Dit zijn onze speerpunten

D66 maakt keuzes met lef, voor een goed leven nu, en met ruimte voor een volgende generatie. Lees hier de speerpunten van het verkiezingsprogramma 2023-2027.

Het klimaat op 1 ! Veel Noord-Hollanders maken zich terecht zorgen over de gevolgen van het veranderende klimaat. Samen met al deze Noord-Hollanders gaat D66 de strijd aan tegen klimaatverandering. In dit hoofdstuk vindt u wind en zonne-energie, maar ook standpunten over waterstof, snel en slim opladen of energiecorporaties.

D66 Noord-Holland wil de aarde en provincie leefbaar houden voor de volgende generatie.

We zetten in op een ambitieus klimaatbeleid in Noord-Holland, waarin we geen enkele mogelijkheid tot verduurzaming laten liggen. Noord-Holland biedt volop kansen voor de opwekking van duurzame energie uit wind, water en zon. Per regio gaan we op zoek naar de beste manieren om energie op te wekken én te besparen. Zo pakt Noord-Holland een voorbeeldrol in de energietransitie en houden we de Noord-Hollandse energierekeningen betaalbaar.

Dit gaan we doen:
– We hebben alle duurzaam opgewekte energie nodig en kiezen daarom voor een brede mix van onder andere zon, aqua- en geothermie, wind op zee én wind op land.
– Het Noordzeekanaalgebied en Den Helder worden dé waterstofhub van Europa waarmee de industrie radicaal kan verduurzamen.
– We zetten nog ambitieuzer in op besparing van energie en handhaven de afspraken om energie te besparen.
– We zetten in op een verbetering van de infrastructuur voor vervoer van energie, zodat netcongestie geen belemmering vormt in Noord-Holland. Vergunningsprocedures voor energie-infrastructuur moeten sneller.
– We helpen bedrijven met duurzame oplossingen en zorgen dat de Provinciale regelgeving hierbij niet in de weg staat.
– In ons economisch beleid staat klimaat op één.
Groen van iedereen Door de stikstofcrisis staat de natuur onder druk en stagneert de bouw van woningen en infrastructuur. We moeten scherpe keuzes maken om Noord-Holland weer van het slot te halen. We moeten meer investeren in biodiversiteit, bodemkwaliteit, schoon water en natuur. Ook is de huidige wijze waarop voedsel wordt geproduceerd niet langer houdbaar. D66 wil dat boeren natuurinclusief en diervriendelijker gaan produceren. In dit hoofdstuk vindt u dus natuur, stikstof en landschap. Meer biodiversiteit, de toekomst van onze landbouw, schoon water en frisse lucht.

Dit gaan we doen:
– Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in 2027 gerealiseerd;
– De stikstofdoelen worden gehaald, zodat de natuur zich herstelt en weer woningen en infrastructuur kunnen worden gebouwd;
– Bij de reductie van de stikstof moeten alle sectoren (landbouw, verkeer en industrie) evenredig bijdragen;
– In 2030 is alle (grondgebonden) landbouw in Noord-Holland natuurinclusief;
– Het percentage biologische landbouw moet fors omhoog;
– We zetten het grondbeleid in ten behoeve van het halen van onze doelen op het gebied van stikstofreductie, natuur, biodiversiteit en het verduurzamen van de landbouw;
– De Provincie stimuleert de eiwittransitie, omdat het produceren en consumeren van plantaardig voedsel beter is voor het klimaat en dierenwelzijn.
Banen van de toekomst Ondernemers zijn belangrijk voor de economie en werkgelegenheid, maar vervullen ook een sleutelrol bij maatschappelijke veranderingen als de energietransitie, de woningbouwopgave, de verandering van het voedselsysteem en de omslag naar een circulaire economie. Duurzaam ondernemerschap moeten we daarom koesteren en stimuleren. In dit hoofdstuk leest u over economie en arbeidsmarkt, groene havens en campusvorming.

Door de huidige manier waarop wij goederen en voedsel produceren, consumeren en vervolgens vaak weer vernietigen raken grondstoffen op en belasten wij het milieu en klimaat. Dit is niet langer houdbaar. D66 streeft naar een circulaire economie; een economie waarin geen grondstoffen worden verspild. Het afval van een ondernemer kan de grondstof van een ander zijn. Ons doel is dat de hele Noord-Hollandse economie in 2050 circulair is. Een circulaire economie is goed voor het klimaat, de natuur, biodiversiteit en de leefomgeving, maar ook voor de ondernemers en aandeelhouders. Het is niet alleen noodzaak, maar biedt ook kansen. D66 zorgt ervoor dat Noord-Hollandse ondernemers deze kansen kunnen grijpen.  

Dit gaan we doen:
– In 2050 is de gehele Noord-Hollandse economie circulair.
– Er komt voldoende fysieke ruimte voor (circulair) ondernemerschap in de Provincie.
– Er moet een ondernemersloket komen voor het beter benutten van fondsen om circulair te worden.
– De MKB-instrumenten worden voortgezet, zoals PIM NH en GO NH! en de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROMInwest.
– Werklocaties worden verduurzaamd.
– Sociaal ondernemerschap wordt gestimuleerd.
– De havens worden vergroend.
– Ondernemers worden bij verduurzamingsvraagstukken ondersteund.
– Er komt een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.
– Problemen op het elektriciteitsnetwerk worden opgelost.
– Samen met onze partners gaan we werken aan een vitale arbeidsmarkt.
– Campusvorming wordt bevorderd.
Slimme steden, sterke kernen Het woningtekort raakt alle Noord-Hollanders. Teveel mensen in onze provincie kunnen geen passende woning vinden. In steden stijgen de prijzen naar grote hoogtes, terwijl in dorpen veel starters geen eerste huis kunnen bemachtigen, door gebrekkige doorstroom. De provincie moet als ruimtelijk regisseur een belangrijke rol spelen in het oplossen van het woningtekort. Daarom wil D66 dat de provincie meer regie naar zich toe trekt en de woningbouw zo versnelt. Daarnaast staat voor D66 de kwaliteit van wonen voorop. Zowel in een duurzame woning als een fijne leefomgeving met bijvoorbeeld groen dichtbij huis om van te genieten. Kijk in dit hoofdstuk voor standpunten en plannen over wonen, huren, duurzaam bouwen, over de fiets en het openbaar vervoer, of over de toekomst van luchtvaart en leefbaarheid.

Dit gaan we doen:
– Bouwen voor de juiste doelgroep: bij nieuwe ontwikkelingen wordt eerst getoetst of de geplande ontwikkeling past bij de vraag.
– Groen behouden: bij nieuwbouw, en er ruimte bij geven voor meer groene voorzieningen.
– Binnenstedelijk bouwen: het is het uitgangspunt om het landschap en erfgoed te beschermen.
– Duurzaam bouwen: nieuwe woningen zijn klimaatadaptief en tenminste energie-neutraal, maar liever energie-positief en met circulair materiaal gebouwd.
– Fijn wonen: in de planning van woningbouw wordt rekening gehouden met sociale voorzieningen, zoals horeca en openbaar groen.
– Passend wonen: prestatieafspraken met gemeenten om doorstroming te bevorderen.
– Bereikbaar wonen: door vooral in te zetten op duurzame mobiliteit. Goede OV-verbindingen en fietsbereikbaarheid hebben daarom prioriteit voor D66. Zo houden we onze Provincie groen en de steden leefbaar.

Slimme oplossingen zijn nodig voor duurzamere mobiliteit. De afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat reisgedrag snel kan veranderen. Door thuis- en flexibel werken, stijgende energieprijzen en verbeterd vervoersaanbod is er een momentum ontstaan om te investeren in de meest wenselijke vormen van vervoer. Vormen die zo min mogelijk belasting geven op de ruimte en de leefomgeving en ook een veilige, comfortabele en betrouwbare reis van deur tot deur kunnen bieden.

Dit gaan we doen:
– Inzetten op de ‘ladder van duurzame mobiliteit’ : zo laag mogelijk op de ladder en zo duurzaam mogelijk, ook als een hoge stap zoals vliegen noodzakelijk is.
– Eerst een plan voor bewegen, dan bouwen. Met een snelfietsverbinding of al vroeg OV in een nieuwe wijk, kiest men minder de auto.
– ‘Niet reizen’ stimuleren door samen met werkgevers te zorgen voor een goede digitale infrastructuur. En ook om pieken in de spits te spreiden.
– Vervoersonderzoek is onderdeel van de aanpak op ons mobiliteitsgedrag, om te kunnen sturen op gewenste mobiliteit.
– Het OV dient op meer plekken een volwaardig alternatief te zijn voor de auto. Daarom zetten we in op uitbreiding en verbetering van OV-knooppunten. D66 wil lef tonen door te investeren vóór de vraag uit. Van bestaande knooppunten wordt de kwaliteit verbeterd.
– Wij investeren in alle vormen van actieve mobiliteit, voor gezondheid, doorstroming en als klimaatmaatregel, en zorgen voor een infrastructuur die dat mogelijk maakt. Dit vergt herverdeling van de openbare ruimte en een voorrangspositie voor duurzame mobiliteit.
– De openbare ruimte moet sociaal veilig zijn en toegankelijke vervoersopties bieden voor mensen met een beperking.
Betrouwbaar besturen De inwoner staat centraal in alles wat we doen. Daar doen we het voor en dat staat voor D66 voorop. In dit hoofdstuk staat alles over meedoen (participatie), Europese samenwerking in de regio, maar ook integriteit, diversiteit en inclusie in onze provincie vinden we belangrijk.

Dit gaan we doen:
– Participatie aan het begin van processen die de inwoner raken.
– Het monitoren van het effect van besturen aan de hand van data.
– Het rechtstreeks kiezen van de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten.
– Bestuurskrachtige gemeenten met goede dienstverlening voor de inwoner.
– Europese samenwerking in de regio.
– Divers, inclusief en integer bestuur.
Ruimte voor ontspanning Ontspanning, rust en onthaasting is belangrijk voor de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Zij moeten ruimte hebben om bijvoorbeeld te sporten, te wandelen, te dansen op een festival, of de hond uit te laten en te genieten van cultuur en erfgoed. Daarnaast is toerisme een belangrijke economische sector in Noord-Holland. Ook is het belangrijk dat het besteden van de vrije tijd op een zo duurzame manier gebeurt. Het is essentieel dat er meer ruimte komt voor recreatie en ontspanning, in het groen, in de stad en op het water. D66 wil dat iedere inwoner binnen 10 minuten (lopend of op de fiets) in het groen is.

Om Noord-Holland aantrekkelijk te maken en te houden voor inwoners en bezoekers is cultuur van groot belang. De provincie beschermt het landschap en investeert in het onderhouden en herbestemmen van cultureel en industrieel erfgoed.

Dit gaan we doen:
– Meer ruimte voor ontspanning in het groen, de stad en op het water, onder meer door meervoudig ruimtegebruik.
– Bij grootschalige woningbouwprojecten worden ontwikkelaars verplicht ook ruimte voor recreatie te creëren.
– De aanleg van minimaal één festivalbos.
– Een dekkend fietsnetwerk over heel Noord-Holland, met aantrekkelijke themaroutes.
– Goed onderhouden en beschermd cultureel en industrieel erfgoed met een goede (nieuwe) bestemming. Te denken valt aan de Stelling van Amsterdam (UNESCO werelderfgoed) en het industrieel erfgoed in de Zaanstreek.
– Een duurzaam sloepennetwerk met voldoende oplaadpunten.
– Versterking van de groene longen rondom Amsterdam: een zone met buitenplaatsen, verbonden door kanalen en rivieren.
– Toekomstbestendige financiering van recreatie in heel Noord-Holland.