Ruimte om te groeien. 

D66 vindt het belangrijk dat ieder individu de ruimte krijgt voor ontplooiing. Een belangrijke drijfveer hierbij is onderwijs en ontwikkeling door een ‘leven lang leren’. Onderwijs, cultuur en welzijn dragen daar sterk aan bij en dat kan de gemeente op allerlei manieren en voor iedere behoefte (doelgroep) faciliteren. D66 wil daarom de komende jaren de toegankelijkheid en het aanbod van voorzieningen die gericht zijn op persoonlijke groei, versterken: onderwijs, bibliotheek, musea, culturele centra, verenigingen en evenementen. 

Gelijke kansen voor iedereen 

Goed onderwijs is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud. Alleen met goed onderwijs kun je jezelf ontwikkelen, het meeste uit je talenten halen en een leven lang actief blijven. Op die manier krijgt íedereen de kans om mee te doen in de samenleving. Daarvoor is tenminste nodig: kwalitatief goed onderwijs, een gevarieerd aanbod voor alle doelgroepen en een laagdrempelige toegankelijkheid. Daarnaast waar nodig goede en passende huiswerkbegeleiding, bereikbaar voor kinderen met een leerachterstand. Goed onderwijs is een taak van de scholen, maar de gemeente zorgt voor de benodigde faciliteiten, goede huisvesting en stimuleert de participatie. Ook voor ouderen moet zelfontplooiing mogelijk zijn. 
Niet iedere scholier leert op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Vaak wordt dan de hulp van bijles ingeschakeld. Helaas kan niet iedereen dit betalen. Dit zorgt voor een kloof in kansen tussen leerlingen. D66 wil daarom dat iedere scholier aanspraak kan maken op bijles. Daarnaast moet deze bijles kwalitatief in orde zijn. Daarom moet de gemeente ook controleren dat deze bijles een voldoende krijgt. 
Voor iedereen moet ontwikkeling gefaciliteerd worden, van jong tot oud. Onderwijs- en culturele instellingen hebben daarbij een cruciale rol en moeten meer zichtbaar en toegankelijk worden.  
D66 wil daarom: 

 • Kwalitatief goed onderwijs 
 • Iedere scholier de mogelijkheid geven tot bijles van gegarandeerde kwaliteit 
 • Verbinding tussen onderwijs en culturele instellingen 

Een veilige schoolomgeving 

Naast dat het belangrijk is om goed onderwijs te bieden aan iedereen, is het ook belangrijk dat iedereen veilig naar school kan. D66 wil daarom meer autovrije en veilige schoolroutes en een verkeersluwe zone rondom de schoolgebouwen. Bereikbaarheid per fiets of te voet heeft prioriteit en iedere school beschikt over voldoende en veilige fietsenstallingen. Op scholen worden meer verkeerslessen gegeven om scholieren bewust te maken van het verkeer. Routes die door veel scholieren worden bewandeld of befietst moeten in kaart worden gebracht en zo nodig veiliger worden gemaakt.  
D66 wil daarom: 

 • Straten afsluiten voor autoverkeer rondom scholen 
 • Extra aandacht voor verkeersveiligheid op scholen 
 • Bewustwording bij automobilisten over kwetsbare verkeersdeelnemers 

Gezonde schoolgebouwen 

Om je goed te concentreren en goede resultaten te behalen is gezondheid belangrijk. Zeker voor scholieren die in de bloei van hun leven staan is een prettig binnenklimaat een voorwaarde om te kunnen presteren. Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk ventilatie is; niet alleen in de bestrijding van ziektes maar ook voor het concentratievermogen van de scholieren. D66 wil dat Maassluis zich aansluit bij het programma ‘aanpak frisse scholen’.  
D66 wil daarom: 

 • Uitstekende schoolgebouwen 
 • Scholen in Maassluis keuren op ventilatie  
 • Een conciërge in ieder schoolgebouw 

Bibliotheek  

Lezen is belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen, is inspirerend en draagt bij aan onderwijs. Daarom wil D66 dat het lidmaatschap van de bibliotheek tot het 18e levensjaar gratis blijft. Maar ook dat het lidmaatschap voor mensen met een laag inkomen betaalbaar blijft. Voor iedereen moet de bibliotheek een ‘open huis’ en ontmoetingsplaats zijn dat 7 dagen in de week open is met een laagdrempelige toegang. 
D66 wil daarom: 

 • Gratis bibliotheeklidmaatschap voor kinderen 
 • De bibliotheek als open huis, samen met de Koningshof 

Sporten 

Hoewel niet iedereen aan sport doet, weet iedereen wel wat sport voor iemand doet. Zelf sporten, iemand anders laten sporten of genieten van sport zijn allemaal vormen van sportbeleving. Sportlocaties zijn geen wettelijke taak voor de gemeente, maar het bewegingsonderwijs is dat wel. Om balans te vinden tussen de behoefte aan binnen- of buitensportlocaties en het bewegingsonderwijs maximaal kennis te laten maken met de in Maassluis aanwezige sportaccommodaties, gaat D66 de subsidies en stimuleringsfondsen combineren met en het betrekken van de sportverengingen bij het bewegingsonderwijs binnen alle leeftijdsgroepen. 
D66 wil daarom: 

 • Het sporten in Maassluis stimuleren met voldoende voorzieningen die ook kwalitatief passen bij de eisen van de tijd. 
 • Zo snel mogelijk realiseren van een nieuwe sportaccommodatie in het Wilgenrijk. 
 • Bundeling van sportvoorzieningen op geschikte locaties. 
 • Sportcoaches die verantwoordelijk zijn voor de verbinding van verenigingen met onderwijs.  
 • Subsidies verstrekken op basis van maatschappelijke betrokkenheid naar de gemeente. 
 • Gevulde daluren bij sportscholen voor speciale groepen (mantelzorgers/statushouders) 
 • Samenwerkende verenigingen op gebied van facilitair, vrijwilligers, onderhoud, ondersteuning. 

Bruisende cultuur 

Een bruisende historische binnenstad is essentieel voor de leefbaarheid van de gehele stad. Daarom moeten we juist in de huidige COVID-pandemie blijven zoeken naar mogelijkheden om de lokale kunst- en cultuursector te ondersteunen. Voor een levendige binnenstad is het van belang om zorgvuldig om te gaan met de aanwezige monumenten. Het loont om te investeren in bijzondere objecten. Waar mogelijk moeten bewoners en gebruikers de vrijheid hebben om hun panden aan te passen aan de eisen van nu, zonder dat het monumentale karakter wordt aangetast. 
 
D66 pleit ervoor de Koningshof te blijven gebruiken als cultuurhuis van de stad. De Koningshof moet als multifunctioneel gebouw blijven functioneren, waar alle Maassluizers de mogelijkheid hebben om in aanraking te komen met kunst en cultuur. Ook festivals en evenementen spelen een grote rol binnen deze sector. Zowel jong als oud voelt zich aangesproken door de sfeer en aanbod van bijvoorbeeld muziek, toneel of kunst. Voor veel kunstenaars zijn festivals een kans om hun werk aan het grote publiek te laten zien en voor het publiek is dit een laagdrempelige manier om in aanraking te komen met kunst en cultuur. D66 is daarom voorstander van dit soort evenementen in Maassluis en juicht nieuwe initiatieven toe. 
D66 wil daarom:  

 • Koningshof als cultuurhuis van de stad 
 • Historische monumenten in de binnenstad in de spotlight zetten 
 • Festivals en evenementen met lokale ondernemers stimuleren 
 • Terrassen open tot 2:00 en pas beperken bij overlast 
 • Horeca-aanbod voor jongeren