Brede welvaart voor iedereen in Noord-Holland

De Provinciale Statenvergadering op 10 oktober start met een korte agenda met een serie hamerpunten. De Statenleden weten er toch een lange, maar gezellige discussiemiddag van te maken. Aan het einde van de middag werd bij de stemmingen duidelijk wat dat allemaal opgeleverd heeft.

Noord-Holland is een
echte regenboogprovincie

Een voorstel van VVD, GL, D66, PvdA, CDA en SP over een nog bredere bezette en mooiere provinciale boot op de Canal Parade om het LHBTiQ+ beleid te onderstrepen. Achter dat signaal schaarde zich bijna geheel PS. Noord-Holland is een echte regenboogprovincie, en wil graag dat de andere provincies zich ook kleurrijk presenteren.
Een discussie over het staatsrechtelijk correct zijn van bemoeienis met een Tweede Kamer-voorstel stond gelukkig niet in de weg, dat een motie over het recht van zelfbeschikking van trans, intersekse en non-binaire personen een meerderheid kreeg en aangenomen werd. Het middenbestuur van Noord-Holland staat achter wijziging van de transgenderwet en roept de Tweede Kamer op om voor de wet te stemmen.

Actuele zaken

De zoektocht naar locaties voor vluchtelingenopvang en het rapport  Remkes “Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief” staan op de agenda als “actualiteit”.

Voor D66 is adequate opvang voor vluchtelingen en statushouders geen discussiepunt en moet de provincie ook doorgaan met in samenwerking met gemeenten zoeken naar geschikte locaties. Gelukkig schaarde een ruime meerderheid zich ook weer achter dit standpunt.

D66 bespreekt het rapport Remkes graag in de eerstvolgende commissievergadering en hoopt op een snelle kabinetsreactie. Woordvoerder Amelie Strens: “Het rapport onderstreept de noodzaak om te werken aan een sterke natuur en een perspectief voor de agrarische sector. Laten we hier in Noord-Holland vooral tempo mee blijven maken.” D66 stelde verder vragen over hoe de aanpak van piekbelasters dan gaat verlopen. Om ruimte te krijgen in regio’s in de gebiedsprocessen is het belangrijk dat de provincie die ruimte ook krijgt. Strens: “Nu moeten we ons niet laten afleiden door discussies over keuzes. Snel verder met de gebiedsprocessen!”
Het college benadrukt dat gebiedsprocessen lopen en doorgaan, maar dat deze aanpak wel snel instrumenten en middelen nodig heeft vanuit het Rijk. Niemand beweegt momenteel en er komt geen stikstofruimte vrij. Daarom vanuit D66 ook een oproep naar het Rijk om snel te reageren op het rapport van Remkes. Er wordt in eind oktober in de provinciale commissie NLG over doorgepraat.

Naar een betekeniseconomie

Een echt agendapunt met een voorstel voor aanvullingen van het economische beleid werd aangeleverd door CU en de PvdD. Woordvoerder Linde Gonggrijp dankt namens D66 de indieners van dit initiatief. Er is in de commissie een goede discussie geweest en het voorstel is op belangrijke punten aangepast. Ook andere partijen waren gecharmeerd van het verder stappen zetten naar een beleid voor economische groei die ook een positief effect heeft op maatschappij en ecologie. Dit college heeft drie jaar geleden het beleid van een waarde- naar een waarden-economie omgebogen en de brede basismonitor hiervoor ontwikkeld. Het is niet vanzelfsprekend dat hogere welvaart ook tot een hoger niveau van welzijn leidt. Dit is momenteel actueel: De kloof tussen rijk en arm wordt momenteel in Nederland alleen maar groter. De financiële welvaart wordt niet eerlijk verdeeld.

Gonggrijp: “Voor D66 kan economische groei alleen nog binnen maatschappelijk en ecologische grenzen. De grote transities vergen enorme investeringen die alleen met een groene economische motor gerealiseerd kunnen worden.” Het initiatiefvoorstel is op verzoek van D66 aangepast om te voorkomen dat het MKB extra rapportage-eisen vanuit de overheid krijgt.
Het college ziet het initiatief als een goede voortzetting van het bestaande economisch beleid. Provinciale Staten wil dat er brede welvaart nagestreefd wordt in Noord-Holland. Het voorstel is aangenomen.

En de wolf is welkom in Noord-Holland !