Stichting Fractieondersteuning

Verantwoording van de overheidssubsidie

Fractieondersteuning

De provincie Noord-Holland verleent subsidie aan de politieke partijen in de Provinciale Staten van Noord-Holland ter ondersteuning van de fracties. De regels hiervoor zijn vastgelegd in een verordening.
De werkwijze van de fractie is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Jaarlijks rapporteren de partijen de uitgaven aan de Commissaris van de Koning via de Statengriffie, en controleert een accountant de administratie. Vervolgens wordt de rapportage vastgesteld in een Provinciale Statenvergadering en de subsidie definitief toegekend.

Stichting

De ontvanger van de provinciale subsidie is de Stichting Fractieondersteuning Democraten 66 Noord-Holland. Deze Stichting is met dit doel opgericht en heeft ondersteuning van de Statenfractie als enige activiteit. De werkwijze van de stichting is vastgelegd in statuten. Het bestuur van de stichting rapporteert jaarlijks zowel financieel als inhoudelijk over de activiteiten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:
– Sijmen Mülder, voorzitter
– Laurien Berkvens, penningmeester
– Emre Kanik, vicevoorzitter
– Krista Jansen, secretaris

Contactpersoon: Conny van Stralen
KVK-nummer 34195708
De bestuursleden zijn geregistreerd in het UBO-register.