Speerpunten van de fractie

Na de verkiezingen gaat de fractie met de volgende speerpunten aan de slag. Deze komen natuurlijk uit ons verkiezingsprogramma. De fractie heeft deze speerpunten ook benoemd in onze gesprekken met de (in)formateur en in de raadsvergaderingen.


Als er sprake zal zijn van raadsbreed vastgelegde afspraken (al dan niet in een raadsakkoord) zijn die afspraken zo concreet en eenduidig vastgelegd dat interpretatieverschillen achteraf niet kunnen plaatsvinden. D66 Renkum zal constructief meedenken en meewerken en hecht daarbij grote waarde aan een cultuur in de raad van samenwerken en betrouwbaar zijn.
 
Wat in de afgelopen raadsperiode is besloten en vastgesteld komt wat D66 Renkum betreft niet opnieuw in de raad ter discussie als er geen (inhoudelijke) argumenten zijn om er in de raad opnieuw aandacht aan te besteden. De gemeente moet een betrouwbare overheid zijn dus de uitwerking van beleid uit de afgelopen raadsperiode wordt nagekomen zoals afgesproken.
 
D66 Renkum wil dat de raad een positieve grondhouding aanneemt ten aanzien van de regionale samenwerking.
Dat houdt in dat de gemeenteraad actief participeert in, samenwerkt binnen regionale samenwerkingsverbanden. De Renkumse belangen moeten bijvoorbeeld goed worden behartigd in de Groene MetropoolRegio en de Euregio. Daarbij moet voortdurend proactief in de raad worden teruggekoppeld wat er regionaal speelt, wat Renkum als gemeente daarbij doet/wil en hoe we onze lokale democratische besluitvorming daarop afstemmen.

Wat betreft de bestuurskwaliteit wil D66 Renkum dat de scenario’s uit het Rapport Berenschot nog allemaal “meedoen”. Vanuit dat wat het beste is voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties moet de gemeenteraad kiezen en doen wat nodig is, niet wat maatschappelijk het makkelijkst scoort in de beeldvorming.
 
In het kader van participatie wil D66 Renkum dat er bij projecten waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken zijn een participatieladder wordt opgesteld waardoor verwachtingen vooraf, tijdens en na het project duidelijk en ondubbelzinnig zijn aangegeven en vastgelegd. Ook wil D66 Renkum dat er meteen aan het begin van de nieuwe raadsperiode een proces wordt opgestart waarbij wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van burgerparticipatie zodat een bestendige burgerraad tot ontwikkeling gaat komen.

Ten aanzien van het klimaat dienen er ambitieuze en  concrete maatregelen vastgelegd te worden die ervoor zorgen dat Renkum als gemeente bij de voorlopers gaat behoren. Opmerkingen als “klimaatambities zetten we op pauze” zal D66 Renkum dan ook niet meer accepteren. Maatregelen die nodig zijn worden genomen, waarbij inwoners het eerlijke verhaal zal worden verteld ook als dat moeite kost.
De focus ligt op het behalen van klimaatdoelen vóór het jaar 2040 en niet pas in 2050. Bij dit alles dient er actief te worden aangesloten en worden afgestemd op dat wat er buiten de gemeentegrenzen wordt gedaan en wordt de innovatieve denk- en uitvoeringskracht bij lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties door de raad actief opgehaald en gebruikt.
 
In het kader van de energietransitie is en blijft het benutten van waterkracht voor D66 Renkum een belangrijk speerpunt. De realisatie van de afspraken in overeenstemming met de Regionale Energie Strategie (RES) zijn uitgangspunt. Ook hier wordt de innovatieve denk- en uitvoeringskracht bij lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties actief door de raad en het college opgehaald en gebruikt.

Besparen op kunst en cultuur doen we in Renkum niet. Anders hebben we niets meer om nog voor te vechten. Dus krijgen kunst en cultuur in het kader van financiële afwegingen die gemaakt moeten worden wat D66 Renkum betreft eenzelfde status als alle andere onderwerpen.
 
Er blijven in elk geval twee volwaardige bibliotheken bestaan (in Renkum en in Oosterbeek) en er wordt gestreefd naar een ‘Kulturhus’ in elke dorp. Dat is een plek waar diverse voorzieningen onder één dak worden geplaatst, zoals een peuterspeelzaalkinderopvang, schoolruimtes, spreekkamers voor zorgaanbieders, een bibliotheek, vergaderfaciliteiten en ontmoetingsplekken. De bibliotheek vormt daarbij de spil van dienstverlening op het terrein van informatie, educatie en cultuur.
 
De nieuwe visie op Kunst en Cultuur moet wat D66 Renkum betreft worden gedragen door de culturele en kunstbevorderende instanties die actief zijn in Renkum.

D66 Renkum wil dat de gemeenteraad van Renkum meewerkt aan het creëren van een inclusieve samenleving waar iedereen volwaardig aan mee kan doen. Renkum moet een gemeente zijn die opkomt voor de belangen van zowel de huidige als de toekomstige bewoners.
 
Door de financiële situatie en de demografische druk lopen jeugd- en ouderenzorg steeds meer vast en moet de gemeentelijke aanpak grondig worden herzien en anders worden georganiseerd. Hierbij dient informele zorg veel meer aandacht te krijgen en (financieel) te worden ondersteund.
 
Vluchtelingen en andere nieuwkomers worden niet alleen opgevangen qua huisvesting, maar worden wat D66 Renkum betreft direct, actief en vanuit de intentie dat zij erbij horen opgenomen in de Renkumse samenleving. Dat betekent dat onderwijs, toegang tot voorzieningen en mogelijkheden tot arbeidsparticipatie voor deze mensen net zo goed geregeld zijn als voor elk ander.

Huisvesting is, ook voor D66 Renkum, een zeer belangrijk politiek thema. Wat ons betreft stuurt raad continu op natuur- en landschapsinclusief bouwen waar dat kan en geldt bij elk bouwplan dat er circulair, ecologisch en aardgasvrij gaat worden gebouwd.
 
Ook moeten er naast het realiseren van betaalbare nieuwbouw maatregelen worden genomen in de bestaande woningvoorraad waarmee snel, goed en passend huisvesting wordt gerealiseerd voor met name jongeren en ouderen. Daarbij moet worden gedacht aan: woningsplitsing, parapluwoningen en maatregelen waardoor speculatie wordt tegengegaan.
 
Het kan wat D66 Renkum betreft qua huisvesting ook niet zo zijn dat we een hek om onze gemeente plaatsen en alleen voor onze eigen inwoners woningen regelen. De raad kijkt dus wat er nodig is voor eigen inwoners maar blijft zeker ook ruimte bieden aan mensen van buiten de gemeente die zich hier willen vestigen. De Renkumse dorpen moeten hun eigenheid behouden en tegelijkertijd de juiste woningen bieden aan iedereen.

Wat betreft natuur en landschap wil D66 Renkum dat behoud en versterking van biodiversiteit bij alle (ruimtelijke) activiteiten altijd centraal staan.
De gemeente moet actief een duurzame voedselproductie stimuleren door het lokaal (biologisch) verbouwen en verkopen van voedsel. Ook moet er een inventarisatie van alle waardevolle bomen worden gedaan en krijgen meer bomen een beschermde status.
 
Qua verkeer geldt dat D66 Renkum wil dat in alle dorpskernen zo snel mogelijk 30 km per uur de maximale snelheid wordt.