Vragen vluchtelingen opvang

In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren
van opvanglocaties voor vluchtelingen en huisvesting voor statushouders. Het woningtekort zorgt daarbij ook in Renkum voor een dilemma: hoe creëren we nieuwe woningen en realiseren we tegelijkertijd voldoende goede opvangplekken voor vluchtelingen? D66 Renkum weet dat de gemeente Renkum continue hard werk om dit alles goed te regelen.
Om een update te krijgen over hoe het gaat, stelde Dorien Firet namens D66 Renkum tijdens de raadsvergadering van 20 april enkele vragen over de vluchtelingenopvang in Renkum: Hoeveel vluchtelingen vangen we nu op? Handelen we volgens de afspraken die met regiogemeenten zijn gemaakt? Wordt er actief verkend op welke locaties er op korte termijn uitbreiding plaats kan vinden en op basis waarvan vindt dat plaats? Hoe maakt het college een goede afweging tussen nieuwbouw van woningen enerzijds en het creëren van opvangplekken anderzijds?
 
Burgemeester Agnes Schaap gaf als portefeuillehouder antwoord op de vragen. Dat is hier terug te zien.