Vragen over rapport uit 1975 over schadelijke PAKs in de IJmond

D66-Tweede Kamerleden Kiki Hagen en Raoul Boucke hebben schriftelijke vragen gesteld aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht van dat hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bij Tata Steel als sinds jaren 70 bekend zijn.

Rapport uit 1975 nu op tafel

EenVandaag maakte onlangs een rapport openbaar uit 1975 waarin de samengevatte conclusies zijn dat de metingen van PAKs in het Noordzeekanaalgebied in vergelijking met andere stedelijke gebieden laag zijn, maar dat ze bij het meetpunt Wijk aan Zee bij het Hoogoventerrein een factor 5 groter zijn dan de overige punten in het IJmondgebied (waar de metingen al 2 keer zo hoog zijn als op de overige punten in het NZKG) – met een verwijzing naar de Hoogovens als oorzaak.

Het rapport werd in 1975 gepubliceerd door het gemeentelijk centraal milieulaboratorium (Amsterdam) en de dienst milieuhygiene van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland.

Tweede Kamer

Reden voor de Tweede Kamerleden van D66 om de volgende vragen te stellen aan de regering:

 • 1.     Bent u het met D66 eens dat het schrikbarend en onacceptabel is dat de overheid al sinds de jaren 70 bekend was met de hoge concentraties kankerverwekkende stoffen rondom Tata Steel? Zo nee, wat is dan uw reactie op het bericht dat de hoge concentraties kankerverwekkende stoffen rondom Tata Steel als sinds de jaren 70 bekend waren bij de overheid?
 • 2.     Bent u het met D66 eens dat het schokkend en onzorgvuldig is dat de overheid kennis van zaken had over de schadelijkheid van Tata Steel, maar onvoldoende ingreep voor de gezondheid van omwonenden? Bent u het met D66 eens dat de overheid het hier overduidelijk heeft nagelaten om het voorzorgsbeginsel toe te passen en tijdig in te grijpen bij Tata Steel?
 • 3.     Vindt u dat hier sprake is van een nalatige overheid? Graag een toelichting.
 • 4.     Sinds wanneer is de rijksoverheid, provincie en/of gemeente bekend met de verhoogde concentraties PAKS (en/of andere schadelijke stoffen) rondom het hoogoventerrein? Kunt u garanderen dat, hoewel ook het jaartal 1975 al zeer schokkend is, de overheid niet nog eerder op de hoogte was van de schadelijke uitstoot vanuit Tata Steel?
 • 5.     Sinds wanneer is bij de rijksoverheid, provincie en/of gemeente bekend dat de activiteiten van Tata Steel IJmond de bron zijn van deze verhoogde concentraties PAKS (en/of andere schadelijke stoffen)?
 • 6.     Sinds wanneer is bij de rijksoverheid, provincie en/of gemeente bekend dat de verhoogde concentraties PAKS (en/of andere schadelijke stoffen) in de IJmondregio hebben geleid tot bepaalde ziektebeelden waaronder het vaker voorkomen van vormen van kanker? Klopt het dat reeds 50 jaar bekend is dat deze stoffen kankerverwekkend zijn? Zo ja, welk belangenafweging is er de afgelopen 50 jaar gemaakt? Hoe kan het zijn dat in die belangenafweging omwonenden consequent het onderspit delven?
 • 7.     Kunt u een overzicht geven van alle handhavende acties die tot op heden hebben plaatsgevonden richting Tata Steel IJmuiden vanuit provincie, rijk en omgevingsdienst? Kunt u daarbij aangeven per handhavende actie voor welke overtreding deze actie is opgelegd en of de overtreding inmiddels is verholpen? 
 • 8.     Hoeveel meldingen zijn er gedaan van illegale uitstoot van schadelijke stoffen door Tata IJmuiden (waaronder rauwe kooks)? Hoeveel van deze meldingen hebben opvolging gekregen? Hoeveel van deze meldingen hebben daadwerkelijk geleid tot een dwangsom of andere handhavende actie? 
 • 9.     Vindt u dat het toezicht en de handhaving op de (illegale) uitstoot van Tata Steel IJmuiden op dit moment goed verloopt? Heeft de omgevingsdienst voldoende capaciteit en kennis om adequaat toezicht te houden op Tata? Kunt u garanderen dat de metingen die nu plaatsvinden bij en rondom Tata een compleet beeld geven van alle uitstoot van schadelijke stoffen (zoals PAKS) van Tata IJmuiden?  
 • 10.  Klopt het dat op basis van de huidige Europese wet en regelgeving mogelijk is om een strengere stikstofnorm te hanteren voor de activiteiten van Tata IJmuiden dan de norm die op dit moment wordt gehanteerd? Klopt het dat voor staalfabrieken in Duitsland een striktere stikstofnorm wordt gehanteerd dan de norm die wordt gebruikt voor de fabrieken van Tata Steel IJmuiden? 
 • 11.  Bent u het met D66 eens dat alle wettelijke ruimte moet worden gebruikt om omwonende te beschermen tegen schadelijke uitstoot en dat daarom zo snel mogelijk deze strengere stikstofnorm gehanteerd moet gaan worden voor de activiteiten van Tata Steel IJmuiden? 
 • 12.  Wanneer verwacht u meer te weten over de plannen van Tata India? Bent u het met D66 eens dat deze plannen alleen doorgang kunnen vinden als deze in lijn zijn met de nationale doelen op het gebied van klimaat (55% CO2 reductie in 2030 en klimaatneutraal in 2050), circulaire economie (50% minder grondstoffengebruik in 2030 en volledig circulair in 2050) en luchtkwaliteit (50% gezondheidswinst in 2030 ten opzichte van 2016)?

Provinciale Staten

De fractie van D66 Noord-Holland is eveneens zeer ontstemd over het opduiken van dit rapport en het al langer bekend zijn van deze informatie.
Daarom heeft Statenlid Sijmen Mülder de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

 • 1. Het rapport over schadelijke stoffen uit de Hoogovens is in 1975 verdwenen om na 50 jaar weer op te duiken. Waarom zijn de resultaten van dit rapport niet  gedeeld met de Provinciale Staten?
 • 2. Als in 1975 al bekend was dat de staalfabriek teveel PAK’s uitstoot, waarom heeft de provincie en later de omgevingsdienst hier geen actie op ondernomen?
 • 3. De omwonenden van Tata maken zich ernstige zorgen. Op welke wijze gaat het college op 25 september in gesprek met de omwonenden? 
 • 4. Hoe verhoudt dit rapport zich tot het onderzoek naar de mogelijke sluiting van KGF2? 

PS actualiteit op 2 oktober

De schriftelijke vragen van D66NH zijn ingetrokken op 2 oktober omdat het onderwerp als “actualiteit” mondeling is besproken in de Provinciale Statenvergadering op dezelfde dag.