zonnepanelen of -boilers. Hiertoe kan van de huidige welstandsregels worden afgeweken.
 • Daarnaast opwek van duurzame energie realiseren, door windturbines en zonnevelden.
 • Proeftuinen voor innovatieve duurzame plannen – regelluw als dat kan – en ondersteuning van duurzame initiatieven uit de samenleving en coöperatieve plannen.
 • Grote stappen zijn nodig en daar willen we de inwoners van de gemeente bij blijven betrekken. Ook na het moratorium op grootschalige opwek (2023 en verder) blijft het uitgangspunt dat ook de omgeving profiteert van de opbrengsten.
 • Stimuleren van marktpartijen, zoals architecten, ontwerpers, aannemers en hoveniers, om met ideeën te komen die bijdragen aan de duurzaamheidsopgave.
 • Inzet (bestaande) gebouwen bij de energietransitie meer stimuleren. Zowel het verduurzamen van het gebouw zelf, maar ook het gebruik van het gebouw voor de transitie (meer zon op bestaande daken, etc.).
 • Door onze groene omgeving te versterken en het bomenbestand uit te breiden wordt de potentie om de CO 2 uit de lucht (duurzaam) vast te leggen verhoogd.
 • Met een transparant proces per wijk, inwoners begeleiden om van aardgas over te stappen naar een andere warmtebron voor hun woningen (zoals in de proeftuin Dieren-Noordwest).

Klimaatbestendig

WAT
In 2040 is de Rhedense samenleving klimaatbestendig, zodat wateroverlast en hittestress (droogte) geen problemen meer opleveren.

WAAROM
Door klimaatveranderingen ondervindt de samenleving overlast. Denk aan wateroverlast of te weinig water (droogte en hittestress). De gemeente Rheden moet voorbereid zijn op deze veranderingen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Het verhard oppervlak in de gemeente niet toe laten nemen en liefst zelfs te zorgen voor een afname. Voor elke nieuwe verharding zal ergens anders ten minste dezelfde oppervlakte aan verharding moeten verdwijnen.
 • Het ondersteunen van bewustwordingscampagnes, zoals het NK Tegelwippen. Hierdoor worden inwoners gestimuleerd zelf maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld het verwijderen van tegels in de tuin en het opvangen van hemelwater.
 • Klimaatbestendig bouwen is de standaard, zodat geen hemelwater in het rioolsysteem komt. Hemelwater wordt in het gebied opgevangen.
 • Het realiseren van stedelijk groen en water. Klimaatadaptieve openbare ruimtes, ook als aantrekkelijke speeltuin of ontmoetingsplek voor jong en oud. Educatie hierover op scholen.
 • Gemeentelijke voorzieningen (denk aan rotondes, bushokjes, openbare en recreatieve ruimtes) worden zoveel mogelijk groen, natuurinclusief en circulair gebouwd en/of aangelegd. Voor 2030 wordt alle verharding op openbare parkeerplaatsen vervangen door waterdoorlatend/natuurinclusief materiaal, bijvoorbeeld grasbetontegels.
 • Samen met de inwoners worden in wijken bomen en ander groen (struiken, heggen, planten) aangeplant.

Biodiversiteit

WAT
In 2050 is de biodiversiteit in Rheden in goede staat en zijn we bereid om als tussenstap te kiezen voor een duurdere of minder efficiënte oplossing als dit bijdraagt aan verder behoud en herstel van de biodiversiteit.

WAAROM
De wereld kan niet zonder biodiversiteit, maar die staat door menselijke activiteiten onder druk. Onder meer door onze wijze van landgebruik, de uitstoot van verontreinigde stoffen (o.a. stikstofuitstoot) en de klimaatveranderingen.

HOE
Dit bereiken we door:

 • Het behoud en vergroten van de biodiversiteit door de natuur inclusiviteit tot uitgangspunt te maken van al ons handelen.
 • Het goede voorbeeld te geven bij groen- en bermonderhoud (bijvoorbeeld door minder maaien) en extra te investeren in natuurbehoud.
 • Bij nieuwbouw te zetten op natuurinclusief bouwen, zodat de biodiversiteit in nieuwe wijken verbetert, door o.a. het plaatsen van vleermuis- en vogelkasten et cetera.
 • Meer groen en diversiteit, zowel op gebouw- als wijkniveau door aanleggen van bijenvelden, insectenhotels, sedumbedekking, heideveld, etc. Biodiversiteit is ook het uitgangspunt bij het beheer van eigen bos en heide.
 • De uitstoot van stikstofverbindingen onder controle brengen en houden.
 • Inzetten op natuur-inclusieve landbouw, het bewustzijn vergroten ten aanzien van duurzame voedselketens, het tegengaan van bestrijdingsmiddelen, kleinschalige landbouw met korte ketens en het bevorderen van een circulaire stroom.
 • Landbouw inzetten als bufferzones voor de bescherming van de Veluwezoom. Met ruimte voor poelen, bloemrijke slootkanten en akkerranden.